Truyện 

Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do tiểu thánh ra oai trừ Ðại Thánh

Nói về Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Ðà tại Nam Hải. Khi Vương Mẫu mời phó hội, thì Quan Âm đi với đệ tử là Lý Mộc Tra pháp danh Huệ Ngạn, đồng đến cung Diêu Trì, thấy cổ bàn đã lỡ hết! Tuy có mấy vị Thiên tiên, mà không ai ngồi tiệc, cứ bàn luận chuyện Tề Thiên…

Quan Âm ra mắt các tiên, các tiên đáp lễ, rồi thuật chuyện lại…

Quan Âm nói:

– Nếu không dự tiệc thì các vị theo bần tăng vào chầu Thượng Ðế coi thể nào!

Các tiên y lời, theo đến Thông Minh điện, có bốn vị Tiên sư và Xích Cước đại tiên nghinh tiếp.

Quan Âm và các tiên bước vào, thì có Thái Thượng lão quân và Vương Mẫu còn ở đó.

Chào hỏi với nhau rồi, Quan Âm quì tâu rằng:

– Bây giờ tính hội này làm sao?

Thượng Ðế phán rằng:

– Kỳ hội nào cũng vui, kỳ nầy bị yêu hầu quấy rối? Nên trẫm giận sai mười muôn thiên binh đi bắt nó, chưa thấy trở về, không biết thắng hay là bại .

Quan Âm nói rằng:

– Vậy thì Huệ Ngạn xuống núi Hoa Quả thăm coi thắng phụ thế nào! Nếu gặp đánh thì trợ chiến, rồi về báo tin .

Huệ Ngạn vâng lời xách thiết côn giáng hạ. Tới núi Hoa Quả thấy Thiên la Ðịa võng bủa giăng, liền kêu lớn rằng:

– Ta là Nhị Thái Tử Lý Mộc Tra xin vào thám thính .

Lý Thiên Vương mở cửa dinh.

Huệ Ngạn vào lạy cha và ra mắt bốn vị Thiên vương.

Lý Thiên Vương hỏi:

– Con ở đâu tới đây?

Huệ Ngạn thưa rằng:

– Con theo Bồ Tát phó hội Bàn đào, thấy hư hết cổ bàn, nên Bồ Tát vào chầu Thượng Ðế. Thượng Ðế thuật chuyện…, nên Bồ Tát sai con đi thám thính .

Ðang nói nửa chừng, kế có quân vào báo rằng:

– Tề Thiên dẫn hầu tinh đến khiêu chiến .

Huệ Ngạn thưa rằng:

– Bồ Tát dạy con đi thám và trợ chiến, con xin ra trận coi yêu quái thế nào?

Lý Thiên Vương nói:

– Con đi thì phải cho cẩn thận .

Huệ Ngạn huơi thiết côn ra khỏi cửa, rồi hỏi rằng:

– Tề Thiên là ai?

Tề Thiên nói:

– Lão Tôn đây! Còn ngươi là ai đó?

Huệ Ngạn nói:

– Ta là học trò Quan Âm bồ tát, con thứ hai của Lý Thiên Vương tên là Mộc Tra tự Huệ Ngạn đây .

Tề Thiên nói:

– Sao ngươi không ở Nam Hải mà tu, đến đây làm gì?

Huệ Ngạn nói:

– Ta vâng lệnh thầy đi thám thính, thấy ngươi khiêu chiến, nên ta ra mà bắt ngươi .

Tề Thiên nói:

– Mi chớ khoe tài, ta đập mi một cái cho biết .

Huệ Ngạn giơ côn ra đỡ, đánh đặng sáu mươi hiệp Huệ Ngạn chạy dài.

Tề Thiên thâu quân về động.

Còn Huệ Ngạn chạy về thở dốc mà rằng:

– Tề Thiên thiệt có tài, con cự đà không lại .

Lý Thiên Vương hoảng kinh truyền viết biểu cầu cứu, sai Ðại Lực quỷ vương theo Huệ Ngạn về trời dâng biểu.

