Truyện 

Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền cực lạc quan âm vâng chỉ xuống Tràng An

Nói về Phật Tổ từ tạ Ngọc Ðế về đến Lôi Âm bửu sái, để các vị Bồ Tát Kim Cang cầm tràng phan bửu sái ra tiếp giá.

Như Lai lên ngồi tòa sen, hào quang sáng lòa.

Các Bồ Tát Kim Cang chắp tay làm lễ hỏi:

– Phá cõi trời, làm rối bàn đào hội, là ai vậy?

Như Lai phán các việc đầu đuôi, hết thảy nghe nói đều mừng rỡ lui chầu.

Ngày kia Phật Tổ kêu các vị Ấ La, Yết Ðế, Bồ Tát, Kim Cang mà nói rằng:

– Từ thâu đặng yêu hầu tính lại đặng năm trăm năm dưới phàm. Nay ta có một bửu bồn, kêu là Vu Lan bồn có đủ trái ngon bông lạ cho các ngươi hưởng nhờ, ý các ngươi muốn chăng?

Hết thảy chắp tay tạ ơn.

Phật Tổ biểu Ấ Nang Ca Diếp phân phát cho đại chúng.

Hết thảy cảm tạ rồi, xin Như Lai giảng dạy.

Như Lai giảng tam thừa kinh phép chánh quả rồi nói với chúng rằng:

– Ta xem trong bốn cõi đại bộ châu, con người lành dữ khác nhau. Tại Ðông Thắng thần châu kính trời đất, có lòng hiền, Tây Ngưu hạ châu không tham ái; Bắc Cư lư châu hay sát sanh vọng ngữ, còn Nam Thiện bộ châu tham dâm dục, hay đâm chém, miệng lưỡi hung dữ độc ác. Nay ta có ba tạng chân kinh khá khuyên người lành . Chư vị Bồ Tát chắp tay hỏi:

– Ba tạng kinh thế nào?

Như Lai nói:

– Một tạng nói về việc trời, một tạng nói về trời đất, môt tạng nói về việc đất, còn một tạng thì cứu ma độ quỷ. Ba tạng cộng lại là 25 bộ cai ra một muôn năm ngàn một trăm bốn mươi bốn cuốn (15.144) thiệt là phép chu nhân thánh thiện. Ta muốn cho về Ðông Ðộ, e thiên hạ ngu dại chê bai phép Phật, chẳng biết kinh du là chánh tông. Phải đặng một người tài phép giỏi qua Ðông Ðộ khuyên dạy chúng sanh, sẽ đặng có công đức như non. Ai muốn lãnh đi?

Quan Âm Bồ Tát nói:

– Tôi tuy bất tài, xin qua Ðông Ðộ kiếm một người đi thỉnh kinh .

Như Lai cả đẹp nói:

– Quan Âm thần thông biến hóa đi đặng. Như có đi thì đi trên mây, mà chớ đi cao lắm, ngươi tuy có lòng mà cũng khó đi đặng, nay ta cho ngươi năm phép báu .

Liền dạy Ấ Nang Ca Diếp lấy cà sa và Cữu huờn tích trượng đặng cho người thỉnh kinh bền lòng đi, khi bận áo cà sa khỏi đọa luân hồi, cầm tích trượng khỏi bị hại. Quan Âm lạy mà lãnh.

Như Lai lấy ba cái cô nhi là cái vòng, nói rằng:

– Ba cái cô nhi nầy như một, cái nầy đọc chú ba lần thì biến hóa mà trừ yêu. Như gặp yêu thì nhờ phép nầy khuyên dạy nó phải đi theo người lấy kinh làm học trò. Như nó không chịu thì cho nó đội cái nầy trên đầu tự nhiên dính vào thịt gỡ ra không đặng. Nó không vâng phục thì đọc chú cho nó nhứt đầu chịu không nỗi, thì nó mới đầu vào phép ta .

Quan Âm lãnh rồi làm lễ lui ra, kêu Huệ Ngạn đi theo.

Quan Âm gói áo cà sa lại, đưa Huệ Ngạn cầm, lại cất Kim Cô, tay cầm Tích trượng, xuống khỏi Linh Sơn. Tới gần núi có Ngọc Chân Quân Kim Ðãnh đại tiên rước vào pha trà hỏi:

– Chẳng hay Bồ Tát đi đâu?

Quan Âm nói:

– Tôi vâng chỉ Như Lai đến Ðông Ðộ tìm người lấy kinh .

Ðại tiên hỏi:

– Chừng nào người lấy kinh đi tới?

