Truyện 

Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích ca nhốt yêu núi ngũ hành

Khi ấy chúng thần dẫn Tề Thiên tới đài trãm yêu, trói vào cột hàng yêu, gươm chém mẻ gươm, giáo đâm mẻ giáo, hỏa tinh đốt không cháy, Thiên Lôi đánh không sờn! Ðại Lực quỷ vương và các Thiên tướng tâu lại…

Thượng Ðế phán rằng:

– Không biết yêu hầu học phép hộ thân ở đâu mà đặng như vậy! Bây giờ liệu làm sao?

Thái Thượng tâu rằng:

– Con khỉ ấy ăn bàn đào, uống ngự tửu, lại nuốt hết năm bầu thuốc kim đơn của tôi, nên nó thành mình vàng rồi làm sao giết cho chết! Vậy xin Bệ Hạ giao nó cho tôi bỏ vô lò bát quái, dùng lửa phép mà hầm nó, hễ chảy thuốc kim đơn ra hết, thì nó phải ra tro .

Thượng Ðế phán rằng:

– Vậy thì giao Tề Thiên cho Lão quân khiển sát .

Thái Thượng vâng chỉ…

Rồi Thượng Ðế với Nhị Lang hiển thánh lên điện, thưởng một trăm bông vàng, một trăm ve ngự tửu, một trăm hột hườn đơn và gấm thêu châu báu…

Nhị Lang hiển thánh tạ ơn, rồi lãnh phần thưởng lui về miếu cũ.

Còn Thái Thượng về cung Ðâu Suất mở trói cho Tề Thiên, bỏ vô lò bát quái đậy nắp lại, truyền Lục đinh Lục giáp và một đạo sĩ coi chụm lửa cho đủ bốn mươi chín ngày đêm.

Nguyên lò bát quái là tám cung: Cung Càn, cung Khảm, cung Cấn, cung Chấn, cung Tốn, cung Ly, cung Khôn, cung Ðoài, mà cung Tốn ở trên gió.

Tề Thiên nép bên cung Tốn cho khỏi lửa, tuy không lửa thì mặc lòng, chớ cũng bị khói un hai con mắt nâu hết, nên thành mắt lửa tròng vàng!.

Ðủ bốn mươi chín ngày đạo sĩ dỡ nắp ra coi, trong ý tưởng Tề Thiên tiêu rồi, còn thuốc kim đơn chảy ra cả khối.

Ai dè Tề Thiên đương dụi con mắt, nghe tiếng dỡ nắp lản cản, trên miệng lò trống lỗng! Tề Thiên vùng nhảy thót ra, đá ngã lò rớt xuống trung giới, sau thành Hỏa Diệm sơn, làm đạo sĩ phải đọa.

Khi thình lình Ðạo sĩ đậy nắp không kịp. Còn Lục đinh Lục giáp a lại nắm Tề Thiên mà kéo, Tề Thiên vụt lăn cù!

Lúc ấy Tề Thiên như cọp sút rọ .

Thái Thượng nóng mũi chạy theo níu lại, bị Tề Thiên xô ngã sấp! Rồi lấy thiết bảng ra riết tới thiên cung loạn đả! Chín vì sao lo đóng cửa, bốn Thiên Vương chạy tan.

Tề Thiên đánh đến chỗ nào thì tan chỗ nấy, không ai dám cự, đánh tới Linh Tiêu bửu điện, nhờ có bộ hạ ông Hựu Thánh chơn quân là Vương Linh Quan giữ điện, thấy Tề Thiên loạn đả.

Linh Quan rút roi vàng cản lại hỏi rằng:

– Con khỉ khốn đi đâu? Có ta đây không đặng ngang dọc .

Tề Thiên không thèm nói lại, hươi thiết bảng đập nhầu, Linh Quan lấy sức chống cự, chưa biết hơn thua.

Khi ấy Hựu Thánh chơn quân cho đòi 36 vị lôi công tới ví Tề Thiên hổn chiến.

Tề Thiên không nao núng hóa ra ba đầu sáu tay cầm thiết bảng đánh như chong chóng.

Linh Quan và 36 vị lôi công vây ngoài xa không dám xáp lại.

Thượng Ðế kinh hãi, liền truyền chỉ sai Du Diệc linh quan và Duật Hành chơn quân, đồng qua Tây Phương đặng thỉnh Phật Tổ Như Lai cứu giá.

Nói về hai vị thiên sứ đằng vân đến Lôi Âm tự, cậy bốn vị Kim cang, và tám vị Bồ tát; dẫn tới trước tòa sen, hai vị đảnh lễ rồi, Thích Ca hỏi:

– Thượng Ðế sai nhị thánh đến đây có việc chi?

Hai vị thuật chuyện và bạch rằng:

– Bởi có sự gấp rút như vậy, nên phải cầu Phật Tổ từ bi cứu giá .

Thích Ca nói:

– Các vị Bồ Tát ở đây, để ta đi cứu giá .

Dặn rồi kêu Ấ Nang tôn giả và Ca Diếp tôn giả đi theo, hóa hào quang bay gần tới Linh Tiêu bửu điện, nghe khua khí giới điếc tai, ấy là 36 vị lôi công vây đánh Tề Thiên mà không đã ngứa!

Thích Ca dạy Lôi công bãi chiến, rồi kêu Tề Thiên ra hỏi.

Tề Thiên hiện nguyên hình, lướt tới hét lớn rằng:

– Ngươi là kẻ thật thà ở xứ nào tới đây khuyên giải?

Thích Ca cười rằng:

– Ta ở nước Cực lạc hiệu Thích Ca Như Lai, nghe đồn ngươi ngang dọc làm phản cung trời, nên ta đến hỏi thăm cho biết, chẳng hay ngươi sinh tại đâu, thành đạo năm nào, vì cớ chi mà sanh loạn như vậy?

