Truyện 

Chương 4: Chức phong bậc mã lòng chưa muốn hiệu gọi tề thiên dạ mới đành

Tôn Ngộ Không dùng phép cân đẩu vân bay nhanh cơn gió .

Thái Bạch đuổi theo nhưng không kịp !

Ngộ Không bay trước tới cửa Nam Thiên , muốn xông vào, bỗng có Tăng trưởng Thiên vương cùng tám vị Thiên Quân là : Ban Thiên Quân, Lưu Thiên Quân, Trương Thiên Quân, Ðào Thiên Quân, Tuân Thiên Quân, Ðặng Thiên Quân, Tân Thiên Quân và Tất Thiên Quân, dàn thiên binh đón lại .

Tôn Ngộ Không tức giận nói lớn :

– Lão Kim Tinh xảo trá ! Gạt lão tôn lên đây Cho ngươi ngăn cản !

Vừa dứt lời , Thái Bạch Kim Tinh vừa tới .

Tôn Ngộ không nổi giận nói :

– Lão tặc dám gạt ta sao ? Ngươi nói Thượng Ðế chiêu an , thỉnh ta lên lãnh chức, sao còn có kẻ ngăn đường chận ngõ ?

Thái Bạch Kim Tinh cười , nói :

– Hầu vương bớt giận, lão không phải người lừa gạt ! Vì Hầu vương chưa từng đến Thiên Ðình, nên Thiên tướng chưa quen mặt, không dám cho vào. Khi Hầu vương đã lãnh chức, ra vào sẽ không còn ai cản nữa.

Tôn Ngộ Không nói :

– Nếu vậy ta không muốn vào làm gì .

Thái Bạch Kim Tinh liền nắm tay Ngộ Không nói :

– Xin Hầu vương nguôi giận đi vào, kẻo Ngọc Hoàng chờ đợi .

Ðoạn gọi lớn :

– Mở cửa cho mau , ta vừng chiếu chỉ chiêu an, với tiên trung giới về đây .

Tiếng kêu vừa dứt, cánh cửa mở tung ra . Thái Bạch Kim Tinh dẫn Tôn Ngộ Không qua khỏi Nam thiên môn , thẳng đến điện Linh Tiêu.

Ðến nơi , Tôn Ngộ Không không quì , chỉ đứng lóng tai nghe !

Thái Bạch Kim Tinh quì lạy Ngọc Hoàng , tâu :

– Hạ thần vâng thánh chỉ , đã đòi yêu tiên về đó , xin trình cùng Thượng Ðế .

Ngọc Hoàng phán hỏi :

– Yêu tiên là ai ? Cớ sao chưa ra mắt ?

Tôn Ngộ Không bước đến vái và nói :

– Lão Tôn có đây , cần ta việc gì ?

Các vị thần tiên đều sửng sốt thì thầm :

– Con Khỉ rừng thật là vô lễ ! Ðến không quì lạy, tung hô , còn xưng ta xưng lão !

Ngọc Hoàng phán :

– Ngộ Không vốn là yêu tiên sống nơi hoang.dã chưa từng biết lễ nghi , trẫm cũng rộng dung. chẳng hề cố chấp.

Chư tiên thấy vậy bảo Ngộ Không :

– Thượng Ðế khoan dung , sao không đến lạy tạ ơn ?

Ngộ Không bước lên bái rồi lui ra không chịu lạy .

Tuy nhiên , Ngọc Hoàng không hề giận, ngồi mĩm cười và phán :

– Trong hàng văn võ còn khuyết chức nào, dùng Ngộ Không vào làm chức đó ?

Võ Khúc Tinh Quân tâu :

– Muôn tâu Thượng Ðế , chức tước hiện nay đều đũ cả , chỉ còn khuyết chức Bậc Mã Ôn là Chánh Ngự Mã Giám , không biết Ngộ Không có vừa lòng chăng ?

– Vậy bổ Ngộ Không vào làm chức ấy.

Chư tiên bảo Ngộ Không tạ ơn .

Ngộ Không cũng chỉ bước đến bái như lần trước .

Ngọc Hoàng bảo Mộ Ðức Tinh Quân dẫn Ngộ Không đến sở Ngự Mã Giám.