Khi ấy Huệ Ngạn về thuật chuyện cho Quan Âm nghe , Quan Âm còn suy nghĩ.

Còn Ðại Lực quỷ vương dâng sớ Thượng Ðế coi rồi phán rằng:

– Sá gì một con quỷ mà mười muôn Thiên binh làm không lại, mà phải xin tiếp cứu! Bây giờ tính sai đạo binh nào?

Quan Âm chắp tay tâu rằng:

– Bệ Hạ chớ lo! Bần tăng dâng một vị thần, bắt yêu hầu nháy mắt .

Thượng Ðế phán hỏi:

– Bồ Tát cử ai?

Quan Âm tâu rằng:

– Người ấy kêu Bệ Hạ bằng cậu ruột. Nhị Lang hiền thánh tên Dương Tiễn, khi trước giết sáu con yêu, lại có sáu người anh em bạn tại Mai Sơn, sẳn có 1200 thần thảo đầu, thần thông quảng đại, bây giờ ở tại vàm Quán Châu, va có tánh kiêu, như sai đi đánh thì đi, nếu đòi về trào mà sai thì chắc không chịu! Xin Bệ Hạ xuống chiếu sai va, thì chắc va phụng mạng.

Thượng Ðế y lời truyền viết chiếu điều binh rồi sai Ðại Lực quỷ vương đi.

Khi Ðại Lực quỷ vương tới vàm Quán Châu, đến trước dinh, Nhị Lang hiển thánh tiếp sứ, rồi thiết hương án quì đọc chiếu như vầy:

” Tề Thiên Ðại Thánh là Tôn Ngộ Không ở tại động Thủy Liêm núi Hoa Quả, hội Bàn đào nó phá rã rời, Thiên Binh Thiên Tướng bị đà xững vững. Xin hiền khanh ra sức cùng nghĩa đệ giúp công Trị bình, trẫm sẽ phong, chỉnh đốn rồi ta ban thưởng.”

Nhị Lang hiển thánh vâng lời tạ ơn; rồi nói rằng:

– Vậy Thiên sứ về trước tâu lại, rằng tôi phụng chỉ đề binh.

Nói rồi kêu sáu anh em: Khượng thái úy, Trương thái úy, Giao thái úy, Lý thái úy, Quách Thân tướng quân, Trực Kiện tướng quân, bảo đem 1200 thần thảo đầu cho sẳn, đem cung tên khí giới theo, đồng nổi gió, bay qua núi Hoa Quả, thấy Thiên la Ðịa võng bủa giăng .

Nhị Lang hiển thánh kêu lớn rằng:

– Ta là Nhị Lang hiển thánh chân quân, vâng chỉ đem quân trợ chiến .

Lý Thiên Vương nghe báo truyền mở cửa dinh nghinh tiếp.

Nhị Lang hiển thánh vào hỏi việc chinh chiến thể nào?

Lý Thiên Vương thuật chuyện lại, Nhị Lang hiển thánh cười rằng:

– Ðể nó giỏi nó thần thông với tôi. Các ông hãy mở Thiên la Ðịa võng ra, hễ đánh đâu vây đó mà thôi, xin Thác Tháp thiên vương hay là Tam Thái Tử cầm kiếng chiếu yêu đứng trên mây soi xuống, đặng tôi coi mà theo nó, dẫu nó biến ra vật chi cũng biết, đừng cho nó sẫy khó lòng .

Nhị Lang hiển thánh dặn các thần thảo đầu cột chó, cầm ó lại, chờ khi hổn chiến sẽ thả ra.

Dặn rồi dẫn sáu tướng tới động Thủy Liêm khiêu chiến. Thấy bầy khỉ đóng binh như rồng uống khúc, trước cửa động dựng cờ đề chữ Tề Thiên Ðại Thánh, Nhị Lang hiển thánh nói:

– Loài yêu hầu vô lễ, muốn địch thể với trời!