Tề Thiên nói: – Ngươi muốn rõ cội rễ của ta, thì nghe ta ca đây .

Ca rằng:

Thinh không trời đất nứt sanh ta,

Hoa Quả non tiên thiệt cửa nha

Ở động Thủy Liêm tài tót chúng

Học thầy Tây Thổ phép cao xa

Luyện chước sống đời tày nhực nguyệt,

Ra công giúp chúng khiếp yêu ma

Vì ở trung thần chê siển thổ,

Dốc lên thượng giới ngự chương tòa

Hơn thua cuộc thể lòng không chát,

Dời đổi ngôi trời chí đã sa

Có đức có tài thì có vị,

Ai thua gì nhượng nghiệp hoàng gia.

Thích Ca nghe rồi cười rằng:

– Ngươi bất quá một con khỉ thành tinh, sao dám cướp ngôi Thượng Ðế? Vả Thượng Ðế tu tới 1550 kiếp, mỗi kiếp đều nhiều năm, ngươi công đức bao nhiêu, phòng muốn tranh ngôi báu? Sao ngươi không sợ chết, phải lo việc tu hành, nếu còn làm thói dọc ngang, gặp kẻ đạo cao thì uổng mạng?

Tề Thiên nói:

– Tu nhiều kiếp thì mặc dầu, không lẽ làm vua hoài hủy. Lời tục nói: Ngồi lâu còn dời chỗ, ngôi báu cũng đổi thay. Ngươi hãy bảo Thượng Ðế dọn đồ đi mà nhường ngôi cho ta, bằng không thì ta đánh mãi .

Thích Ca nói:

– Ngươi trừ phép trường sanh và biến hóa ra, còn phép chi hay nửa chăng, mà dám nhường ngôi Thượng Ðế?

Tề Thiên nói:

– Ta có phép rất nhiều, 72 phép huyền công, luyện đặng trường sanh bất tử, và cân đẩu vân cũng hay, nhảy một nhảy hơn 108000 dặm. Tài phép như vậy làm vua trời không xứng hay sao?

Thích Ca nói:

– Vậy thì ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi nhảy khỏi bàn tay hữu của ta, thì ngươi hơn, ta bảo Thượng Ðế nhượng thiên cung cho ngươi, khỏi bề chinh chiến, còn ngươi nhảy không khỏi bàn tay ta, thì ngươi trở về trung giới tu ít kiếu nửa sẽ lên tranh đoạt .

Tề Thiên nghe nói cười thầm rằng:

– Thích Ca thiệt quê mùa quá! Lão Tôn nhảy một cái 108.000 dặm, sá chi bàn tay, dầu bao lớn, lại nhảy không khỏi .

Nghĩ rồi hỏi lớn rằng:

– Ngươi làm chủ việc ấy chắc không?

Thích Ca nói:

– Chắc .

Nói rồi xòe bàn tay hữu ra, bằng lá sen.

Tề Thiên cất thiết bảng, rồi co giò nhảy qua! La lớn rằng:

– Ta qua khỏi rồi .

Ngó quanh quất thấy năm cây cột đỏ như thịt, trên ngọn có mây xanh.

Tề Thiên nói:

– Mình nhảy xa quá, tới đây cùng đường rồi, thì Thích Ca bảo Thượng Ðế nhường ngôi cho mình chắc lắm! Song mình phải làm dấu, phòng sau đối nại với Thích Ca . Nghĩ rồi nhổ lông hóa viết mực, đề tại cây cột giữa, tám chữ rằng: “Tề Thiên Ðại Thánh đáo thử nhứt du”. Nghĩa là: Tề Thiên đi chơi tới chỗ đó.

Ðề rồi lại đái xuống gốc cột thứ nhất một vũng, rồi cân đẩu vân trở lại, té ra cũng còn đứng trong bàn tay Thích Ca mà nói rằng:

– Ngươi là con khỉ đái vất! Ra không khỏi bàn tay ta mà còn múa mỏ!

Tề Thiên nói:

– Ngươi có theo ta đâu mà biết, ta đi tới chân trời, thấy năm cây cột đỏ, trên ngọn có mây xanh, ta có làm dấu, ngươi không tin đi mà coi?

Thích Ca nói:

– Ta chẳng đi đâu hết, ngươi hãy cuối đầu xuống mà coi?

Tề Thiên trợn mắt dòm xuống, thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề tám chữ: Tề Thiên Ðại Thánh đảo thử nhứt du, dưới cộng tay cái còn bọt, nước đái!

Tề Thiên hoảng kinh nói rằng:

– Kỳ không kìa! Ta đề tám chữ đó nơi cây cột chống trời, sao lại ở nơi tay nọ! Chắc họ có phép tiên tri, làm vậy đặng gạt mình, ta chẳng hề tin, đi coi lại một nữa .

Nói rồi nhảy lên một cái bị Thích Ca lật bàn tay xuống đất, năm ngón tay Thích Ca hóa ra năm hòn núi Ngũ Hành, chụp đè trên lưng Tề Thiên Ðại Thánh!

Các vị lôi thần và Ấ Nang, Ca Diếp chắp tay khen rằng:

– Hay lắm!

Thích Ca bảo Ấ Nang, Ca Diếp từ giã ra về.

Xảy thấy Thiên Bồng Thiên Hựu chạy đến tâu rằng:

– Xin Phật Tổ nán chờ Thượng Ðế ra mắt .

Thích Ca ngó lại thấy xe rồng tán phụng hương báu nhạc trời .