Mộ Ðức Tinh Quân vâng lịnh dẫn Ngộ Không đến giao cho viên chức trong sở , rồi lui về .

Giám Thừa , Giám Phổ, Ðiểu Bộ , Lực Sĩ bốn người đến thĩnh tân Bậc Mã Ôn là Tôn Ngộ Không lên ngồi trên , rồi đem sổ bộ giao trình xét.

Ngộ Không từ lãnh chức ấy, ngày đêm lo chăm sóc mọi việc , chỉ hoàn hảo chức Ðiểu Bộ lo lúa cỏ cho ngựa , chức Giám Thừa, Giám Phó thính tùng Bậc Mã Ôn để sai khiến, còn Lực Sĩ lo coi tắm ngựa .

Tôn Ngộ Không ở đó được nữa tháng , ngựa mập vô cùng. Các viên chức đều hoan nghênh , thết tiệc ăn mừng. Giữa tiệc Ngộ Không hỏi các quan :

– Chức Bậc Mã Ôn của ta như thế nào ?

các quan nói :

– Chức ấy ở sở Ngự Mã nầy to hơn hết.

Tôn Ngộ Không hỏi :

– Vậy chức nầy thuộc về phẩm trật thứ mấy ?

Các quan thưa :

– Chức ấy không có phẩm-trật gì cả .

Tôn Ngộ Không trợn mắt nói :

– Không có phẩm-trật nghĩa là lớn hết thảy phải không ?

Các quan nói :

– Chức tước nầy là hạng bét nơi thiên triều chỉ có quyền điều khiển chúng tôi, và toàn thể ngựa trong sở này thôi . Cũng may ông sung bổ vào đây ngựa mập béo mới được tiếng khen và được thết tiệc ăn mừng. Nếu rủi ngựa ốm thì không khỏi bị quở phạt.

Tôn Ngộ Không nghe xong, nổi giận nghiến răng, đập bàn nói :

– Ngọc Hoàng khi ta lắm ! Lão Tôn đang ở núi Hoa Quả xưng vương, thế mà lại gạt đến đây làm tên giữ ngựa , khinh bạc quá lẻ ! Thôi ta về kẻo mang tiếng sĩ-nhục !

Dứt lời, hét lên một tiếng, lấy cây kim dắt nơi vành tai thổi lân , hóa ra cây thiết bảng múa tít. Vừa múa vừa tiến ra cửa Nam thiên. Các thiên tướng biết mặt Bậc Mã Ôn không hề ngăn cản .

Tôn Ngộ Không ra khỏi Nam thiên môn dùng phép cân đẩu vân bay về núi Hoa Quả .

Vừa về đến, thấy Tứ Kiện tướng , cùng các Yêu vương đang diễn binh, Nhị hầu vương coi tập võ, Tôn Ngộ Không kêu lớn :

– Lão Tôn về đây, chúng bay mau đón tiếp .

Các Yêu vương nghe tiếng rần rộ kéo ra .

Ngộ Không vào động , ngồi trên bệ, Yêu vương và khỉ con đem rượu lên mừng, và nói :

– Ðại vương đi mười lăm năm, có được toại ý không ?

Tôn Ngộ Không buồn bã nói :

– Ta đi mới vừa nữa tháng sao lại gọi là mười lăm năm , chúng bay quả không hiểu gì ngày tháng !

Nhị Hầu vương nói :

– Ðại vương chưa rõ, trên trời một ngày, thì trung giới một năm vậy .

Tôn Ngộ Không ngẩm nghĩ khen :

– Nhị hầu vương thông minh lắm ! Vậy từ nay cho cai trị Tứ Kiện tướng .

Tứ kiện tướng hỏi :

– Chẳng hay Ngọc Hoàng cho thiên sứ vời Ðại vương lên Thiên Ðình nhận lãnh chức chi ?

Tôn Ngộ Không lắc đầu nói :

– Thượng Ðế không biết dùng người , phong ta làm Bậc Mã Ôn . Ta nghe tên tốt nhận lầm , làm tới mười lăm ngày . Sau hỏi rõ thì chức ấy hèn mọn lắm , nên căm giận đạp bàn bõ về đây .

