Truyện 

Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích ca nhốt yêu núi ngũ hành

Khi ấy chúng thần dẫn Tề Thiên tới đài trãm yêu, trói vào cột hàng yêu, gươm chém mẻ gươm, giáo đâm mẻ giáo, hỏa tinh đốt không cháy, Thiên Lôi đánh không sờn! Ðại Lực quỷ vương và các Thiên tướng tâu lại…

Thượng Ðế phán rằng:

– Không biết yêu hầu học phép hộ thân ở đâu mà đặng như vậy! Bây giờ liệu làm sao?

Thái Thượng tâu rằng:

– Con khỉ ấy ăn bàn đào, uống ngự tửu, lại nuốt hết năm bầu thuốc kim đơn của tôi, nên nó thành mình vàng rồi làm sao giết cho chết! Vậy xin Bệ Hạ giao nó cho tôi bỏ vô lò bát quái, dùng lửa phép mà hầm nó, hễ chảy thuốc kim đơn ra hết, thì nó phải ra tro .

Thượng Ðế phán rằng:

– Vậy thì giao Tề Thiên cho Lão quân khiển sát .

Thái Thượng vâng chỉ…

Rồi Thượng Ðế với Nhị Lang hiển thánh lên điện, thưởng một trăm bông vàng, một trăm ve ngự tửu, một trăm hột hườn đơn và gấm thêu châu báu…

Nhị Lang hiển thánh tạ ơn, rồi lãnh phần thưởng lui về miếu cũ.

Còn Thái Thượng về cung Ðâu Suất mở trói cho Tề Thiên, bỏ vô lò bát quái đậy nắp lại, truyền Lục đinh Lục giáp và một đạo sĩ coi chụm lửa cho đủ bốn mươi chín ngày đêm.

Nguyên lò bát quái là tám cung: Cung Càn, cung Khảm, cung Cấn, cung Chấn, cung Tốn, cung Ly, cung Khôn, cung Ðoài, mà cung Tốn ở trên gió.

Tề Thiên nép bên cung Tốn cho khỏi lửa, tuy không lửa thì mặc lòng, chớ cũng bị khói un hai con mắt nâu hết, nên thành mắt lửa tròng vàng!.

Ðủ bốn mươi chín ngày đạo sĩ dỡ nắp ra coi, trong ý tưởng Tề Thiên tiêu rồi, còn thuốc kim đơn chảy ra cả khối.

Ai dè Tề Thiên đương dụi con mắt, nghe tiếng dỡ nắp lản cản, trên miệng lò trống lỗng! Tề Thiên vùng nhảy thót ra, đá ngã lò rớt xuống trung giới, sau thành Hỏa Diệm sơn, làm đạo sĩ phải đọa.

Khi thình lình Ðạo sĩ đậy nắp không kịp. Còn Lục đinh Lục giáp a lại nắm Tề Thiên mà kéo, Tề Thiên vụt lăn cù!

Lúc ấy Tề Thiên như cọp sút rọ .

Thái Thượng nóng mũi chạy theo níu lại, bị Tề Thiên xô ngã sấp! Rồi lấy thiết bảng ra riết tới thiên cung loạn đả! Chín vì sao lo đóng cửa, bốn Thiên Vương chạy tan.

Tề Thiên đánh đến chỗ nào thì tan chỗ nấy, không ai dám cự, đánh tới Linh Tiêu bửu điện, nhờ có bộ hạ ông Hựu Thánh chơn quân là Vương Linh Quan giữ điện, thấy Tề Thiên loạn đả.

Linh Quan rút roi vàng cản lại hỏi rằng:

– Con khỉ khốn đi đâu? Có ta đây không đặng ngang dọc .

Tề Thiên không thèm nói lại, hươi thiết bảng đập nhầu, Linh Quan lấy sức chống cự, chưa biết hơn thua.

Khi ấy Hựu Thánh chơn quân cho đòi 36 vị lôi công tới ví Tề Thiên hổn chiến.

Tề Thiên không nao núng hóa ra ba đầu sáu tay cầm thiết bảng đánh như chong chóng.

Linh Quan và 36 vị lôi công vây ngoài xa không dám xáp lại.

Thượng Ðế kinh hãi, liền truyền chỉ sai Du Diệc linh quan và Duật Hành chơn quân, đồng qua Tây Phương đặng thỉnh Phật Tổ Như Lai cứu giá.