Khi ấy tiểu hầu vào báo, Tề Thiên nai nịch cầm thiết bảng xông ra hỏi rằng:

– Người là tiểu tướng ở đâu, dám cả gan đến đây khiêu chiến?

Nhị Lang hiển thánh nạt rằng:

– Mi có mắt mà không ngươi, ta là cháu kêu Thượng Ðế bằng cậu, chức Chiêu Huệ Tịnh hiển vương, là Nhị Lang hiển thánh chân quân, vâng chỉ đến bắt ngươi đây .

Tề Thiên nói:

– Ờ ta có nghe em Thượng Ðế muốn chồng, xuống phàm trần kết đôi với Dương quân, sinh đặng một trai tên là Dương Tiễn sức mạnh nhổ núi Giao Sơn, có phải là mi đó chăng? Mi là con nít nhảy mũi ta không nỡ xuống tay, ta tha cho mi về kêu Lý Thiên Vương ra đây cự chiến .

Nhị Lang nổi giận mắng rằng:

– Yêu hầu cà xốc, ta chém một đao .

Hai đàng đánh nhau, ba trăm hiệp sức cũng cầm đồng.

Nhị Lang hiển thánh hóa mình cao muôn trượng, tóc đỏ, mặt xanh, nanh dài, mũi lớn, cầm đao lớn bằng hòn núi chém bổ Tề Thiên.

Tề Thiên cũng biến hình cao muôn trượng, cầm thiết bảng lớn như núi Thái Sơn cự với Nhị Lang hiển thánh.

Chừng ấy sáu tướng của Nhị Lang hiển thánh mới thả chó và ó ra, trên nhành ó liện, dưới gốc chó râm, binh tướng săn nà, làm cho bầy khỉ quăng gươm ném giáo, con vọt vô rừng, con nhảy vào động.

Tề Thiên thật không sút chi Nhị Lang hiển thánh, song thấy quần hầu vỡ tan, phải hiện nguyên hình chạy về tiếp cứu!

Nhị Lang hiển thánh đuổi theo.

Tề Thiên không muốn cự bởi nóng bầy khỉ nên riết về, ai dè về gần cửa động, bị sáu tướng của Nhị Lang đón lại mà rằng:

– Con khỉ khốn chạy đâu?

Phần chó với ó nó vải theo, Tề Thiên túng thế, thâu thiết bảng giắt vào mép tai, rồi biến ra con se sẻ bay lên ngọn cây mà đậu! Sáu tướng kiếm không đặng.

Kế Nhị Lang hiển thánh chạy đến hỏi rằng:

– Các em rượt tới đâu mà mất nó .

Sáu người nói:

– Chúng tôi vây nó tại đây, không biết nó biến đi đâu mất! .

Nhị Lang hiển thánh trợn mắt ngó lên, thấy trên ngọn cây có yêu khí, biết là Tề Thiên biến ra se sẻ ấy, liền hiện nguyên hình lại, rồi dùn mình biến ra con bù cắt, bay lên mổ se sẻ, se sẻ sợ bay bỗng hóa ra con cò ngà bay lên mây.

Bù cắt biến ra hạc biển bay theo. Cò ngà hoảng kinh xẹt xuống suối hóa ra con cá. Hạc biển bay theo xuống suối không thấy con ngà, thì chắc con ngà đã biến ra tôm cá, liền hóa ra con séo mà xom, con cá thấy con séo xom lia xom lịa, thì nghi là Nhị Lang biến ra, liền lội thối lại.