Các khỉ nói :

– Ðại vương là chúa tể nhất phương , sớm tối có kẻ hầu người hạ ,sang trọng như thế này mà Ngọc Hoàng cho làm chức chăn ngựa , đáng buồn thay ! Thôi , chúng tôi đem thêm rượu cho Ðại vương giải khuây !

Bấy giờ trời chiều nắng nhạt , động Thủy Liêm gió thổi rạc rào, lẫn tiếng nước reo nơi cầu như những điệu nhạc du dương.

Ngộ Không ngôi uống rượu , lòng căm tức chuyện đã qua , vừa buồn vừa giận , muốn có một chức tước ngang với Ngọc Hoàng Thượng Ðế .

Bỗn có tiểu hầu vào báo :

– Tâu Ðại vưong , có Ðộc Giác Quỉ vương xin vào ra mắt , còn chờ lệnh ngoài cửa động.

Ngộ Không truyền cho vào Ðộc Giác quỉ vào lạy thưa :

– Nghe Ðại vương chiêu hiền từ lâu , tiếc rằng tôi chưa có dịp ! Nay nghe Ðại vương lãnh chức trời vinh qui hồi động , nên đến đây xin chịu hầu dưới trướng . Nếu Ðại vương nhận lời, tôi nguyện đem hết tài năng phò tá .

Tôn Ngộ Không mừng rỡ, truyền ban áo mão, và phong Ðộc Giác Quỉ-vương làm chức Tiên phong.

Ðộc Giác Quỉ vương bước tới lạy tạ thưa :

– Chẳng hay Ðại vương nhận chức chi tại Thiên triều ?

Tôn Ngộ Không nói :

– Thượng Ðế cạc đãi người hiền , không biết chọn tài phong tướng , nên cho ta làm chức Bậc Mã Ôn !

Ðộc Giác Quỉ vương nói :

– Ðại vương thần thông biến hóa có một không hai, lẽ nào làm chức chăn ngựa. Ðáng ra phải chức tước ngang trời mới xứng.

Ngộ Không nói :

– Chính thế ! Tài ta đâu thua kém Ngọc Hoàng .

Liền cho Tứ Kiện tướng dựng giữa sân một cây cờ cao, đề bốn chữ lớn Tề Thiên Ðại Thánh và truyền bảy mươi hai động phải kêu Ngộ Không bằng cái chức tước đó.

Cả thảy đều tuân lệnh .

Giữa lúc ấy, trên thượng giới, Ngọc Hoàng lâm triều, bỗng có Trương thiên sư Giám thừa và Giám phó đến bái yết , vào tâu :

– Bậc Mã Ôn Tôn Ngộ Không chê chức nhỏ không nhận, hôm qua đã trốn về trung giới.

Ngọc Hoàng còn đang ngơ ngác thì lại có Tăng trưởng Thiên vương và các Thiên tướng vào tâu :

– Chẳng biết vì cớ gì Bậc Mã Ôn bõ ra cửa Nam thiên, đến nay chưa thấy trở lại .

Thượng Ðế phán :

– Thôi, các khanh hãy lui về , để trẫm sai thiên binh đi bắt nó .

Tháp tháp Lý Thiên vương và Na Tra tam thái tử quì tâu :

– Chúng tôi tuy bất tài xin tình nguyện đi bắt con yêu hầu ấy .

Thượng Ðế nhậm lời, phong Lý Thiên Vương làm chức Hoàng Mã Eại nguyên soái , Na Tra làm Tam Ðàng Hải Hội Ðại thần dẫn thiên binh đuổi theo Ngộ không truy nã.

Lý Thiên vương cùng Na Tra vốn là hai cha con , cùng ở chung một điện .

Sau khi được lệnh, Lý Thiên vương cùng Na Tra trở về kiểm điểm thiên binh , chọn Cự Linh thần làm tiên phong, Ngự Ðổ Dược Xa làm tướng cạnh , nhắm núi Hoa Quả thẳng tiến.

Ðến nơi, Lý Thiên vương truyền hạ trại cách hai mươi dặm rồi sai Cự Linh thần đến khiêu chiến .