Thượng Ðế ngự ra tạ ơn rằng:

– Nhờ Phật Tổ trừ đặng yêu hầu, xin nán lại dự tiệc, ngỏ dùng lễ mọn tạ ơn .

Thích Ca chắp tay tâu rằng:

– Lão tăng vâng chỉ tới trợ lực với chư thần, có công lao bao nhiêu mà phòng cảm tạ .

Thượng Ðế truyền mời các thần tiên đồng phó hội tạ ơn Phật Tổ, lại truyền tiên nữ dọn yến, bàn đào, ngự tửu, cùng đồ trân tu quý báu không biết bao nhiêu.

Giây phút các thần tiên đến trước Phật Tổ mà bạch rằng:

– Phật Tổ từ bi đại đức trừ đặng yêu hầu, chúng tôi cảm tạ. Xin Phật Tổ đặt tên hội này là hội chi, theo dèo cuộc nầy .

Thích Ca nói:

– Nay trên trời đã an, thì đặt An thiên hội cũng đặng .

Các thần tiên đều khen hay!

Lúc ngự yến có tiên nữ ca vang, nhạc trời trỗi chặp.

Vương Mẫu dẫn các tiên nga đến dâng bàn đào, mà bạch rằng:

– Khi trước bị yêu hầu phá hội bàn đào. Nay nhờ Như Lai trừ nó, lại làm hội An Thiên, tôi chẳng biết lấy chi tạ ơn, nên rửa tay hái ít trái bàn đào đem dâng lấy thảo”. Thích Ca chắp tay tạ ơn.

Vương Mẫu dạy tiên nga ca múa.

Giây lâu có Nam Cực tiên ông cỡi hươu đến ra mắt Thượng Ðế, rồi đến trước mặt Phật Tổ mà bạch rằng:

– Khi trước tôi nghe Lão Quân dẫn yêu hầu về mà đốt, tưởng họa tán đà tiêu rồi, không dè nó thoát ra được, đánh phá cung trời làm cho kinh động Thượng Ðế, nay nhờ Phật Tổ trị an, lại thiết An Thiên hội, nên tôi đem cỏ thoạt bông hương, kim đơn châu bích, xin Như Lai nhiệm lễ mọn .

Thích Ca thâu lãnh.

Kế Xích cước đại tiên đến ra mắt Thượng Ðế, rồi bạch với Phật Tổ rằng:

– Nhờ ơn Phật Tổ trị đặng yêu hầu, tôi xin dâng hai ttrái giao lê, ít trái lão táo gọi là chút tạ ơn .

Thích Ca cũng lãnh, rồi dạy Ấ Nang , Ca Diếp thâu lễ vật, đặng từ tạ ra lui về.

Xảy thấy Linh Quan đi tuần về báo rằng:

– Tề Thiên ló đầu ra khỏi núi!

Thích Ca nói:

– Không hề chi .

Liền lấy một tờ giấy trong túi ra có đề sáu chữ vàng là: Án ma ni bát di hồng.

Sai Ấ Nang tôn giả đi dán trên chót núi Ngũ Hành, năm hòn núi tự nhiên chắc cứng, như trên có câu đầu, dưới có ràng cẳng rút vô vậy! Tuy ló đầu ló tay ra, mà dậy không nổi.

Xong rồi Thích Ca giã từ Thượng Ðế và các thần tiên ra về, tuy vậy mà lòng cũng từ bi, sai Thổ Ðịa và Ngũ Phương Yết Ðế canh giữ Tề Thiên, dặn có đói thì cho ăn sắt cục! Khát thì nấu đồng tiêu ra cho uống! Chờ hết tội sẽ cho người đến cứu.

Dặn xong rồi về chùa Lôi Âm, bên bước Cực Lạc.

Related posts

355 Thoughts to “Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích ca nhốt yêu núi ngũ hành”

 1. Wonderful things the following. Now i’m prepared to professional the article.. kumpulan youtube indonesia Appreciate it a lot with this particular waiting for touching you actually. Might you remember to decrease me a email?

 2. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest factor to take into accout of. I say to you, I definitely get irked while people consider concerns that they just do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 3. Hi! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work? I’m completely new to blogging however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 4. I was extremely pleased to uncover this great site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely liked every bit of it and i also have you saved as a favorite to look at new things in your blog.

 5. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 6. excellent put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

 7. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 8. Fantastic web site. A lot of useful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

 9. Heya outstanding blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have virtually no knowledge of coding but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just needed to ask. Many thanks!

 10. I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide to your visitors? Is going to be back ceaselessly to check out new posts

 11. whatever you write here, I enjoy everything. Great looking design and awesome story. Thank you.

 12. This is a topic that is close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 13. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you could do with some percent to pressure the message house a bit, but other than that, that is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 14. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything entirely, except this paragraph offers nice understanding even.

 15. Your article on Ch????ng 7: ?????i Th??nh tr???n kh???i l?? b??t qu??i th??ch ca nh???t y??u n??i ng?? h??nh | T??y du k?? is great. We hope you can continue delivering many more article in the future. Be prosperous tayduky.info

 16. Great info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 17. Amazing, magnificent blog page structure! The way long have you ever been running a blog regarding? you earn blogs look simple. The complete search of this web site is fantastic, not to mention necessary . substance!

 18. You’ve made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 19. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the internet will likely be much more helpful than ever before.

 20. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web
  site is great, let alone the content!

 21. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will talk about this website with
  my Facebook group. Talk soon!

 22. I’ve learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for
  revisiting. I surprise how a lot effort you put to create any such
  great informative website.

 23. Thank you for the good writeup. It actually used
  to be a amusement account it. Glance complex to more introduced agreeable from you!
  However, how could we be in contact?

 24. I’m no longer sure where you are getting your information,
  however good topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring
  out more. Thank you for excellent info I was searching for this info for my
  mission.