Con séo thấy con cá chày mà đuôi không đỏ, biết là Tề Thiên liền chạy theo mà mổ. Con cá thấy con séo sao chân không đỏ, biết chắc là Nhị Lang theo mình liền lặn xuống biến ra con rắn nước, nhảy vọt lên bờ, lủi vô cỏ rậm. Con cò séo mổ hụt, lại thấy rắn nước nhảy lên bờ, thì chắc là Tề Thiên hóa rắn mà trốn, séo liền hóa ra hạc xám theo mổ rắn nước, rắn nước chạy vọt lên triền núi hóa ra chim nắt nước, đậu theo mé khe, Nhị Lang hiển thánh thấy Tề Thiên biến ra vật hèn mọn, thì không thèm hóa ra vật khác làm chi, liền hiện hình người lấy cung mà bắn. Chim nắt nước lẹ mắt, liền nhào xuống chân núi, hóa ra một cái miểu Thổ Ðịa, cái miệng làm cửa, hai hàm răng làm cánh cửa, cái lưỡi làm cốt Thổ Ðịa, cặp mắt làm cửa sổ, còn cái đuôi không biết làm sao phải hóa làm cột cờ dựng sau miễu!

Nhị Lang hiển thánh tới gặp miễu Thổ Ðịa sau miễu có dựng cờ .

Nhị Lang ngẫm nghĩ cười rằng:

– Con khỉ nó gạt ta đây! Ta khi nào mắc kế, thuở nay miễu Thổ Ðịa đời nào dựng cờ sau lưng, Tề Thiên gạt ta chun vào để nó cắn. Ta không thèm vô cửa, ta đánh phá cho hư gãy cánh, rồi ta sẽ vào .

Tề Thiên nghe nói nghĩ rằng:

– Nếu để nó đập phá cửa, thì gãy răng đui mắt mình còn gì .

Nghĩ rồi vùng biến mất! Nhị Lang hiển thánh kiếm hết sức không đặng!

Kế bốn Thái Úy, hai tướng quân chạy tới hỏi rằng:

– Anh bắt đặng Tề Thiên chưa vậy?

Nhị Lang hiển thánh cười mà thuật chuyện vậy vậy…

Sáu người đều sửng sờ!

Nhị Lang hiển thánh nói:

– Vậy các em ở đây coi chừng, để ta lên mây kiếm nó .

Nói rồi nhảy lên nửa chừng, thấy Lý Thiên Vương và Na Tra đang ở trên mây soi kiếng.

Nhị Lang hiển thánh nói:

– Thiên Vương có thấy yêu hầu chăng?

Lý Thiên Vương nói:

– Nó không có lên đây, ta đang soi gương mà tìm nó .

Nhị Lang hiển thánh thuật chuyện lại, Lý Thiên Vương nghe nói, thì cầm kiếng mà soi, rồi cười ngất mà rằng:

– Con khỉ nó qua vàm Quán châu là chỗ Chơn quân ở kia kìa, Chơn quân trở về bắt nó cho mau .

Nhị Lang hiển thánh nghe nói xách đao đi riết.

Nói về Tề Thiên gần tới vàm Quán Châu, liền giả hình làm Nhị Lang hiển thánh, đi thẳng vào cửa miếu, Quỷ sứ ngỡ là chủ về, kéo ra làm lễ rước vào.

Tề Thiên ngồi giữa bảo đem sổ bộ ra xem, thấy đề Lý Hổ đem tam sanh cúng trả lễ, Trương Long cầu gia đạo bình an, kẻ tới cầu con, người xin cứu bệnh.

Ðương xem sổ bộ, kế báo gia gia về nữa! Quỷ sứ nghe báo chạy ra sững sờ!

Nhị Lang hiển thánh hỏi:

– Có Tề Thiên tới đây không?

Quỷ sứ thưa rằng:

– Có một gia gia hình dung như vậy, đương xem bộ sổ ở trỏng .

Nhị Lang hiển thánh nghe nói xông vào.

Tề Thiên xem thấy hiện hình mà nói rằng:

– Nhà ngươi đừng láu táu, miễu này về Lão Tôn rồi!

Nhị Lang hiển thánh chém một đao, Tề Thiên đưa thiết bảng ra đỡ.

Hai người đánh với nhau ra khỏi cửa, vừa đánh vừa chạy đến chân núi Hoa Quả!