Quan Âm nói:

– Chưa biết chừng độ hai ba mươi năm thì tới .

Liền từ giã đại tiên đi nửa chừng mây, ngó xuống sông Lưu Sa thấy ba người chết chìm.

Quan Âm nói với Huệ Ngạn rằng:

– Người phàm khó qua chỗ nầy đặng mà lấy kinh .

Xảy thấy nổi sóng gió, một con yêu rất xấu xa, hét lớn một tiếng nhảy lên bờ cầm bửu trượng xốc lại đánh Quan Âm .

Huệ Ngạn cầm côn chận lại nạt rằng:

– Quái vật chớ chạy .

Hai người hổn chiến hơn mười hiệp chưa phân hơn thua.

Yêu ấy đỡ lại rồi hỏi rằng:

– Ngươi ở đâu mà dám đến cự với ta?

Huệ Ngạn nói:

– Ta là Nhị Thái Tử của Lý Thiên Vương là Mộc Tra đây, ngươi sao dám đón đường?

Quái ấy nói:

– Ta nhớ ngươi theo Nam Hải Quan Âm tu hành, sao lại đến làm chi?

Mộc Tra nói:

– Trên kia là thầy ta đó .

Quái ấy nghe nói liền chạy tới trước mặt Quan Âm cúi đầu lạy thưa rằng:

– Xin tha tội cho tôi thú thiệt: Nguyên trước tôi hầu Ngọc Ðế làm chức Quyện Liêm đại tướng, nhân hội bàn đào lỡ tay làm bể đèn lưu ly nên Ngọc Ðế bắt tội đánh 800 roi, đày xuống hạ giới, biến ra xấu xa, còn bảy ngày có gươm bay đến đâm hông tôi một lần, đau đớn quá chừng. Lại thêm đói lạnh chịu không nỗi, nên làm sóng gió bắt người qua lại mà ăn thịt, nay rủi phạm nhằm Bồ Tát .

Quan Âm nói:

– Ngươi đã có tội lại ăn thịt người ta, tội càng thêm nặng. Nay ta lãnh sắc Phật Tổ qua Ðông Ðộ tìm người lấy kinh. Ta muốn ngươi đợi đây theo người lên Tây Phương thỉnh kinh, ta kêu gươm bay đó không đâm ngươi nữa. Sau này nên công hết tội, đặng phục chức cũ, ngươi nghĩ thế nào?

Quái ấy nói:

– Tôi xin quy y làm lành. Từ trước đến nay mấy người đi lấy kinh qua đây đều bị tôi ăn hết, còn cái đầu bỏ chìm xuống sông, không dè mấy sọ ấy không chìm cứ nổi trên mặt nước. Tôi lấy làm lạ, lấy dây xỏ lại treo chỗ trống kia, tính ra chín người đi lấy kinh bị hại rồi .

Quan Âm nói:

– Ngươi khá đem mấy cái đó treo trên chót núi, đợi người lấy kinh tới sẽ có việc dùng .

Quái vật vâng lời dạy dỗ, cải ác quy y.

Quan Âm thí phát cho con yêu ấy rồi. Lấy sông Lưu Aa làm họ, nên đặt họ Sa, đặt tên thánh gọi là Ngộ Tịnh.

Khi ấy Ngộ Tịnh đưa Quan Âm và Huệ Ngạn khỏi sông rồi, răn lòng không ăn ai nữa. Dùng trái cây đỡ dạ mà đợi kẻ thỉnh kinh.

Còn Quan Âm và Huệ Ngạn đi một hồi lâu xảy thấy núi cao chớn chở, hơi dữ bay lên núi mịt mù, đi qua không được.

Quan Âm tính đằng vân mà qua núi.

Xảy đâu trận gió thổi tới, hiện ra một con yêu tinh đầu heo tướng dữ tay cầm Cào cỏ (đinh ba) đập lại Quan Âm .

Mộc Tra cản lại hét một tiếng lớn rằng:

– Ðồ yêu quái đừng vô phép, coi gậy sắt đây nè .

Con tinh trả lời rằng:

– Hòa Thượng này không biết sợ chết, coi cào cỏ ta đây .

Hai người đánh dưới chân núi, chưa biết hơn thua .

Quan Âm ở nữa lừng bỏ bông sen xuống cản ngang, hai người đánh không đặng nữa; con tinh thất kinh mới hỏi:

– Ngươi là Hòa Thượng ở đâu hóa bông sen mà dọa bợm?

Huệ Ngạn nói:

– Ngươi là thú thai phàm mắt thịt, nên không biết ta. Ta là học trò Phật Quan Âm, thầy ta bỏ bông sen mà ta không biết .