 25. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4
  year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely
  off topic but I had to tell someone!

 26. Great article. I will be experiencing a few of these issues
  as well..

 27. Nice blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 28. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but
  I’m trying to get started and create my own.
  Do you require any coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be greatly appreciated!

 29. It’s enormous that you are getting ideas from this post as well as from our dialogue made here.

 30. After looking into a handful of the articles on your web page, I really like
  your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list
  and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know how you feel.

 31. Very nice post. I just stumbled upon your blog
  and wanted to say that I have truly loved surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon!

 32. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 33. I’m not positive the place you’re getting your info, but great topic.
  I must spend some time learning more or working out more.
  Thanks for great info I used to be searching for this information for
  my mission.

 34. Very nice article, exactly what I needed.

 35. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
  many of us have developed some nice procedures and we
  are looking to trade techniques with others, please shoot me
  an email if interested.

 36. I trust each of the basics you could have launched as part of your post. They may be pretty genuine and will undoubtedly operate. Nonetheless, the actual content have become easy for starters prabowo. May you desire lengthen these people just a little through next occasion? Wanted posting.

 37. Hi to all, it’s actually a fastidious for me to pay a quick visit this site, it includes valuable Information.

 38. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.

 39. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and
  your views are pleasant in support of new people.

 40. Good day, Tidy article. There’s a issue with all your internet site throughout website internet explorer, would probably test out this particular? Internet explorer even so may be the sector leading as well as a big area of others will certainly neglect the amazing writing for that reason dilemma.

 41. There’s certainly a great deal to find out about this subject. I love all of the points you made.

 42. Wow! After all I got a website from where I be able to really get helpful information concerning my
  study and knowledge.

 43. Excellent website. Plenty of useful information here. I am sending it to a few pals ans additionally sharing
  in delicious. And naturally, thank you for your sweat!

 44. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 45. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s
  to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of
  the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!

 46. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many
  of us have created some nice procedures and we
  are looking to swap techniques with other folks, please shoot
  me an e-mail if interested.

 47. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Superb work!

 48. Hello there! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile
  friendly? My blog looks weird when viewing from my apple
  iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to resolve this issue. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 49. Hello to every one, the contents present at this
  web site are actually remarkable for people knowledge,
  well, keep up the good work fellows.

 50. I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to get updated from
  newest news.

 51. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unpredicted emotions.

 52. I think everything posted made a great deal of sense.
  But, what about this? suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a headline that makes people
  want more? I mean Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích
  ca nhốt yêu núi ngũ hành | Tây du kí is kinda boring.
  You could look at Yahoo’s home page and watch how they write news headlines to get viewers interested.
  You might add a related video or a pic or two to get readers excited about
  what you’ve got to say. In my opinion, it might make your
  posts a little bit more interesting.

 53. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 54. When someone writes an post he/she maintains the idea of
  a user in his/her mind that how a user can be aware of it.

  Thus that’s why this post is perfect. Thanks!

 55. Hello to every , for the reason that I am really keen of reading this
  website’s post to be updated regularly. It contains fastidious material.

 56. Hi there, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 57. Great post! We are linking to this particularly great article on our site.
  Keep up the great writing.

 58. Wow! At last I got a webpage from where I can truly obtain valuable information regarding my
  study and knowledge.

 59. Hello would you mind letting me know which
  webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely
  different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at
  a fair price? Thank you, I appreciate it!

 60. What’s up, yes this paragraph is truly good and I have learned
  lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

 61. I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things,
  The site style is ideal, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 62. Woah this specific blog page is amazing i really like researching your site content. Remain on the good art! You currently know, many people want about just for this facts, you can guide these folks drastically. Woah this specific blog page is amazing i really like researching your site content. Remain on the good art! You currently know, many people want about just for this facts, you can guide these folks drastically.

 63. May I simply just say what a relief to uncover someone who really
  understands what they are discussing on the net. You certainly understand
  how to bring a problem to light and make it important.
  More people have to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 64. I used to be recommended this blog by my cousin. I am now not sure whether or
  not this put up is written by him as no one else recognize such targeted
  about my trouble. You’re amazing! Thank you!

 65. I really like it when folks come together and share opinions.
  Great site, stick with it!

 66. After going over a handful of the articles on your web
  site, I honestly appreciate your technique of blogging.
  I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me how you feel.

 67. Its not my first time to pay a visit this web page, i am
  browsing this website dailly and obtain fastidious information from here
  all the time.

 68. My family members always say that I am wasting my time here at net, but
  I know I am getting familiarity all the time by reading such
  nice articles.

 69. Thanks for sharing your thoughts on Health Benefits of Coconut Oil.
  Regards

 70. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read articles from other authors and practice something from other websites.

 71. Hey all, You have done an admirable job. I most certainly will certainly delicious it and for me personally recommend for you to my pals. I know they are took advantage of this website celebrity brand endorsement.

 72. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 73. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Regards!

 74. Excellent, what a blog it is! This webpage presents valuable data to
  us, keep it up.

 75. Hello, i believe that i noticed you visited my web site so i got
  here to go back the choose?.I am attempting to in finding things
  to improve my web site!I suppose its adequate to make use of some of
  your ideas!!

 76. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing to your augment and even I
  achievement you access consistently fast.

 77. Very good blog post. I absolutely appreciate this site. Continue the good work!

 78. My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look
  forward to exploring your web page repeatedly.

 79. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to
  this brilliant post.

 80. Link exchange is nothing else however it is only placing the
  other person’s website link on your page at appropriate place and other person will also do same in support
  of you.

 81. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to new updates and
  will share this site with my Facebook group. Chat soon!