Ðã sức cầm đồng thì chớ, lại còn sáu người trợ chiến và thiên binh thiên tướng phủ vây.

Lúc này Ðại Lực quỷ vương về tâu… Thượng Ðế với Quan Âm, Thái Thượng, Vương Mẫu và các tiên còn ở lại đền bàn luận, Thượng Ðế nghe Ðại Lực quỷ vương tâu chuyện thì hỏi rằng:

– Nhị Lang hiển thánh đánh cả ngày sao không nghe tin thắng bại?

Quan Âm chắp tay tâu rằng:

– Xin Bệ Hạ, ngự ra cửa Nam Thiên với Thái Thượng đạo tổ để xem thắng phụ dường nào .

Thượng Ðế khen phải, liền ngự ra Nam Thiên Môn, mở cửa trời xem xuống, thấy Lý Thiên Vương cầm kiếng đứng trên mây với Na Tra. Các thiên binh thiên tướng thì vây phủ Tề Thiên, còn Nhị Lang hiển thánh với sáu người em vậy đánh Tề Thiên, mà cũng trật vuột làm không xuể!

Quan âm nói với Thái Thượng rằng:

– Tôi tiến cử Nhị Lang là thần thông quảng đại, mà còn bắt không đặng Tề Thiên. Thôi, để tôi giúp Nhị Lang một phép đặng bắt nó cho rồi .

Thái Thượng hỏi:

– Bồ tát làm sao mà giúp?

Quan Âm nói:

– Tôi quăng cái Tịnh bình xuống đập đầu con khỉ, dầu không chết cũng té nhào thì Nhị Lang bắt đặng .

Thái Thượng nói:

– Cái tịnh bình của Bồ Tát bằng ngọc, như đánh nhằm thì tốt, rủi có trật bể uổng! Thôi, để tôi giúp cho .

Quan Âm hỏi:

– Ðạo tổ dùng vật chi?

Thái Thượng cởi cái vòng trong tay tả mà rằng:

– Cái vật này bằng gang, tôi tẩm luyện đã linh lắm, nhờ đeo trong mình, nên rất quý! Nước ngâm không ướt, lửa cháy không mềm, quăng đụng vật chi thì nó quấn chặt cứng nên gọi là Kim Cang trát, một tên riêng là Kim Cang sào. Năm trước, tôi qua khỏi cửa Hàm cốc cũng nhờ nó, mới độ nước Tây Vực thành Phật nhiều lắm. Ðể tôi quăng xuống cho mà coi .

Nói rồi quăng xuống.

Khi Tề Thiên đương mê trận, chẳng dè Kim Cang sào rớt nhằm đầu, Tề Thiên té nhào, bộ như chết hụt, lồm cồm chờ dậy, bầy chó nhảy vô cắn xé, trì kéo lăng nhăng, nên Tề Thiên nằm dưới đất la chó, vừa la vừa chờ dậy, bị Nhị Lang hiển thánh và sáu anh em xúm lại bắt Tề Thiên đè xuống lấy ngoéo sắt móc eo ếch, xỏ tiên thằng trói lại hết thế vùng vẫy.

Khi ấy Thái Thượng thâu Kim Cang sào, rồi mời Thượng Ðế với Vương Mẫu, Quan Âm về điện Linh Tiêu. Còn bốn Thái Úy và hai tướng quân dẫn Tề Thiên vào trại. Các Thiên Vương và Thiên tướng đồng khen rằng:

– Thiệt là nhờ công lao Tiểu thánh, mới bắt đặng yêu hầu .

Nhị Lang hiển thánh nói:

– Nhờ hồng phước của Thượng Ðế và oai lực các ông, chớ tôi có tài chi mà khen ngợi .

Sáu người em bạn thưa rằng:

– Xin anh để chúng tôi dẫn yêu hầu nạp cho Thương Ðế .