Con tinh hỏi:

– Quan Âm ở Nam Hải là một vị Phật quét ba tai, trừ tám nạn phải không?

Huệ Ngạn nói:

– Vậy chớ ai?

Con tinh nghe nói, bỏ cào cỏ lạy Huệ Ngạn mà hỏi thăm rằng:

– Chẳng hay Quan Âm ở đâu, xin anh làm ơn dắt tôi ra mắt!

Huệ Ngạn ngước mặt chỉ mà nói rằng:

– Ngươi coi có phải là Phật Bà không?

Con tinh ngó thấy cúi đầu lạy mà nói lớn rằng:

– Xin Phật Bồ Tát tha tội .

Quan Âm hiện xuống mà hỏi rằng:

– Ngươi là Ông Chãng thành tinh, hay là heo rừng sanh quát, mà đón ta vậy?

Con tinh nói:

– Tôi không phải heo rừng, cũng không phải Ông Chãng (heo rừng lâu năm quá, mọc nanh bó hàm, tục sợ như hùm, kêu tưng bằng Ông Chãng) tôi là Thiên Bồng nguyên soái ở sông Ngân (Thiên Hà) bởi say rượu đi lạc vào cung Nguyệt mà chọc Hằng Nga, bị ông Linh Quan bắt giải về Thượng Ðế, Thượng Ðế bắt tội đánh tôi hai ngàn dùi, rồi đày xuống Trung Giai. Tôi đi đầu thai lạc đường nhằm heo rừng nái, mới ra thân thể như vậy. Tôi tức giận cắn heo nái chết tươi, và giết bầy heo rừng tuyệt tộc. Chiếm cứ hòn núi nầy, ăn thịt người đở đói, không dè nay gặp Phật Bồ Tát, xin cứu độ làm ơn .

Quan Âm hỏi:

– Núi nầy gọi là gì?

Con tinh nói:

– Núi nầy gọi là núi Phước Lăng, có một cái động gọi là động Vân San, chủ động ấy gọi là Mão Nhị Thơ thấy tôi có nghề võ, vời tôi tới làm người lớn trong nhà. Ở coi giúp việc gần một năm, nàng ấy tới số gia tài về tôi, ở không ăn mãi núi lở non mòn, túng cùng phải ăn người cho qua bữa, xin Bồ Tát cứu độ mà làm ơn .

Quan Âm nói:

– Người xưa rằng: Muốn có đường đi tới, thì đừng làm mất đường lui. Nếu mất đường đi tới, thì phải cùng đường. Khi ngươi ở cõi trên đà phạm phép, thì nay phải đọa mà không bỏ lòng hung, lại giết người hại vật, thì một tội sinh hai, ấy là muốn cùng đường đó .

Con tinh nói:

– Còn cùng chẳng còn cũng không cần. Nếu cử ăn thịt người thì thấy ngáp gió, hèn chi người ta nói: Y theo phép quan thì đánh chết, y theo phép Phật thì đói chết. Là phải lắm mà. Tính bề đi phức cho xong thê. Thà bắt chúng đi đường, ăn mỡ tươi béo lắm, cần gì 2 tội, 3 tội, ngàn tội, muôn tội nà .

Quan Âm nói:

– Lòng người muốn phải, trời cũng thuận theo. Như ngươi tu theo phép, ta cũng có món nuôi mình được, trái cây, rau, gạo, ăn cũng no lòng, lựa phải ăn mỡ người ta mới sống?

Con tinh nghe nói như tỉnh giấc chiêm bao, lạy Quan Âm mà nói rằng:

– Tôi muốn giải nghiệp mà đi tu, song mắc lấy tội trời, cầu sao cho khỏi?

Quan Âm nói:

– Ta vâng sắc Phật Tổ, xuống cõi trần mà tìm kẻ thỉnh kinh. Nếu ngươi chịu làm đệ tử người thỉnh kinh, mà tới Tây Phương thì phước đủ trừ tội, ta cứu ngươi nạn khỏi tai qua .

Con tinh nói:

– Chịu theo, chịu theo” Quan Âm thí phát (thế phát) xong rồi cứ theo dèo đặt họ, gọi là Trư, đặt tên thánh là Ngộ Năng, giữ theo phép Phật, phải ăn chay cử mặn và cử ngũ uẩn (năm món như đồ mặn là: Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu và ngò) ở đợi thầy thỉnh kinh đi tới .

Quan Âm dặn rồi liền đi với Huệ Ngạn.