Nói về hai vị thiên sứ đằng vân đến Lôi Âm tự, cậy bốn vị Kim cang, và tám vị Bồ tát; dẫn tới trước tòa sen, hai vị đảnh lễ rồi, Thích Ca hỏi:

– Thượng Ðế sai nhị thánh đến đây có việc chi?

Hai vị thuật chuyện và bạch rằng:

– Bởi có sự gấp rút như vậy, nên phải cầu Phật Tổ từ bi cứu giá .

Thích Ca nói:

– Các vị Bồ Tát ở đây, để ta đi cứu giá .

Dặn rồi kêu Ấ Nang tôn giả và Ca Diếp tôn giả đi theo, hóa hào quang bay gần tới Linh Tiêu bửu điện, nghe khua khí giới điếc tai, ấy là 36 vị lôi công vây đánh Tề Thiên mà không đã ngứa!

Thích Ca dạy Lôi công bãi chiến, rồi kêu Tề Thiên ra hỏi.

Tề Thiên hiện nguyên hình, lướt tới hét lớn rằng:

– Ngươi là kẻ thật thà ở xứ nào tới đây khuyên giải?

Thích Ca cười rằng:

– Ta ở nước Cực lạc hiệu Thích Ca Như Lai, nghe đồn ngươi ngang dọc làm phản cung trời, nên ta đến hỏi thăm cho biết, chẳng hay ngươi sinh tại đâu, thành đạo năm nào, vì cớ chi mà sanh loạn như vậy?

Tề Thiên nói: – Ngươi muốn rõ cội rễ của ta, thì nghe ta ca đây .

Ca rằng:

Thinh không trời đất nứt sanh ta,

Hoa Quả non tiên thiệt cửa nha

Ở động Thủy Liêm tài tót chúng

Học thầy Tây Thổ phép cao xa

Luyện chước sống đời tày nhực nguyệt,

Ra công giúp chúng khiếp yêu ma

Vì ở trung thần chê siển thổ,

Dốc lên thượng giới ngự chương tòa

Hơn thua cuộc thể lòng không chát,

Dời đổi ngôi trời chí đã sa

Có đức có tài thì có vị,

Ai thua gì nhượng nghiệp hoàng gia.

Thích Ca nghe rồi cười rằng:

– Ngươi bất quá một con khỉ thành tinh, sao dám cướp ngôi Thượng Ðế? Vả Thượng Ðế tu tới 1550 kiếp, mỗi kiếp đều nhiều năm, ngươi công đức bao nhiêu, phòng muốn tranh ngôi báu? Sao ngươi không sợ chết, phải lo việc tu hành, nếu còn làm thói dọc ngang, gặp kẻ đạo cao thì uổng mạng?

Tề Thiên nói:

– Tu nhiều kiếp thì mặc dầu, không lẽ làm vua hoài hủy. Lời tục nói: Ngồi lâu còn dời chỗ, ngôi báu cũng đổi thay. Ngươi hãy bảo Thượng Ðế dọn đồ đi mà nhường ngôi cho ta, bằng không thì ta đánh mãi .

Thích Ca nói:

– Ngươi trừ phép trường sanh và biến hóa ra, còn phép chi hay nửa chăng, mà dám nhường ngôi Thượng Ðế?

Tề Thiên nói:

– Ta có phép rất nhiều, 72 phép huyền công, luyện đặng trường sanh bất tử, và cân đẩu vân cũng hay, nhảy một nhảy hơn 108000 dặm. Tài phép như vậy làm vua trời không xứng hay sao?

Thích Ca nói:

– Vậy thì ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi nhảy khỏi bàn tay hữu của ta, thì ngươi hơn, ta bảo Thượng Ðế nhượng thiên cung cho ngươi, khỏi bề chinh chiến, còn ngươi nhảy không khỏi bàn tay ta, thì ngươi trở về trung giới tu ít kiếu nửa sẽ lên tranh đoạt .

Tề Thiên nghe nói cười thầm rằng:

– Thích Ca thiệt quê mùa quá! Lão Tôn nhảy một cái 108.000 dặm, sá chi bàn tay, dầu bao lớn, lại nhảy không khỏi .

Nghĩ rồi hỏi lớn rằng:

– Ngươi làm chủ việc ấy chắc không?

Thích Ca nói:

– Chắc .

Nói rồi xòe bàn tay hữu ra, bằng lá sen.

Tề Thiên cất thiết bảng, rồi co giò nhảy qua! La lớn rằng:

– Ta qua khỏi rồi .