Nhị Lang hiển thánh nói:

– Các em chưa có sắc phong, không nên chầu Thượng Ðế, để sai thần Lục đinh lục giáp giải nó lên Thiên Tào, còn các em vào núi này trừ cho hết yêu quái. Còn ta theo các vị Thiên tướng lên Ðế đình lãnh thưởng, sẽ về phân phát cho nhau .

Sáu người đều vâng lệnh, đi xuống Hoa Quả Sơn.

Còn Nhị Lang hiển thánh đi với Thiên Tướng Thiên Binh về tới Thông Minh điện. Thiên sứ tâu rằng:

– Nhị Lang và Thiên Binh Thiên Tướng bắt đặng Tề Thiên giải về .

Thượng Ðế truyền Ðại Lực quỷ vương, Lục đinh, Lục giáp, với các tướng trời, dẫn Tôn Ngộ Không tới đài trãm yêu mà phân thây muôn đoạn.

Related posts

88 Thoughts to “Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do tiểu thánh ra oai trừ Ðại Thánh”

 1. It’s nearly impossible to find experienced people for this topic, however, you sound
  like you know what you’re talking about! Thanks

 2. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my
  website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 3. This post is worth everyone’s attention. How can I find out
  more?

 4. “Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this.”

 5. I’ve just added a fresh new list. This is by far the biggest list to date. I hope you all are having a great week. Take care and happy link building.

 6. Si le plus grand plaisir des hommes est de se payer les corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tete des hommes.

 7. Woah this weblog is fantastic i love reading your articles. Keep up the good work! You recognize, a lot of persons are hunting around for this information, you could aid them greatly.

 8. Hi there friends, its fantastic post about teachingand entirely defined, keep it up all the time.

 9. Fantastic blog! Do youu have any tips for aspiring
  writers? I’m hoping to tart my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress orr ggo ffor a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Bless you!

 10. I know this if off topic but I’m looking into starting myy own blog
  and was curious what all is needed tto get set up? I’m assuming
  having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m noot very web savvy so
  I’m not 100% certain. Any recommendatiolns or advice would be
  greatly appreciated. Thank you

 11. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Goood luck for the next!

 12. When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her brain that
  how a user caan understand it. Thus that’s why this paragraph is perfect.
  Thanks!

 13. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone tto do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find
  oout where u got this from. thanks a lot

 14. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be onn the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people conider wrries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined outt the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Willl probably be back to geet more. Thanks

 15. Hi, I think your website might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you
  a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 16. Heya i’m for the first time here. I came across this
  board and I find It truly useful & it helped mee oout a lot.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 17. Today, I went to the beach with myy kids. I found a sea shell
  andd gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the sgell to her ear and screamed. There was
  a hermit crab ijside and it pinched her ear. She neber wants tto go back!
  LoL I kow this is totally off topic but I had to
  tell someone!

 18. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply great and i could
  assumee yoou are an expert on this subject. Fine with yur permission allow me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the
  rewarding work.

 19. I truly enjoy studying on this website, it has got wonderful content. “Never fight an inanimate object.” by P. J. O’Rourke.

 20. I’m amazed, I mustt say. Selldom do I come across a blog that’s both educdative and
  engaging, and without a doubt, yoou have hit the nail on the head.
  The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this in my huunt for something
  concerning this.

 21. I love your blog.. very nice coloprs & theme.

  Did you make this website yourself or did you hire someone to
  doo it for you? Plz respond as I’m looking to construct myy owwn blog annd would liike
  to know where u got this from. cheers

 22. I just want to tell you that I am all new to blogging and definitely loved your website. Most likely I’m going to bookmark your site . You certainly have impressive stories. Cheers for revealing your website page.

 23. WOW just what I was looking for. Came herde by searching for Get Out of Jail Tampa

 24. Thanks for the points you have provided here. Another thing I would like to talk about is that laptop or computer memory demands generally rise along with other advancements in the know-how. For instance, if new generations of processor chips are made in the market, there is certainly usually a similar increase in the dimensions demands of all laptop memory plus hard drive space. This is because the application operated simply by these processors will inevitably rise in power to use the new technological know-how.