 82. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting
  tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 83. We are a bunch involving volunteers plus starting off a whole new system inside our neighborhood. Your website made available all of us using helpful information in order to works of art in. You must have done an extraordinary action and the overall group will be happy to your account.

 84. I don’t even know how I stopped up right here, however I believed this submit used to be good.
  I don’t realize who you are however certainly you are going
  to a well-known blogger should you aren’t already. Cheers!

 85. My programmer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a
  variety of websites for about a year and am anxious about switching
  to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 86. Hello Dear, are you in fact visiting this site regularly, if so after that you will absolutely take nice experience.

 87. most bookmarked blog I found. Everybody is suggesting you only buddy, I got why they are suggesting. Thank you so much.

 88. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you aided me.

 89. descargar facebook
  Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
  your posts! Carry on the excellent work! Descargar facebook

 90. Attractive element of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that
  I acquire in fact loved account your blog posts. Any way
  I’ll be subscribing to your feeds or even I fulfillment you get right of entry to consistently quickly.

 91. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find
  things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 92. It’s an amazing post for all the internet users; they will take benefit from it I am sure.

 93. I have been surfing on-line more than three hours nowadays, but
  I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely worth enough for me. In my view, if all website owners
  and bloggers made good content material as you did, the internet
  shall be much more useful than ever before.

 94. Thank you for another fantastic article. Where else may anyone get that kind of information in such
  a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent
  week, and I’m on the search for such information.

 95. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything fully,
  however this post presents pleasant understanding even.

 96. Hey there would you mind stating which blog
  platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S
  Apologies for being off-topic but I had to ask!

 97. I got this web site from my friend who informed me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this website and
  reading very informative content at this time.

 98. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
  Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.

  Does managing a well-established website such as yours take a massive amount work?

  I am brand new to blogging however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou! Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap
  516999410492780544 quest bars cheap

 99. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider
  worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 100. A fascinating discussion is definitely worth comment.

  I do think that you ought to publish more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically people do not speak about
  such issues. To the next! Many thanks!!

 101. hi!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL?

  I need an expert on this area to unravel my problem.
  Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 102. Hi, yes this paragraph is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding
  blogging. thanks.

 103. Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 104. Hi! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept
  talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have
  a good read. Thank you for sharing!

 105. all the time i used to read smaller articles that
  as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

 106. I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 107. This is my first time pay a visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.

 108. For most recent news you have to go to see world wide web
  and on internet I found this website as a finest website for
  most up-to-date updates.

 109. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i
  subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I were tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept

 110. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Kudos

 111. Hi there mates, nice post and nice arguments commented at this place, I am actually enjoying by these.

 112. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 113. This piece of writing provides clear idea in support of the
  new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 114. Do you have a spam problem on this website; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many
  of us have created some nice practices and we are looking to swap techniques with
  other folks, why not shoot me an email if interested.

 115. Excellent items from you, man. I have remember your stuff previous
  to and you are simply extremely great. I really
  like what you have obtained here, really like what you’re stating and the
  best way during which you are saying it. You make it entertaining
  and you continue to care for to stay it smart. I can’t
  wait to learn much more from you. That is actually a tremendous website.

 116. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to
  shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great site
  and I look forward to seeing it grow over time.

 117. You have made some good points there. I checked on the internet to learn more about the issue
  and found most people will go along with your views on this website.

 118. Informative article, exactly what I needed.

 119. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

 120. Fantastic post however , I was wanting to know
  if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful
  if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 121. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page again. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 122. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new
  updates. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 123. Heya i am for the first time here. I came across this
  board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 124. You ought to take part in a contest for one of the finest blogs on the web.
  I am going to recommend this web site!

 125. Remarkable issues here. I am very satisfied to see your article.
  Thank you a lot and I am looking ahead to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 126. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear idea

 127. Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you
  amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent
  idea

 128. Hello there, You have done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally recommend
  to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 129. Hi there, after reading this awesome article i am also delighted to share my knowledge here with friends.

 130. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.

  Many thanks

 131. I love what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 132. wonderful post, very informative. I ponder why the
  opposite specialists of this sector do not realize this.
  You must proceed your writing. I am confident, you have a great readers’
  base already!

 133. thank you very much for your help. I share this blog with my friends. http://www.andheriescortservices.in I will always be associated with this blog

 134. It’s an remarkable paragraph designed for all the internet users; they will obtain benefit from it
  I am sure.

 135. Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and
  starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a
  outstanding job!

 136. Hello, after reading this remarkable article i am as well cheerful to share my knowledge here with colleagues.

 137. I pay a visit day-to-day a few web sites and information sites to read articles, however this webpage offers feature based content.

 138. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this site,
  since I experienced to reload the web site many times
  previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining,
  but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could
  look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

 139. We are a group of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to
  work on. You’ve done an impressive job and our whole community
  will be grateful to you.

 140. This info is priceless. How can I find out more?

 141. You really make it seem really easy with your presentation however I find this matter to be actually something that I believe I would by
  no means understand. It seems too complex and very huge for me.
  I am looking forward in your next post, I will attempt
  to get the hold of it!

 142. Hi! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the
  posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I discovered it
  and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 143. Just excellent writeup. It was any enjoyment consideration that celebrity endorsement examples. Glimpse complex for you to a lot more included agreeable from you finding out! In addition, how can we keep up the messages?

 144. Good info. Lucky me I ran across your website
  by chance (stumbleupon). I’ve bookmarked it
  for later!

 145. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your
  content. Please let me know. Cheers

 146. Hello to all, how is all, I think every one is getting more
  from this site, and your views are nice in favor of new people.

 147. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 148. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I
  look forward to seeing it grow over time.