Ngó quanh quất thấy năm cây cột đỏ như thịt, trên ngọn có mây xanh.

Tề Thiên nói:

– Mình nhảy xa quá, tới đây cùng đường rồi, thì Thích Ca bảo Thượng Ðế nhường ngôi cho mình chắc lắm! Song mình phải làm dấu, phòng sau đối nại với Thích Ca . Nghĩ rồi nhổ lông hóa viết mực, đề tại cây cột giữa, tám chữ rằng: “Tề Thiên Ðại Thánh đáo thử nhứt du”. Nghĩa là: Tề Thiên đi chơi tới chỗ đó.

Ðề rồi lại đái xuống gốc cột thứ nhất một vũng, rồi cân đẩu vân trở lại, té ra cũng còn đứng trong bàn tay Thích Ca mà nói rằng:

– Ngươi là con khỉ đái vất! Ra không khỏi bàn tay ta mà còn múa mỏ!

Tề Thiên nói:

– Ngươi có theo ta đâu mà biết, ta đi tới chân trời, thấy năm cây cột đỏ, trên ngọn có mây xanh, ta có làm dấu, ngươi không tin đi mà coi?

Thích Ca nói:

– Ta chẳng đi đâu hết, ngươi hãy cuối đầu xuống mà coi?

Tề Thiên trợn mắt dòm xuống, thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề tám chữ: Tề Thiên Ðại Thánh đảo thử nhứt du, dưới cộng tay cái còn bọt, nước đái!

Tề Thiên hoảng kinh nói rằng:

– Kỳ không kìa! Ta đề tám chữ đó nơi cây cột chống trời, sao lại ở nơi tay nọ! Chắc họ có phép tiên tri, làm vậy đặng gạt mình, ta chẳng hề tin, đi coi lại một nữa .

Nói rồi nhảy lên một cái bị Thích Ca lật bàn tay xuống đất, năm ngón tay Thích Ca hóa ra năm hòn núi Ngũ Hành, chụp đè trên lưng Tề Thiên Ðại Thánh!

Các vị lôi thần và Ấ Nang, Ca Diếp chắp tay khen rằng:

– Hay lắm!

Thích Ca bảo Ấ Nang, Ca Diếp từ giã ra về.

Xảy thấy Thiên Bồng Thiên Hựu chạy đến tâu rằng:

– Xin Phật Tổ nán chờ Thượng Ðế ra mắt .

Thích Ca ngó lại thấy xe rồng tán phụng hương báu nhạc trời .

Thượng Ðế ngự ra tạ ơn rằng:

– Nhờ Phật Tổ trừ đặng yêu hầu, xin nán lại dự tiệc, ngỏ dùng lễ mọn tạ ơn .

Thích Ca chắp tay tâu rằng:

– Lão tăng vâng chỉ tới trợ lực với chư thần, có công lao bao nhiêu mà phòng cảm tạ .

Thượng Ðế truyền mời các thần tiên đồng phó hội tạ ơn Phật Tổ, lại truyền tiên nữ dọn yến, bàn đào, ngự tửu, cùng đồ trân tu quý báu không biết bao nhiêu.

Giây phút các thần tiên đến trước Phật Tổ mà bạch rằng:

– Phật Tổ từ bi đại đức trừ đặng yêu hầu, chúng tôi cảm tạ. Xin Phật Tổ đặt tên hội này là hội chi, theo dèo cuộc nầy .

Thích Ca nói:

– Nay trên trời đã an, thì đặt An thiên hội cũng đặng .

Các thần tiên đều khen hay!

Lúc ngự yến có tiên nữ ca vang, nhạc trời trỗi chặp.

Vương Mẫu dẫn các tiên nga đến dâng bàn đào, mà bạch rằng:

– Khi trước bị yêu hầu phá hội bàn đào. Nay nhờ Như Lai trừ nó, lại làm hội An Thiên, tôi chẳng biết lấy chi tạ ơn, nên rửa tay hái ít trái bàn đào đem dâng lấy thảo”. Thích Ca chắp tay tạ ơn.

Vương Mẫu dạy tiên nga ca múa.

Giây lâu có Nam Cực tiên ông cỡi hươu đến ra mắt Thượng Ðế, rồi đến trước mặt Phật Tổ mà bạch rằng:

– Khi trước tôi nghe Lão Quân dẫn yêu hầu về mà đốt, tưởng họa tán đà tiêu rồi, không dè nó thoát ra được, đánh phá cung trời làm cho kinh động Thượng Ðế, nay nhờ Phật Tổ trị an, lại thiết An Thiên hội, nên tôi đem cỏ thoạt bông hương, kim đơn châu bích, xin Như Lai nhiệm lễ mọn .