Ði một hồi lâu thấy một con rồng Bạch bị treo tại cửa trời. Rồng Bạch thấy Quan Âm, liền cả kêu xin cứu.

Quan Âm hỏi:

– Ngươi là rồng ở đâu mà bị treo ở đó?

Rồng Bạch nói: “Tôi là Thái Tử con Long vương Ngao Thận ở biển Tây. Bởi tôi nổi lửa đốt trái châu trước đền, cha tôi giận tâu với vua Trời, rằng tôi ngỗ nghịch. Nên Thượng Ðế treo tôi giửa thinh không đánh ba trăm roi, và đợi ít ngày xử trãm. Xin Phật Bồ Tát cứu mạng làm nhơn .

Quan Âm nghe nói liền đằng vân ới Huệ Ngạn mà lên trời, cậy Khưu Thiên Sư và Thượng thiên sư dắt ngài vào điện.

Quan Âm tâu rằng:

– Tôi vâng sắc Phật Tổ, xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, gặp rồng có tội bị treo, nên tôi vào tấu, xin Bệ Hạ tha tội rồng ấy mà cho theo tôi, đặng đỡ gót kẻ thỉnh kinh ra công mà chuộc tội .

Thượng Ðế nghe tấu, ruyền tướng trời mở trói nghiệt long (rồng dữ) giao cho Bồ Tát. Quan Âm từ tạ, rồng nhỏ cũng lạy tạ ơn .

Quan Âm dẫn rồng nhỏ xuống núi dặn rằng:

– Ngươi ở khe này, đợi thầy thỉnh kinh đi ngang qua, sẽ hóa thành ngựa kim đỡ gót . Rồng con vâng lệnh ở đó mà chờ.

Còn Quan Âm đi với Mộc Tra, đi hèn lâu mới tới năm hòn núi. Ngó thấy hào quang muôn trượng, hơi ấm ngàn trùng.

Huệ Ngạn hỏi:

– Núi Ngũ Hành mà có hào quang, có khi tại bùa của Phật Tổ .

Quan Âm nói:

– Phải, Tề Thiên Ðại Thánh phá hội Bàn Ðào, phản thiên cung năm xưa, nên bị núi đè tại đó . Thầy trò lên núi, thấy lá bùa sáu chữ chân ngôn là: Án, Ma, Ni, Bát, Di, Hồng.

Quan Âm xem rồi than thở chẳng xiết, liền ngâm một bài kệ.

Thơ rằng:

Thương hại yêu hầu bỏ phép công,

Năm xưa làm loạn cậy sức hùng

Kể từ Phật Tổ dằn năm núi,

Bao thuở ra ngoài lại cõi Ðông.

Ðại Thánh nằm sấp dưới chân núi cả kêu rằng:

– Ai ngâm thơ trên non mà ngạo ta đó?

Quan Âm nghe hỏi liền đi lần xuống mà xem, ngó thấy dưới chân núi, có thần núi và Thổ Ðịa canh giữ.

Các thần đều nghinh tiếp Quan Âm và dắt đến trước mặt ÐạiThánh.

Quan Âm thấy Ðại Thánh nằm dưới núi ló đầu ra, miệng nhóp nhép lia mà cục cựa không đặng.

Ngài mới hỏi rằng:

– Họ Tôn có biết ta chăng?

Ðại Thánh trợn cặp mắt lửa tròng vàng, gật đầu mà nói lớn:

– Làm sao mà không biết! Ngài ở Nam Hải núi Phổ Ðà, cả làn cả thương, cứu khổ cứu nạn, là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cám ơn lắm, cám ơn lắm! Tôi nằm đây coi một bữa bằng một năm, không ai ngó ngàng tới. Chẳng hay Bồ Tát đi đâu mà ghé đây? Quan Âm nói:

– Ta vâng sắc Phật, đi xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, đi ngang qua đây nên ghé mà thăm đó .

Ðại Thánh nói:

– Phật Như Lai nói gạt, đè tôi dưới núi nầy. Gần năm trăm năm, cựa mình không đặng. Xin Bồ Tát làm phước, cứu lão Tôn một phen .

Quan Âm nói:

– Ngươi làm tội đầy trời, nếu cứu ngươi ra, quen thói yêu càng không nên lắm .

Ðại Thánh nói:

– Tôi đã ăn năn chừa lỗi, xin ngài cứu độ, tôi chịu đi tu .

Quan Âm nghe nói quá đỗi mừng, mới nói với Ðại Thánh rằng:

– Ngươi muốn làm phải thì trời cũng độ cho, ngươi đã quyết tu hành, đợi ta xuống Ðại Ðường tìm một thầy thỉnh kinh, dặn ghé mà cứu, thì ngươi theo làm đệ tử, giữ phép Phật mà đi tới Tây Phương thỉnh kinh về, cũng thành chánh quả .