Cự Linh thần vác búa đồng chạy đến động Thủy Liêm hét như sấm, kêu Ngộ Không nói :

Làm thế nào để loại bỏ được mụn trứng cá qua đêm

– Bậc Mã Ôn, ta vâng lệnh Thượng Ðế đến đây bắt ngươi trị tội, hãy mau đem xác ra mà nộp.

Tiểu yêu thất kinh chạy vào báo :

– Có tướng trời sai xuống bảo Tề Thiên Ðại Thánh ra hàng, bằng không nó giết chết cả động.

Tôn Ngộ Không nổi giận, xách thiết bảng chạy ra hỏi :

– Ðứa nào cả gan dám đến đây hổn láo với Tôn ông ?

Cự Linh thần nói :

– Con Khỉ khốn nạn kia ! Mày biết ta là ai mà dám hung hăng như vậy ?

Ngộ Không hét :

– Ngươi là tên thần đê tiện ở đâu, Tôn ông biết đến làm gì ? Hãy nói tên đi kẻo ta đập vỡ sọ !

Cự Linh thần giận dữ nói :

– Loài Khỉ xem ra xấc láo thật. Ta là tiên phuông của Lý Thiên Vương tên Cự Linh thần đây . Hãy bỏ vũ khí quy hàng , bằng không sẽ tan xương nát thịt.

Tôn Ngộ Không mắng :

– Cái thứ thần mạt đó lẻ ra ta cho một thiết bảng cho rồi đời . Ngặt vì giết ngươi không biết sai ai trở về báo tin. Ngươi về báo với Thượng Ðế rằng :

– Thượng Ðế không biết dùng người hiền , lão Tôn tài năng vô địch, sao lại cho làm chức giữ ngựa !

Cự Linh thần hỏi :

– Ý của ngươi muốn Thượng Ðế phong chức chi ?

Ngộ Không chỉ cây cờ trước động nói :

– Ngươi hãy coi bốn chữ trên cây cờ kia mà về tâu với Thượng Ðế phong cho ta . Nếu không ta đem binh đập phá cửa trời, chiếc ngai vàng của Thượng Ðế cũng chưa vững, đừng nói đến chuyện bắt ta nữa.

Cự Linh thần nghe nói, ngó lên, thấy có đề bốn chữ Tề Thiên Ðại Thánh , liền cười nói :

– Con Khỉ nầy muốn loạn thiên cung, nên mới dám đề Tề Thiên Ðại Thánh . Vậy ta đập một búa cho xong đời , để chi sanh chuyện.

Liền vung búa chém xuống, Tôn Ngộ Không đưa thiết bảng lên đỡ, chạm vào cán búa Cự Linh gãy hai !

Cự Linh hoảng hồn quay đầu chạy riết.

Ngộ Không cười, nói :

– Ta chẳng thèm giết làm gì ! Ðừng sợ chạy. Hãy về báo lại cho đúng lời ta.

Cự Linh chạy thẳng về trại thở hào hển thưa :

Be-mã~ l”e mạNgọc Hoàng tài cao, tôi sút thế gãy búa , xin về đây chịu tội !

Lý Thiên vương nổi giận nói :

– Ngươi làm mất oai ta phải chém đầu làm gương cho kẻ khác .

Na Tra vội vã thưa :

– Xin phụ thân bớt giận lượng thứ cho Cự Linh thần , để con ra trận mới rõ tài cao thấp .

Lý Thiên vương y lời, tha tội cho Cự Linh và truyền Na Tra ra trận .

Na Tra nai nịt, kiểm điểm thiên binh kéo tới động Thủy Liêm khiêu chiến .

Tôn Ngộ Không vừa đánh Cự Linh chạy , chưa kịp vào động, bỗng thấy một tướng nhỏ, thân hình vạm vỡ, lướt tới như bay, liền hỏi :

– Ngươi con nhà ai ? Thân xác bé mọn , đến đây làm gì đó ?

Na Tra nạt lớn :

– Yêu hầu chớ vô lễ , ta là Na Tra tam Thái tử con thứ ba của Lý Thiên vương, nay vâng thánh chỉ đến bắt ngươi về nạp thiên đình trị tại.