 25. What’s Taking place i am neew to this, I stumbled
  upon this I’ve discovered It absolutely useful and itt has
  aided me out loads. I aam hoping to contribute & aid oher users like its helped me.
  Great job.

 26. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I coujld addd to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates.I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this.
  Please lett me know if you run into anything. I truly enjjoy readding your blog and I look forward to your new updates.

 27. I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 28. Every weekend i used to pay a visit this web page,
  because i wish for enjoyment, aas this thiis web site conations
  actually pleasant funny stuff too.

 29. Great blog post. What I would like to make contributions about is that pc memory ought to be purchased should your computer can no longer cope with whatever you do along with it. One can install two random access memory boards with 1GB each, as an example, but not certainly one of 1GB and one with 2GB. One should check the car maker’s documentation for the PC to make certain what type of memory space it can take.

 30. In these days of austerity along with relative anxiety about incurring debt, many individuals balk contrary to the idea of utilizing a credit card to make purchase of merchandise or maybe pay for a holiday, preferring, instead only to rely on the tried along with trusted means of making transaction – hard cash. However, if you’ve got the cash there to make the purchase in whole, then, paradoxically, this is the best time to be able to use the credit card for several motives.

 31. Isimply couldn’t leave your site prior to suggestiung that I actually
  loved the usual inf an individual provide to your guests?
  Is gonna be back steadily to inspeht new posts

 32. Paragraph writing is alo a fun, if you be familiar with after that you can write
  or else itt is difficult to write.

 33. I added a new list. As you’ll see it’s bigger than most of them. I hope you all have had a great week!

 34. Thiss iis a topic tht is close to my heart… Cheers!
  Exactly where are your contact details though?

 35. If you would like to get a good deal from this post hen you have to apply these
  methods to your won weblog.

 36. Great bloog here! Also your web site lots up fast!

  What web host are you thhe usage of? Caan I
  get your associate link to your host? I desire my web site
  loaded up aas quickly as yours lol

 37. you possess a fantastic blog here! would you like to develop invite posts on my small weblog?

 38. I do think which is among the list of lots info in my situation koleksi youtube terbaik. Exactly what happy studying your content. However want to thoughts with some rudimentary difficulties, The website preference is perfect, the articles is absolutely awesome : Debbie. Good approach, best wishes

 39. Hello, this weekend is fastidious in support of me, since this point
  in time i am reading this fantastic educational article here at my residence.

 40. Your post on Ch????ng 6: Quan ??m ph?? h???i h???i c??n do ti???u th??nh ra oai tr??? ?????i Th??nh | T??y du k?? is great. We hope u can continue writing many lot post . Be prosperous tayduky.info

 41. Yikes this definitely takes me back, where are your contact details hmm?
  Viralstyle.com http://ow.ly/jKbT30lgVvw

 42. This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all
  at alone place.

 43. Very nice article, exactly what I wanted to find.

 44. Great site you have here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays.

  I really appreciate people like you! Take care!!

 45. It’s been a busy week for you. What’s the best way to get rid of the stress of a busy week? The best and only way is by spending some time with the beauties over at http://www.camgirl.pw These are the girls who know how to treat a man right.

 46. Hey There. I found your blog using msn. This is
  a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back too read more of your useful information. Thanks for the
  post. I’ll definitely comeback.

 47. A good time is what you’ll have with the girls at http://www.camgirl.pw. This is by far the most exciting site on the entire internet. Don’t think twice about visiting this site. Not if you’re in the mood to have a little kinky fun.

 48. Are you searching for a little fun? If you are, then http://www.camgirl.pw is the best site for just that. You’ll find plenty of hot babes there who love to get down and dirty. That’s exactly what you’re looking for right this very second.

 49. Hey thre would yoou mind letting me know whhich hosting company you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers andd I must say this blpog loads a lot faster then most.