Thích Ca thâu lãnh.

Kế Xích cước đại tiên đến ra mắt Thượng Ðế, rồi bạch với Phật Tổ rằng:

– Nhờ ơn Phật Tổ trị đặng yêu hầu, tôi xin dâng hai ttrái giao lê, ít trái lão táo gọi là chút tạ ơn .

Thích Ca cũng lãnh, rồi dạy Ấ Nang , Ca Diếp thâu lễ vật, đặng từ tạ ra lui về.

Xảy thấy Linh Quan đi tuần về báo rằng:

– Tề Thiên ló đầu ra khỏi núi!

Thích Ca nói:

– Không hề chi .

Liền lấy một tờ giấy trong túi ra có đề sáu chữ vàng là: Án ma ni bát di hồng.

Sai Ấ Nang tôn giả đi dán trên chót núi Ngũ Hành, năm hòn núi tự nhiên chắc cứng, như trên có câu đầu, dưới có ràng cẳng rút vô vậy! Tuy ló đầu ló tay ra, mà dậy không nổi.

Xong rồi Thích Ca giã từ Thượng Ðế và các thần tiên ra về, tuy vậy mà lòng cũng từ bi, sai Thổ Ðịa và Ngũ Phương Yết Ðế canh giữ Tề Thiên, dặn có đói thì cho ăn sắt cục! Khát thì nấu đồng tiêu ra cho uống! Chờ hết tội sẽ cho người đến cứu.

Dặn xong rồi về chùa Lôi Âm, bên bước Cực Lạc.

Related posts

131 Thoughts to “Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích ca nhốt yêu núi ngũ hành”

 1. Wonderful things the following. Now i’m prepared to professional the article.. kumpulan youtube indonesia Appreciate it a lot with this particular waiting for touching you actually. Might you remember to decrease me a email?

 2. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest factor to take into accout of. I say to you, I definitely get irked while people consider concerns that they just do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 3. Hi! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work? I’m completely new to blogging however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 4. I was extremely pleased to uncover this great site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely liked every bit of it and i also have you saved as a favorite to look at new things in your blog.

 5. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 6. excellent put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

 7. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 8. Fantastic web site. A lot of useful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

 9. Heya outstanding blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have virtually no knowledge of coding but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just needed to ask. Many thanks!

 10. I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide to your visitors? Is going to be back ceaselessly to check out new posts

 11. whatever you write here, I enjoy everything. Great looking design and awesome story. Thank you.

 12. This is a topic that is close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 13. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you could do with some percent to pressure the message house a bit, but other than that, that is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 14. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything entirely, except this paragraph offers nice understanding even.

 15. Your article on Ch????ng 7: ?????i Th??nh tr???n kh???i l?? b??t qu??i th??ch ca nh???t y??u n??i ng?? h??nh | T??y du k?? is great. We hope you can continue delivering many more article in the future. Be prosperous tayduky.info

 16. Great info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 17. Amazing, magnificent blog page structure! The way long have you ever been running a blog regarding? you earn blogs look simple. The complete search of this web site is fantastic, not to mention necessary . substance!

 18. You’ve made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 19. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the internet will likely be much more helpful than ever before.

 20. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web
  site is great, let alone the content!

 21. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will talk about this website with
  my Facebook group. Talk soon!

 22. I’ve learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for
  revisiting. I surprise how a lot effort you put to create any such
  great informative website.

 23. Thank you for the good writeup. It actually used
  to be a amusement account it. Glance complex to more introduced agreeable from you!
  However, how could we be in contact?

 24. I’m no longer sure where you are getting your information,
  however good topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring
  out more. Thank you for excellent info I was searching for this info for my
  mission.

 25. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4
  year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely
  off topic but I had to tell someone!

 26. Great article. I will be experiencing a few of these issues
  as well..

 27. Nice blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 28. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but
  I’m trying to get started and create my own.
  Do you require any coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be greatly appreciated!

 29. It’s enormous that you are getting ideas from this post as well as from our dialogue made here.

 30. After looking into a handful of the articles on your web page, I really like
  your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list
  and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know how you feel.

 31. Very nice post. I just stumbled upon your blog
  and wanted to say that I have truly loved surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon!