Ðại Thánh nói:

– Tôi chịu, tôi chịu .

Quan Âm nói:

– Ngươi dốc lòng tu niệm, ta đặt tên thánh cho .

Ðại Thánh nói:

– Tôi tên là Ngộ Không khỏi mất công đặt nữa .

Quan Âm nghe nói mừng rằng:

– Khi trước ta có độ hai người tu, cũng lót chữ Ngộ. Nay ngươi cũng lót chữ Ngộ nữa, trùng phái với nhau, tốt lắm, tốt lắm”.

Nói rồi từ giã ra về.

Như Ðại Thánh là: Thấu tánh sáng lòng theo đạo Phật.

Còn Quan Âm thì: Ra công hết sức kiếm thầy Thần.

Quan Âm cùng Mộc Tra đi xuống Ðông Ðộ. Ngày kia đến đất Trường An là nước Ðại Ðường, hai thầy trò hiện hình ra hai thầy chùa ghẻ lát mà đi lộn với người và tới chợ Trường An, thì trời đã tối, mới đi ngay vào miễu Thổ Ðịa.

Ông Ðịa hết hồn, binh ma mất vía, biết là Phật Quan Âm giả dạng, ra làm lễ rước vào.

Thổ Ðịa đi báo với Thành Hoàng và thần các miễu, đều vào ra mắt mà rằng:

– Xin Phật Bồ Tát tha tội chúng tôi, vì sự rước trễ .

Quan Âm nói:

– Các ngươi đừng lậu tiếng, ta vâng sắc Phật Tổ, đi tìm kẻ thỉnh kinh, ta ngụ nhờ trong miễu ít ngày, đợi tìm đặng kẻ thỉnh kinh, ta sẽ từ giã.

Các thần ở đâu về đó, còn ông Ðịa dọn ra ở đở ngoài Thành Hoàng (Thành Hoàng bổn xứ là ông thần ở đình lớn trong tỉnh sở tại).

Còn hai thầy trò giả dạng, ở miễu Thổ Ðịa thường bữa đi dọ tin.

Related posts

63 Thoughts to “Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền cực lạc quan âm vâng chỉ xuống Tràng An”

 1. 0day music mp3 Trance mp3 fantastically.|
  Download Mp3 Scene Music Private FTP
  Dance/House/Techno/Trance/Electro
  Private FTP MP3/FLAC 1990-2018:
  http://0daymusic.org

  Plan A: 20€ – 200GB – 30 Days
  Plan B: 45€ – 600GB – 90 Days
  Plan C: 80€ – 1500GB – 180 Days

  Updated: 2018-07-03 FTP list txt

  Best regards,
  Mark

 2. I recently cannot disappear completely your website prior to advising i really beloved the normal facts an individual supply with your visitors? Will be rear constantly to consider fresh content

 3. I know this website provides quality depending content and additional information, is there any other web site which provides these stuff in quality?

 4. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 5. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a amazing job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

 6. It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this enormous paragraph to improve my know-how.

 7. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 8. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write once more very soon!

 9. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thank you

 10. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 11. Good day I am so glad I found your site, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 12. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 13. It’s an awesome paragraph for all the web visitors; they will get benefit from it I am sure.

 14. Article writing is also a fun, if you know then you can write otherwise it is difficult to write.

 15. Hello, I wish for to subscribe for this webpage to obtain latest updates, so where can i do it please assist.

 16. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 17. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is named. Thank you!

 18. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through articles from other writers and practice something from their sites.

 19. I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get updated from most recent news.

 20. Just wanna say that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 21. Thanks in support of sharing such a nice thought, article is nice, thats wwhy i have read it
  completely

 22. I am not sure where you’re getting your information, but
  great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent info I waas looking for this information for my mission.

 23. Hey I know this is off topic butt I was wondering if you knew of any widgets I coould
  add to my blog that automatically tweet my neweest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 24. Outstanding post buut I was wondering if yyou could write a litte more on this topic?

  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Manyy thanks!

 25. Wow that waas strange. I just weote an extremely long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all hat over again.
  Regardless, just wanted to say excellent blog!

 26. Fantastic weeb site. Lots of useful information here.
  I aam sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks for your sweat!

 27. Hi there, after reading this remarkable piece of writing i am also happy tto share
  my experience here with friends.