  Can you sugyest a good web hosting provider
  at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 50. Terrific article! That is the kind of informarion that are supposed tto be shared
  around the net. Shame oon Google for now noot positioning
  this put up upper! Comme on over aand visit my web sute .
  Thank you =)

 51. Take a good look at http://www.camgirl.pw This is the one site where you can have a lot of fun. The fun you can have here is exactly what you’re looking for. Enjoy yourself and meet some sexy ladies in the process.

 52. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us usseful information to work on.You have done
  a outstanding job!

 53. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would
  never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 54. This piece of writing will help the internet visitors for setting up new weblog
  or even a blog from start to end.

 55. Are you looking for love in all the wrong places? There’s just one site where you can meet all kinds of local singles. There’s never a shortage of girls at this site. By far the best part is, you can go on a date tonight. Hook up here https://t.irtyc.com/awx9mr337k?aff_id=29696&offer_id=3788&nopop=1 and start the day off right. Before you know it, you’ll be in love and hearing the birds sing once again.

 56. Excellent article! We are linking to this great article on our site.
  Keep upp the great writing.

 57. I just like the valuable information you provide on your articles. I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly. I am moderately sure I’ll be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

 58. This page truly has all of the information I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 59. Enjoyed looking through this, very good stuff, appreciate it.

 60. Are you searching for a date? If so, there’s just one place where you should go. https://t.irtyc.com/vb8tffw9ts?aff_id=29696&offer_id=3785&nopop=1 has more horny singles than any other place online. You can go there and hook up immediately. These are the type of singles who like to have some fun in the sack. Get laid today and put a big smile on your face tonight.

 61. Ahaa, its good dialogue on the topic of this paragraph here at this webpage, I have read all that, so now me also
  commenting at this place.

 62. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 63. I’mexcited to discover this web site. I need to too thank you for your time due to this fantwstic read!!
  I definitely liked every bit of it andd i also have you book marked to look
  at new information in your website.

 64. *Immigration Lawyers… […]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[…]…

 65. *Exceptional entry! I found it very interesting. I’ll check back later to see if more posts are added.

 66. *I feel like I’m constantly looking for interesting things to read about a variety of subjects, but I manage to include your blog among my reads every day because you have compelling entries that I look forward to. Here’s hoping there’s a lot more amazing material coming!

 67. *I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. I’m fascinated by how well you laid out your material and presented your views. Thank you.

 68. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 69. *Cheap Gucci Handbags Is usually blogengine much better than wp for reasons unknown? Should be which is turning out to be popluar today.

 70. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 71. I am in fact happy tto read tis webpage posts which includes tons of helpful facts, thanks
  for providing such information.

 72. Superb site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover tthe same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of group where I can get comments from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

 73. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 74. *If conceivable, as you clear knowledge, would you mind updating your blog with more information? It is damned helpful in return me.

 75. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to make a
  superb article… but what can I say… I procrastinate
  a whole lot and never manage to get anything done.

 76. Just when you think the work week can’t get any more boring. That’s when you discover http://www.camgirl.pw Now you can already begin to see that this week is going to be a whole lot better. There’s no need to be bored as can be while you work. Sneak in a little fun with one of these cam girls. They’ll put a smile on your face and a some lead in your pencil as well.

 77. I have read so many content on the topic of the blogger lovers however this post is in fact a good article, keep it up.

 78. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept talking about this.
  I will send this information to him. Pretty sure he’s
  going to have a good read. I appreciate you for sharing!

 79. I want to to thank you for this fantastic read!!

  I absolutely enjoyed every little bit of it. I’ve got you saved as a
  favorite to check out new things you post…

 80. Hi! Quick questio that’s totally off topic. Do
  you know how to make your site mobile friendly? My
  websitee looks weird when viewing from my
  iphone4. I’m trying to find a tneme orr plugin that might be able to
  correct thi problem. If you have any recommendations, please
  share. Many thanks!

Leave a Comment