 149. I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys
  to our blogroll.

 150. naturally like your web site but you have to test the spelling on quite
  a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very
  bothersome to tell the truth however I will certainly
  come back again.

 151. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and
  sources back to your site? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely
  benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Cheers!

 152. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your site
  and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account
  your weblog posts. Anyway I will be subscribing on your feeds and even I fulfillment you get admission to consistently rapidly.

 153. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it
  is rare to see a nice blog like this one today.

 154. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 155. What’s up to every body, it’s my first go to see of this blog;
  this weblog consists of awesome and truly fine information for visitors.

 156. It’s an amazing paragraph in support of all the online people;
  they will get benefit from it I am sure.

 157. Yes! Finally something about click site.

 158. Hello there! I could have sworn I’ve been to
  this site before but after checking through some of the post
  I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it
  and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 159. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 160. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone
  during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how
  quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, good site!

 161. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and
  I’m looking at alternatives for another platform. I would
  be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 162. This is my first time pay a visit at here and i am truly happy to read all at alone place.

 163. I love what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys
  to our blogroll.

 164. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to
  write some material for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an email if
  interested. Thank you!

 165. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles
  or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
  site. Studying this information So i’m satisfied to convey
  that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly
  what I needed. I so much indisputably will make
  sure to don?t forget this website and give it a glance regularly.

 166. I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 167. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much
  appreciated.

 168. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior
  to writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

  Cheers!

 169. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding
  skills so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 170. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here
  regularly. I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 171. I used to be able to find good info from your content.

 172. I loved as much as you will receive carried
  out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 173. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much
  appreciated.

 174. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post
  is written by him as nobody else know such detailed about my
  difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 175. Hey there, You have done a fantastic job.
  I will definitely digg it and personally suggest to my
  friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 176. Why viewers still use to read news papers when in this
  technological world the whole thing is available on net?

 177. I’m pretty pleased to discover this page. I wanted to thank you for ones time just for
  this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it
  and i also have you bookmarked to see new things in your web site.

 178. Hello my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and come with approximately all significant infos.
  I would like to peer extra posts like this .

 179. Hello, Neat post. There is an issue along with
  your site in web explorer, would check this? IE still is the marketplace leader and a good component of other folks
  will leave out your great writing because of this problem.

 180. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 181. My family members every time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting knowledge all the time by reading thes nice content.

 182. WOW just what I was searching for. Came here by searching for digital marketing services

 183. WOW just what I was searching for. Came here by searching for is wakeboarding hard

 184. After checking out a number of the blog articles on your website, I honestly
  like your technique of blogging. I saved it to my bookmark
  website list and will be checking back soon. Take a look at my
  website as well and tell me how you feel.

 185. Ahaa, its fastidious discussion regarding this piece of
  writing here at this webpage, I have read all that,
  so at this time me also commenting here.

 186. I’m really inspired along with your writing abilities as
  neatly as with the structure in your blog. Is
  that this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway stay up the
  excellent quality writing, it’s rare to see a great weblog
  like this one these days..

 187. What i don’t realize is if truth be told how you are
  not actually a lot more neatly-liked than you might be right now.
  You’re so intelligent. You recognize thus significantly on the
  subject of this topic, made me individually consider it from a lot of numerous
  angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it is something to accomplish with Girl gaga!
  Your individual stuffs excellent. Always deal with it up!

 188. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 189. What’s up to all, the contents present at this site are really
  awesome for people knowledge, well, keep up the nice work
  fellows.

 190. If you are going for best contents like me, simply pay a visit this site all the time because it
  provides quality contents, thanks

 191. I visited various websites but the audio quality for audio
  songs current at this site is actually superb.

 192. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you
  continue this in future. Many people will be benefited from
  your writing. Cheers!

 193. I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the fantastic works guys I’ve you guys to my
  blogroll.

 194. When someone writes an article he/she maintains the thought of a user in his/her
  brain that how a user can understand it. So that’s
  why this article is perfect. Thanks!

 195. I’m very happy to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely loved every little bit of it and i also have you saved to fav to see new information on your site.

 196. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find
  It really helpful & it helped me out a lot.

  I’m hoping to give something back and aid others like you aided me.

 197. It’s awesome to pay a visit this site and reading
  the views of all mates on the topic of this
  article, while I am also keen of getting knowledge.

 198. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You have done an impressive activity and our whole neighborhood will likely be thankful to you.

 199. Thanks for sharing your thoughts on Miami Movers.
  Regards

 200. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 201. I’m now not positive where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time studying more or understanding more.
  Thank you for fantastic information I used to be on the lookout for this information for my mission.

 202. Everything is very open with a really clear explanation of the issues.
  It was definitely informative. Your site is very helpful.
  Thank you for sharing!

 203. Very good write-up. I absolutely love this website.
  Continue the good work!

 204. Having read this I thought it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.

  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting
  comments. But so what, it was still worth it!

 205. Yes! Finally someone writes about have a peek here.

 206. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.

  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your site when you could be giving
  us something enlightening to read?

 207. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four
  emails with the exact same comment. There has to be a means you are able
  to remove me from that service? Many thanks!

 208. Actually no matter if someone doesn’t know then its up to other people that they will assist, so here it takes place.

 209. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing
  i thought i could also make comment due to this sensible paragraph.

 210. you’re in point of fact a excellent webmaster. The web site
  loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re
  doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you’ve done a fantastic process on this matter!

 211. continuously i used to read smaller posts that
  as well clear their motive, and that is also happening
  with this article which I am reading now.

 212. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 213. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good success. If you know of any please share.

  Many thanks!

 214. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the
  costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous
  websites for about a year and am nervous
  about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 215. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and all. However think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the greatest in its field.
  Good blog!