 32. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 33. I’m not positive the place you’re getting your info, but great topic.
  I must spend some time learning more or working out more.
  Thanks for great info I used to be searching for this information for
  my mission.

 34. Very nice article, exactly what I needed.

 35. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
  many of us have developed some nice procedures and we
  are looking to trade techniques with others, please shoot me
  an email if interested.

 36. I trust each of the basics you could have launched as part of your post. They may be pretty genuine and will undoubtedly operate. Nonetheless, the actual content have become easy for starters prabowo. May you desire lengthen these people just a little through next occasion? Wanted posting.

 37. Hi to all, it’s actually a fastidious for me to pay a quick visit this site, it includes valuable Information.

 38. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.

 39. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and
  your views are pleasant in support of new people.

 40. Good day, Tidy article. There’s a issue with all your internet site throughout website internet explorer, would probably test out this particular? Internet explorer even so may be the sector leading as well as a big area of others will certainly neglect the amazing writing for that reason dilemma.

 41. There’s certainly a great deal to find out about this subject. I love all of the points you made.

 42. Wow! After all I got a website from where I be able to really get helpful information concerning my
  study and knowledge.

 43. Excellent website. Plenty of useful information here. I am sending it to a few pals ans additionally sharing
  in delicious. And naturally, thank you for your sweat!

 44. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 45. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s
  to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of
  the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!

 46. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many
  of us have created some nice procedures and we
  are looking to swap techniques with other folks, please shoot
  me an e-mail if interested.

 47. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Superb work!

 48. Hello there! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile
  friendly? My blog looks weird when viewing from my apple
  iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to resolve this issue. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 49. Hello to every one, the contents present at this
  web site are actually remarkable for people knowledge,
  well, keep up the good work fellows.

 50. I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to get updated from
  newest news.

 51. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unpredicted emotions.

 52. I think everything posted made a great deal of sense.
  But, what about this? suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a headline that makes people
  want more? I mean Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò bát quái thích
  ca nhốt yêu núi ngũ hành | Tây du kí is kinda boring.
  You could look at Yahoo’s home page and watch how they write news headlines to get viewers interested.
  You might add a related video or a pic or two to get readers excited about
  what you’ve got to say. In my opinion, it might make your
  posts a little bit more interesting.

 53. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 54. When someone writes an post he/she maintains the idea of
  a user in his/her mind that how a user can be aware of it.

  Thus that’s why this post is perfect. Thanks!

 55. Hello to every , for the reason that I am really keen of reading this
  website’s post to be updated regularly. It contains fastidious material.

 56. Hi there, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 57. Great post! We are linking to this particularly great article on our site.
  Keep up the great writing.

 58. Wow! At last I got a webpage from where I can truly obtain valuable information regarding my
  study and knowledge.

 59. Hello would you mind letting me know which
  webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely
  different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at
  a fair price? Thank you, I appreciate it!

 60. What’s up, yes this paragraph is truly good and I have learned
  lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

 61. I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things,
  The site style is ideal, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 62. Woah this specific blog page is amazing i really like researching your site content. Remain on the good art! You currently know, many people want about just for this facts, you can guide these folks drastically. Woah this specific blog page is amazing i really like researching your site content. Remain on the good art! You currently know, many people want about just for this facts, you can guide these folks drastically.

 63. May I simply just say what a relief to uncover someone who really
  understands what they are discussing on the net. You certainly understand
  how to bring a problem to light and make it important.
  More people have to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 64. I used to be recommended this blog by my cousin. I am now not sure whether or
  not this put up is written by him as no one else recognize such targeted
  about my trouble. You’re amazing! Thank you!

 65. I really like it when folks come together and share opinions.
  Great site, stick with it!

 66. After going over a handful of the articles on your web
  site, I honestly appreciate your technique of blogging.
  I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me how you feel.

 67. Its not my first time to pay a visit this web page, i am
  browsing this website dailly and obtain fastidious information from here
  all the time.

 68. My family members always say that I am wasting my time here at net, but
  I know I am getting familiarity all the time by reading such
  nice articles.

 69. Thanks for sharing your thoughts on Health Benefits of Coconut Oil.
  Regards

 70. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read articles from other authors and practice something from other websites.

 71. Hey all, You have done an admirable job. I most certainly will certainly delicious it and for me personally recommend for you to my pals. I know they are took advantage of this website celebrity brand endorsement.

 72. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 73. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Regards!