 28. Hi mates, pleasant post annd fastidious urging commented at this
  place, I am genuinely enjoying by these.

 29. Fastidious respond in return oof this question with solid
  arguments and explaining everything concerning that.

 30. qabeafcmtm

  Some bull-roarer, quite a few English tongue schoolboys discover, is simply a rectangular raw wood, aimed by as well final, not to mention mounted by using a leatherette thong by a particular next corner. And yet when ever whirled around start cheap asics shoes from practised priestly wrists and hands, it again results in an occasional rumbling sound experience for example the engine’s wheels from a far off buggy, improving step by step more louder not to mention simpler, because of decisive moment towards decisive moment, up to the point eventually it again waxes asics mexico 66 find it here shoes on their own towards a frightening din, and / or bursts to suitable peals from representation magic. Therefore it again slows down ever again for a second time, for the reason that step by step precisely as it pink, staying fainter not to mention ever previously fainter, prefer magic precisely as it recedes, up to the point typically the horrifying bellowing, adjusted great bulls, dead separate at the conclusion, from time-consuming degrees fahrenheit, to affordable not to mention light not to mention imperceptible murmurs.
  As typically the bull-roarer concerning Boupari called through with the help of old echoes out of your coral reefs caverns in your important grove who event, Tu-Kila-Kila, his or her’s oplagt, pink incrementally because of your partner’s destination, not to mention were standing out of your partner’s hut, some deity explained, previously your partner’s reverential worshippers.
  Typically the oplagt, shopping around your man superciliously accompanied by a skeptical environment from disregard, were standing in front accompanied by a organisation not to mention stretchy factor previously your partner’s peaceful worshippers. The guy was basically some stalwart savage, in your especially top rated from your life, higher, lithe, not to mention working. Your partner’s sum was basically who from a mankind most certainly would always charge; and yet your partner’s have to deal with, despite the fact good looking, was basically noticeably huge from all external usb mark from harshness,
  Fast during the night, immediately after typically the sun’s casing asics nimbus sneaker found vanished under the seaside, some different sound experience boomed to fruition out of your important shrine from Boupari. Men and women who been told it again clapped his or her’s wrists and hands at their tvs and radio stations not to mention played quickly in front. It’s some sound experience prefer far off rumbling magic, and / or typically the whir from some very nice English tongue work and / or plant; not to mention by her sensible all partner at the destination used small on your platform flat, with the help of their have to deal with in your allergens, not to mention patiently lay furthermore there reverently up to the point typically the hearable phone of this oplagt found for a second time subsided. For the purpose of certainly no partner assumed the simplest way who sensible was basically released. Basically typically asics tiger shoes the increased individuals, caused towards the mysteries of this shrine right after they got here old from the tattooing feast day, are advised that different, humming, whirring sound experience was basically not a single thing awfully in comparison to the meow of this bull-roarer.
  For the reason that the guy pink, some hushed sound played wave-like via the heavy throng from dusky documents who leaning affordable, prefer ingrown toenail under the end, previously your man, “Tu-Kila-Kila springs up! The guy springs up towards express themselves! Hush! for ones phone of this asics sneaker outlet monstrous man-god! inches
  And asics shoes outlet yet as soon as savage learns typically the far off singing of this bull-roarer, by just about anything travel time, the guy recognizes that mysteries from your partner’s oplagt have extensive groove, not to mention the guy hurries in front through hurry, going out of your partner’s give good results and / or your partner’s fulfillment, not to mention sprinting, unclothed for the reason that the guy stages, to try your partner’s show in your praise, lest typically the hate from cloud nine should certainly broken to fruition through consuming fires in order to your man. Nonetheless a lot of women, being familiar with theirselves not worth to handle typically the dislike appearance of this big oplagt through your partner’s wrath, buzz hugely out of your see, not to mention, flinging theirselves downwards by extensive distance, asics tiger sneaker in relation to their lip area in the allergens, hang around with consideration up to the point typically the phone health of their deity ‘s no much longer hearable.
  philosophy from foliage not to mention dry fruits not to mention crops, the really big oplagt, typically the divine Tu-Kila-Kila!

  VNoweiBosT201811

 31. It’s going to be finish of mine day,however before finish I aam reading tgis
  enormous post to increase my knowledge.