 216. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 217. There is certainly a lot to know about this issue. I really like all of the
  points you have made.

 218. Hi, its pleasant article about media print, we all understand media is a wonderful source of facts.

 219. Howdy I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I
  was searching on Bing for something else, Regardless I am here now
  and would just like to say thank you for a tremendous post and
  a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.

 220. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare
  to see a great blog like this one these days.

 221. Everything is very open with a precise clarification of the issues.

  It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for
  sharing!

 222. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your website?

  My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of
  the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks a lot!

 223. Good day! I just want to give you a big thumbs up for the great information you’ve
  got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 224. Outstanding quest there. What occurred after? Good luck!

 225. Hi I am so delighted I found your website, I really found you by accident,
  while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just
  like to say kudos for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute
  but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

 226. I am actually delighted to read this blog posts which contains plenty of valuable facts, thanks for providing these data.

 227. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your blog.
  It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser because
  I’ve had this happen before. Many thanks

 228. You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this topic to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 229. If you wish for to obtain much from this piece of writing then you have to
  apply such techniques to your won website.

 230. It’s hard to find well-informed people in this particular subject,
  but you sound like you know what you’re talking
  about! Thanks

 231. Howdy! This post could not be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will forward this information to him.
  Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 232. My relatives all the time say that I am killing my time here at web, however I know I am getting know-how everyday by reading such fastidious
  articles or reviews.

 233. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your
  article seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but
  I figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 234. Simply wish to say your article is as surprising. The clarity on your publish is simply cool and i can suppose you are an expert in this subject.
  Fine together with your permission let me to seize your feed to keep updated with coming near near post.

  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 235. Hi to every one, the contents existing at this website are really amazing for people knowledge, well, keep
  up the nice work fellows.

 236. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment
  is added I get several e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 237. you’re truly a good webmaster. The website loading
  velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task
  in this matter!

 238. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 239. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 240. Hi, Neat post. There is an issue along with
  your site in web explorer, could test this? IE
  still is the market chief and a large element of other people will omit your fantastic writing because of this
  problem.

 241. Hi there to every one, it’s really a fastidious
  for me to visit this website, it contains precious Information.

 242. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an email.

 243. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write once more soon!

 244. Howdy terrific blog! Does running a blog like this take
  a large amount of work? I’ve absolutely no understanding of programming but
  I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I just wanted to ask.
  Cheers!

 245. Someone necessarily assist to make significantly posts I’d state.

  That is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the analysis you made to make this actual put up extraordinary.

  Wonderful task!

 246. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the
  rest of the site is extremely good.

 247. I every time used to study post in news papers but
  now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles, thanks to web.

 248. of course like your web-site but you have to
  test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll certainly come again again.

 249. What’s up, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing facts, that’s genuinely fine,
  keep up writing.

 250. I don’t even know how I ended up here, but I thought
  this post was good. I don’t know who you are but definitely
  you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 251. Hi Dear, are you really visiting this website daily, if so after that you will without doubt get good
  experience.

 252. I used to be recommended this blog by means of my cousin. I am no longer positive whether or not
  this submit is written through him as no one else recognise such targeted about my difficulty.
  You’re amazing! Thank you!

 253. Hello colleagues, how is the whole thing, and what
  you would like to say concerning this paragraph, in my view its really remarkable
  in support of me.

 254. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on whenever
  a comment is added I receive 4 emails with the same comment.

  Perhaps there is a means you are able to remove me from that
  service? Appreciate it!

 255. Hi, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, could test this?
  IE nonetheless is the market leader and a big element of other people will leave out
  your magnificent writing due to this problem.

 256. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over
  that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 257. Thanks in support of sharing such a good opinion, post is good,
  thats why i have read it entirely

 258. I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work
  and exposure! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 259. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know
  such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!

 260. I blog often and I seriously thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest.
  I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week.
  I opted in for your RSS feed too.

 261. Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this website is genuinely fastidious
  and the viewers are in fact sharing fastidious thoughts.

 262. I’m now not certain the place you are getting your info, but good topic.
  I must spend a while studying much more or working out more.
  Thanks for great information I was searching for this info for my mission.

 263. I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late, yet I never found any fascinating article like yours.

  It is beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
  made excellent content material as you did, the
  internet shall be a lot more useful than ever before.

 264. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed
  account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 265. What’s up, just wanted to mention, I enjoyed this post.
  It was funny. Keep on posting!

 266. Every weekend i used to go to see this website, for the reason that
  i want enjoyment, as this this website conations actually
  good funny material too.

 267. When someone writes an article he/she maintains the idea
  of a user in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 268. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent,
  let alone the content!

 269. Greate post. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve performed an excellent job. I’ll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.

  I am sure they’ll be benefited from this website.

 270. An impressive share! I have just forwarded this onto
  a friend who was conducting a little research on this.
  And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your website.

 271. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with helpful info to work on. You’ve performed an impressive process and our entire neighborhood will likely be grateful to you.

 272. Thanks for any other excellent post. Where else could
  anybody get that kind of information in such an ideal way of writing?

  I have a presentation subsequent week, and I am at the search for
  such info.

 273. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad
  and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now broken and she has
  83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with
  someone!

 274. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re incredible! Thanks!

 275. I’m gone to say to my little brother, that he should also go to see this webpage on regular basis to obtain updated from latest reports.

 276. Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all
  important infos. I’d like to peer more posts like this .

 277. If you are going for finest contents like me, just visit this website
  all the time as it provides feature contents, thanks

 278. Hello, Neat post. There’s an issue together with
  your website in internet explorer, might check this?
  IE still is the marketplace leader and a good element of other people will pass over your great writing due to this problem.