Tôn Ngộ Không mỉm cười nói :

– Bé ơi ? Miệng còn hôi sửa . ta giết không đành . Ngươi hãy xem cờ của ta kia, về tâu với Thượng Ðế phong ta chức ấy , bằng không ta phá tới thiên cung, đừng trách ta vô đạo.

Na Tra ngước mắt ngó lên thấy cờ đề bốn chữ , cả giận hét :

– Ngươi thần thông bao nhiêu, dám xưng danh ngang hàng thượng đế ? Ta quyết chém một gươm cho mất mạng .

Tôn Ngộ Không nói :

– Ta đứng trơ ra đây cho ngươi tha hồ chém.

Na Tra nổi giận niệm chú biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáuu môn binh khí , gươm chém yêu, dao chém yêu , trái cầu thêu , chày bàn yêu , bánh xe hóa lửa . Sáu tay đều đánh vãi vào Ngộ Không một lượt.

Ngộ Không giật mình nói :

– Cha chả , thằng con nít nầy cũng biết biến hóa . Song đừng láu táu mà bõ mạng ! Hăy coi phép của ta đây .

Liền hét lên một tiếng tức thì hóa ra ba đầu sáu tay , cầm sáu thiết bảng xốc tới đập Na Tra. Bửu bối đụng nhau vang lên như trời long đất lở !

Ðánh hơn bốn mươi hiệp . Na Tra niệm chú biến ra muôn ngàn thứ binh khí nữa, bay liệng đầy trời , Tôn Ngộ Không thấy thế liền quăng thiết bảng lên biến ra muôn ngàn thiết bảng , đánh vẹt hết những tinh khí của Na Tra .

Thừa dịp ấy Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông biến ra hình giả, cho đánh với Na Tra, còn mình thì nhảy vòng ra sau lưng giơ thiết bảng đập xuống.

Na Tra thất kinh, thu hình bỏ chạy.

Lý thiên vương đang ngồi lượng kế , bỗng thấy con hơ hải chạy về liền hỏi :

– Con Khỉ ấy thần thông bậc nào mà con phải thua chạy vậy ?

Na Tra sụp lạy tạ tại và thuật lại đầu đuôi !

– Như vậy, ta khoan đánh với nó đã. Hãy về tâu lại xin thêm binh tướng đến vây bắt mới đặng .

Na Tra vâng lời. Cha con cùng nhau lục tục kéo binh về .

Tôn Ngộ Không thắng trận, quay về động.

Bảy mươi hai Yêu vương đều đến chúc mừng và bày tiệc linh đình thết đãi.

Trong bàn tiệc Tôn Ngộ Không thấy có sáu vị Ma vương tụ hội bèn nói :

– Ta đã xưng là Tề Thiên Ðại Thánh , vậy sáu anh em cùng xưng Ðại Thánh luôn.

Sáu người vâng lời cùng xưng :

Ngưu Ma vương xưng Bình Thiên Ðại Thánh .

Giao Ma vương xưng Phúc Hải Ðại Thánh .

Bàng Ma vương xưng Hổn Thiên Ðại Thánh .

Sư Ðà vương xưng Di Sơn Ðại Thánh .

Nhĩ Hầu vương xưng Thông Phong Ðại Thánh .

Ngộ Nhung vương xưng Khu Thần Ðại Thánh .

Bảy vị Ðại Thánh ngang tàng nầy tự xưng theo ý muốn , không gì đến trời đất nữa.

Cha con Lý Thiên vương về tới Thiên Ðình, vào yết kiến Ngọc Hoàng , rồi quì tâu :

– Thần vâng chỉ xuống bắt Yêu hầu . Nhưng vì nó tài cao xuất chúng sức mạnh khóổ đương ! Thần đành phải về tâu lại. Xin Bệ hạ sai thêm binh tướng, may ra mới bắt nó được.

Ngọc Hoàng ngơ ngác nói :

– Sá gì con yêu ấy, tài phép là bao mà phải xin thêm binh tướng ?

Na Tra vội và quì tâu :

– Xin Ngọc Hoàng tha tội, hạ thần mới dám tâu ! Tôn Ngộ Không có thiết bảng thần thông, Cự Linh thần khiếp hồn bỏ chạy , hạ thần cũng bị đánh trúng vai nên bại tẩu ! Nó đề cờ bốn chữ Tề Thiên Ðại Thánh , bảo thần về tâu lại với Ngọc Hoàng phong chức ấy thì nó mới đầu hàng , bằng không nó đánh tới Linh Tiêu điện.