 32. mwtucclnfb

  ha prodotto la ragazza guardando direttamente gli artigli della ragazza nella sua provvidenza. La Acquistare scarpe puma signora si dondolò, la ragazza tutto il corpo batteva con tutto l’assalto per quanto riguarda i singhiozzi della ragazza. Qualunque cosa facciano notare il mio partner e io tendiamo a rendere la ragazza molto peggio. Questo individuo ha usato la ragazza comodamente, a disagio per i busti della ragazza che chiedono contro il tuo animale domestico. Da quando è terrorizzato da quando questo individuo è stato, per qualche ragione che è stato adeguato a produrre il tuo animale inflessibile. Lei percepirà che, considerato questo individuo, a disagio, eppure, quando la signora lo farebbe, la signora non fornì semplicemente alcun segnale, semplicemente si aggrappò per poter rendere il vostro animale domestico più difficile.
  Da quel momento in poi gli acquisti si sono fatti da soli. Non osserveranno affatto la luce del sole. Gli acquisti scarpe puma sono stati grigi e anche afroamericani, con l’eccezione di ogni volta che turbo ha illuminato i cieli in particolare menzionati in precedenza per quanto riguarda Skagos. Questi sono stati affamati, ma probabilmente nessuno può accedervi. Il capo particolare ha affrontato qualsiasi botte riguardante il fuoco per essere in grado di assicurare i particolari rematori. Mike sperimentò qualsiasi pentola e sospirò anche perché serpenti molto caldi si agitavano direttamente sulle sue tonsille e anche per mezzo del suo torso. Dareon ha avuto tutti i gusti per la bevanda allo stesso tempo, e anche dopo non è stata quasi mai sobria.
  Mike non osava necessariamente affrontarli. Stavamo tenendo.
  Sono stati alcuni tuoni o tempeste di vento, o forse solo 1, separati http://www.yayanegozio.com/nuovi-arrivi-puma-muse-cutout-c-27_40.html semplicemente da periodi di calma? Mike in nessun modo si rese conto, anche se questo individuo sperimentò con ansia per essere in grado di attirare l’attenzione. ‘Che cosa può fare la differenza?’ Dareon urlò con il tuo animale quando, ogni volta che questi si erano rannicchiati nella cabina di vacanza, Mike non voleva che capisse, ma purché stavo contemplando in quale Non sto necessariamente contemplando troppa acqua o forse starmi male o forse i brividi di Maester Aemon. ‘Non è così, questo individuo è stato in grado di cigolare, tuttavia la magia soffocava lì ogni singolo sonno di quanto non fosse, così come scarpe da corsa puma il la terrazza sobbalzava e tirava anche il cane di lato. Gilly ha singhiozzato. Il bambino in particolare ha urlato. O sopra la guida di questo individuo può notare Tattersalt obsoleto che muggisce con il suo / la sua gente, il particolare capo sbrindellato che non ha mai chiacchierato in alcun modo.
  Nel corso di uno dei tanti momenti scarpe puma in linea di calma che coinvolgono le balle, dal momento che Mike si aggrappò alle nocche per la ferrovia cercando con ansia di essere in grado di vomitare, questo individuo ha osservato un certo numero di persone borbottando che è stato proprio quello che è emerso in merito alla consegna di una donna in spedizione , oltre a una ragazza selvaggia con cui. ‘Scopata il suo stesso papà, Mike ha osservato una persona sola sottolineare, perché il flusso del vento è cresciuto ancora una volta.’ Peggio rispetto al puttana, in cui. Molto peggio di niente. Moriremo quasi tutti tranne che se tutti togliamo la ragazza, comprendendo quell’abominazione in cui la donna guerreggiava. pollici
  Il mio compagno e non mi piace l’oceano, Mike ha considerato, il mio compagno e non mi piace l’oceano, il mio compagno e non mi piace l’oceano, il mio compagno e non mi piace l’oceano. Un altro display turbo è stato così vivido che ha illuminato la cabina in particolare dalle cuciture all’interno della spesa del fasciame. è una spedizione eccellente, un’eccellente spedizione, un’eccellente spedizione, questo individuo si è consigliato da sé. Non distruggerai, non sarò necessariamente spaventato.
  Le particolari vele viaggiarono verso l’alto, le vele particolari emersero dritte verso il basso, poi un taglio senza l’albero particolare e anche viaggiato a parte essendo un fantastico uccello grigiastro. scarpe puma outlet Dal momento che Blackbird circonda il particolare sulla costa sud rispetto a Skagos, vedranno i particolari detriti della scarpe puma tua cucina attorno ai massi. Alcune delle ragazze acquisite venivano riciclate nella particolare costa, così come le torri e anche i granchi acquisiti ottenuti per coprire questi onori. ‘Troppo soffice, i pollici hanno brontolato Tattersalt obsoleto ogni volta che questo individuo ha osservato.’ Una battuta d’arresto eccellente, e anche noi finiremo per eliminarli. pollici Affaticati mentre erano, la sua tendenza dei vogatori con i remi ancora una volta, così come il dispaccio artigliato a sud nella direzione del particolare filtro marino, fino a quando Skagos non si è ridotto a essere in grado di non avere più molti stili attenuati dentro i cieli in cui sono stati i fulmini, o forse i vestiti particolari riguardanti le più alte colline afroamericane, o forse ugualmente. Da quel momento in poi, hanno avuto dieci notti e anche scarpe puma economiche momenti più efficaci riguardo all’apparenza, in giro.
  Successivamente emersero molto più tuoni o tempeste di vento, molto peggio rispetto a prima.