 279. Wow! Finally I got a website from where I know how to in fact take valuable facts regarding
  my study and knowledge.

 280. excellent points altogether, you simply received a new reader.
  What would you suggest in regards to your publish that you
  made some days in the past? Any positive?

 281. Hello all, here every person is sharing these kinds of knowledge,
  thus it’s pleasant to read this website, and I used to pay a quick visit this webpage everyday.

 282. Why users still use to read news papers when in this technological globe all is existing on web?

 283. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
  My website is in the very same area of interest as yours
  and my users would genuinely benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you.
  Cheers!

 284. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to give a contribution & help other customers
  like its aided me. Good job.

 285. If you are going for finest contents like myself,
  just pay a visit this site every day for the reason that it gives quality contents,
  thanks

 286. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 287. Currently it sounds like Expression Engine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using
  on your blog?

 288. This is a topic which is close to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 289. Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your web site and take the feeds also? I’m glad to find a lot of helpful info right
  here in the put up, we’d like develop extra strategies on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 290. I’d like to find out more? I’d like to find out more details.

 291. Fantastic website. Lots of useful info here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks to your sweat!

 292. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great
  work, have a nice afternoon!

 293. I like what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 294. Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something totally, but this post presents nice understanding yet.

 295. It’s actually a nice and useful piece of information.
  I am satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 296. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking
  to create my own personal blog and would like to know where you
  got this from or exactly what the theme is called.
  Thanks!

 297. My spouse and I stumbled over here different website and
  thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to exploring your web page repeatedly.

 298. Your method of describing all in this post is actually pleasant,
  every one be able to effortlessly understand it, Thanks
  a lot.

 299. I like it whenever people come together and share thoughts.
  Great website, keep it up!

 300. Chat Rooms to Meet Women – An Easy Way to Chat with Local Ladies!

  There are great and bad chat rooms to satisfy women.
  The best rooms are quite few. This article is here to influence
  you in the right direction.
  What you must do is obtain a membership with a big-name dating community that
  features a population within the millions. You can usually join these services at no
  cost and employ nearly all of their features (something few
  people like going people know). Something else so many people are not aware of is web sites hold the biggest chatting rooms to fulfill women on earth.

  These sites have numerous members. At any one times they tend to own ten or tens of thousands
  of folks web in their chatting rooms. And the rooms are diverse as
  the name indicated. You have geographic rooms; ones based on fetishes; others
  which can be for those of an certain sexual persuasion; and the like.

  What separates these chatting environments from others you might
  have seen are in the additional features. You can click someone’s name and examine
  their profile, see their photo albums, watch their videos, and even send them private messages, emails,
  and talk to them on webcams.
  The rooms provided by these popular dating services truly are the best
  way in order to meet women in a chatting environment.
  But you are able to do considerably more than merely meet women. You can meet women who actually live near to you or share your interests or sexual proclivities.
  So many people ignore these places to talk because you must make a profile to use them and often pay a membership fee.

  Given these rooms offer, though, you may invariably learn that they are where online for chatting to ladies.

  Chat Rooms to Meet Women –> http://live-cam-girls.ml/ An Easy Way to Chat with Local Ladies!

 301. No matter if some one searches for his essential thing, therefore
  he/she wishes to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 302. Hi there, after reading this remarkable paragraph i
  am too delighted to share my know-how here with mates.

 303. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a applicable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast offered vivid transparent concept

 304. This paragraph will assist the internet visitors for building up new blog or even a
  blog from start to end.

 305. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Many thanks!

 306. Helpful info. Lucky me I found your web site by chance, and I’m surprised why this twist of
  fate did not came about earlier! I bookmarked
  it.

 307. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  All the best

 308. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.

  Do you have any solutions to stop hackers?

 309. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for
  a weblog site? The account helped me a applicable deal.

  I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided shiny transparent idea

 310. This post is genuinely a good one it assists new net people, who are wishing for blogging.

 311. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
  hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 312. I know this site provides quality dependent content and extra data, is there any
  other website which offers these kinds of information in quality?

 313. I just like the valuable info you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
  I’m fairly sure I will be informed lots of new stuff
  right here! Best of luck for the following!

 314. After exploring a handful of the blog posts on your blog, I really like your way of writing a
  blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and let me know how you feel.

 315. I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for
  revisiting. I wonder how a lot attempt you put to
  make such a magnificent informative site.

 316. It’s in fact very complex in this full of activity life to listen news on TV,
  so I simply use world wide web for that reason, and get the most recent
  news.

 317. After looking into a few of the articles on your
  web site, I truly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list
  and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell
  me what you think.

 318. I’ve learn some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how much attempt you place to create this sort of fantastic informative web site.

 319. Thanks for finally talking about >Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích ca nhốt yêu núi
  ngũ hành | Tây du kí <Liked it!

 320. This excellent website really has all the
  information I wanted concerning this subject and didn’t know
  who to ask.

 321. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice
  would be greatly appreciated. Many thanks

 322. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you’re a great author. I will always bookmark your blog
  and will eventually come back in the future.

  I want to encourage you to ultimately continue your great
  job, have a nice evening!

 323. I visited various sites but the audio quality
  for audio songs existing at this site is actually fabulous.

 324. Hello There. I found your weblog using msn. That is a very neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more
  of your helpful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 325. Very nice write-up. I absolutely appreciate this site. Continue the good work!

 326. Everyone loves it whenever people come together and share ideas.
  Great site, continue the good work!

 327. For most recent news you have to go to see internet and on the web I found this site as a most excellent
  website for most recent updates.

 328. Hello! Do you know if they make any plugins to
  help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 329. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 330. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 331. Touche. Solid arguments. Keep up the great spirit.

Leave a Comment