 74. Excellent, what a blog it is! This webpage presents valuable data to
  us, keep it up.

 75. Hello, i believe that i noticed you visited my web site so i got
  here to go back the choose?.I am attempting to in finding things
  to improve my web site!I suppose its adequate to make use of some of
  your ideas!!

 76. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing to your augment and even I
  achievement you access consistently fast.

 77. Very good blog post. I absolutely appreciate this site. Continue the good work!

 78. My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look
  forward to exploring your web page repeatedly.

 79. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to
  this brilliant post.

 80. Link exchange is nothing else however it is only placing the
  other person’s website link on your page at appropriate place and other person will also do same in support
  of you.

 81. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to new updates and
  will share this site with my Facebook group. Chat soon!

 82. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting
  tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 83. We are a bunch involving volunteers plus starting off a whole new system inside our neighborhood. Your website made available all of us using helpful information in order to works of art in. You must have done an extraordinary action and the overall group will be happy to your account.

 84. I don’t even know how I stopped up right here, however I believed this submit used to be good.
  I don’t realize who you are however certainly you are going
  to a well-known blogger should you aren’t already. Cheers!

 85. My programmer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a
  variety of websites for about a year and am anxious about switching
  to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 86. Hello Dear, are you in fact visiting this site regularly, if so after that you will absolutely take nice experience.

 87. most bookmarked blog I found. Everybody is suggesting you only buddy, I got why they are suggesting. Thank you so much.

 88. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you aided me.

 89. descargar facebook
  Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
  your posts! Carry on the excellent work! Descargar facebook

 90. Attractive element of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that
  I acquire in fact loved account your blog posts. Any way
  I’ll be subscribing to your feeds or even I fulfillment you get right of entry to consistently quickly.

 91. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find
  things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 92. It’s an amazing post for all the internet users; they will take benefit from it I am sure.

 93. I have been surfing on-line more than three hours nowadays, but
  I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely worth enough for me. In my view, if all website owners
  and bloggers made good content material as you did, the internet
  shall be much more useful than ever before.

 94. Thank you for another fantastic article. Where else may anyone get that kind of information in such
  a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent
  week, and I’m on the search for such information.

 95. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything fully,
  however this post presents pleasant understanding even.

 96. Hey there would you mind stating which blog
  platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S
  Apologies for being off-topic but I had to ask!

 97. I got this web site from my friend who informed me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this website and
  reading very informative content at this time.

 98. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
  Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.

  Does managing a well-established website such as yours take a massive amount work?

  I am brand new to blogging however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou! Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap
  516999410492780544 quest bars cheap

 99. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider
  worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 100. A fascinating discussion is definitely worth comment.

  I do think that you ought to publish more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically people do not speak about
  such issues. To the next! Many thanks!!

 101. hi!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL?

  I need an expert on this area to unravel my problem.
  Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 102. Hi, yes this paragraph is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding
  blogging. thanks.

 103. Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 104. Hi! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept
  talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have
  a good read. Thank you for sharing!

 105. all the time i used to read smaller articles that
  as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

 106. I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 107. This is my first time pay a visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.

 108. For most recent news you have to go to see world wide web
  and on internet I found this website as a finest website for
  most up-to-date updates.

 109. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i
  subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I were tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept

 110. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Kudos

 111. Hi there mates, nice post and nice arguments commented at this place, I am actually enjoying by these.

 112. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 113. This piece of writing provides clear idea in support of the
  new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 114. Do you have a spam problem on this website; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many
  of us have created some nice practices and we are looking to swap techniques with
  other folks, why not shoot me an email if interested.

 115. Excellent items from you, man. I have remember your stuff previous
  to and you are simply extremely great. I really
  like what you have obtained here, really like what you’re stating and the
  best way during which you are saying it. You make it entertaining
  and you continue to care for to stay it smart. I can’t
  wait to learn much more from you. That is actually a tremendous website.

 116. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to
  shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great site
  and I look forward to seeing it grow over time.

 117. You have made some good points there. I checked on the internet to learn more about the issue
  and found most people will go along with your views on this website.

 118. Informative article, exactly what I needed.

 119. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

 120. Fantastic post however , I was wanting to know
  if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful
  if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 121. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page again. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 122. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new
  updates. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 123. Heya i am for the first time here. I came across this
  board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 124. You ought to take part in a contest for one of the finest blogs on the web.
  I am going to recommend this web site!

 125. Remarkable issues here. I am very satisfied to see your article.
  Thank you a lot and I am looking ahead to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 126. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear idea

Leave a Comment