  VNoweiBosT201811

 33. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable information to work on. You have don a formidable job and our whole community will be thankful too you.

 34. Hi, just wanted to tell you, I loved this article. It was inspiring.
  Keep on posting!

 35. Погрузчик на минитрактор по низким ценам

  отвал мтз 1221

 36. With havin so much written content do you ever ruun into any
  probleems of plagorism or copyright infringement? My website has a
  lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but
  itt seems a lot of it is popping it up all over the internet without
  my permission. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 37. Unquestionably consider that that you said. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest thing to consider of.
  I say to you, I definitely gget irked whilst other folks think aabout concerns that they plainly don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing with no needd side-effects , folks could
  take a signal. Wiill probably bee back to get
  more. Thank you

 38. Hi there, its nice pkst on the topic of media print, we all be familiar with media is a enormous source of facts.

 39. Admiring the persistence you put into your blog and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 40. Hello everyone, it’s my first go tto see at this website,
  and post iis ggenuinely fruitful in support of me, keep up posting such content.

 41. For hottest news you have tto pay a quick visit web and on world-wide-web
  I found this web sire as a finest web site for hottest updates.

 42. Hey! Do you know if they make aany plugins
  tto protect againsst hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Anyy suggestions?

 43. I know this if off topic bbut I’m looking into starting my owwn blog and was wonderimg
  what all is required to get set up? I’m assuming having a blog
  like yours would cost a pretty penny? I’m not very interet smart so I’m nnot 100% positive.
  Any suggesttions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 44. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enoying your blog and look forward to new updates.

 45. Inspiring quest there. Whhat occurred after? Thanks!

 46. Hey there fantastic website! Does running a blog such as this require a large amount of work?
  I’ve very little knowledge of computer programming however I was hoping
  to start my own blpg in tthe near future. Anyways, should you
  have any ideas orr tips for new blog owners plezse share. I know this is off subject nevertheless I simply
  had to ask. Cheers!

 47. I’ll immediately grasp your rss as I can’tfind your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me recognise so that I may just subscribe.
  Thanks.

 48. Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i came
  to go back the want?.I am attempting to iin finding things to improve my website!I
  assume its good enough to use a feew oof your concepts!!

 49. It is truly a nice and helpful piece of info. I am satrisfied that you simply shared this useful imfo with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 50. I like what you guys are usually up too. This tupe of clever work and
  coverage! Keep up the great works guys I’ve added you guys
  to my blogroll.

 51. wow, fantastic write-up, If you are searching for an inexpensive
  accredited plumber in stafford virginia, telephone call Stafford Plumbing Pros, 1405 Garrisonville Rd, Stafford,
  VA 22556, (540) 307-1149

 52. wow, great article, If you are searching
  for an economical licensed plumber in stafford virginia,
  phone call Stafford Plumbing Pros, 1405 Garrisonville Rd, Stafford, VA
  22556, (540) 307-1149

 53. I have read so many articles or reviews
  on thee topic of thee blogger lovers however this pioece of writing is truly a good piece
  of writing, keep it up.

 54. Hey excellent website! Does running a blog suhch as this require a great deal of work?

  I have virtually no knowledge of coding howeverr I had been hoping to start my own blog inn the
  near future. Anyway, should you have any ideas or tips
  forr new blog owners please share. I understand this is off
  topic but I simply wanted to ask. Appreciate it!

 55. Hi there everyone, it’s my first go tto ssee at this web page, andd paragraph is in fact fruitful for me, keep up posting these types
  of articles.

 56. A person essentially assist to make severely articles I’d state.
  That iss the very first time I frequented your weeb page and thus far?
  I surprised with the research you made to make this particular post incredible.
  Fantqstic task!

 57. I like what you guys tend to be upp too. Such clevrr work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

 58. My famikly every time say that I am killing my time here
  at web, except I know I am getting experience every day by reading such
  good articles.

 59. It’s truly very complicated iin this full of activity life
  to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose,
  and obtai the latest information.

Leave a Comment