Ngọc Hoàng nghe tâu giật mình phán :

– Loài yêu nghiệt, cả gan dám xúc phạm thiên trào ! Các thiên tướng mau xuống bắt nó đem về đây.

Thái Bạch Kim Tinh tâu :

– Yêu hầu háo danh nói bướng, nó không biết chức nào lớn nhỏ. Nếu sai binh tướng đi bắt nhọc công , mà chưa chắc đã bắt được ! Xin Ngọc-hoàng hạ chỉ chiêu an, phong chức ấy cho nó, tưởng cũng không tốn gì lương bỗng, mà cũng chẳng hại gì của thiên triều. Chẳng qua đó chỉ là một hư danh.

Ngọc Hoàng phán hỏi :

– Sao gọi là hư danh ?

Thái Bạch Kim Tinh tâu :

– Thuở nay có chức Tề Thiên Ðại Thánh bao giờ . Nay phong cho nó là hữu danh vô vị, không có phẩm trật nào , không có quyền cai trị ai . Như vậy nó sẽ an lòng, khỏi còn phá phách.

Ngọc Hoàng y tấu truyền viết chiếu, sai Kim Tinh hạ giới chiêu an lần nữa.

Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu , đằng vân thẳng xuống núi Hoa Quả , vào động Thủy Liêm thấy trước dinh lẩy lừng sát khí, rực ánh hào quang , yêu tinh vác đao xách búa, vượn khỉ múa gậy trương cung.

Chúng vừa thấy Thái Bạch đến , liền xốc tới bao vây , đứa nào, đứa ấy vẻ mặt hầm hầm dữ tợn.

Thái Bạch Kim Tinh nói :

– Chúng bay mau vào báo với Ðại Thánh , có ta là Thiên sứ , phụng sắc chiêu an, mau ra tiếp chiếu .

Các yêu vào báo Tôn Ngộ Không nói :

– Vậy thì tốt lắm ! Lần trước Thái Bạch mời ta lên Thiên đình, tuy phong chức nhỏ , song cũng giúp ta thuộc đường hiểu lối . Lần nầy chịu khó đến nữa, chắc Ngọc Hoàng thuận ý phong ta chức lớn.

Liền truyền quân sắp hàng hai bên rồi bước ra động chào Thái Bạch và hỏi :

– Xin mời Lão tinh vào động .

Thái Bạch vào đứng giữa động nói lớn :

– Ngày trước Ðại Thánh chê chức nhỏ , bõ trốn về đây, nên Ngọc Hoàng sai Lý Thiên vương và Na Tra xuống vấn tội . Hai người ấy trở về báo rằng : Ðại Thánh dựng cờ đòi phong chức Tề Thiên . Các thiên tướng đều giận dữ , muốn đem thiên binh xuống bắt Ðại Thánh . Riêng tôi năm lần , mấy lượt, tâu Ngọc Hoàng xin tha tội cho Ðại Thánh , và xin cho Ðại Thánh được lãnh chức ấy . Ngọc Hoàng đã nhận lời, vậy Ðại Thánh theo ta về trời nhận chức.

Tôn Ngộ Không cười lớn nói :

– Lần trước Lão tinh đã tốn công , lần nầy nữa gíúp nữa, tôi xin đa tạ . Nhưng không biết trên trời có chức Tề Thiên Ðại Thánh chăng ?

Thái Bạch Kim Tinh nghe hỏi cười thầm , nói :

– Bởi có, nên tôi mới tâu phong, xin Ðại Thánh đừng nghi kỵ , mau lên lãnh chức kẻo Ngọc Hoàng mong chờ .

Tan Ngộ Không muốn mời thiên sứ dự yến, nhưng Thái Bạch tìm cách từ chối rồi hai người cùng đằng vân, bay thẳng đến Thiên -đình .

Ðến cửa Nam thiên các thiên tướng đều vòng tay nghinh tiếp, không hề ngăn đón như lần trước.

Thái Bạch Kim Tinh đi fhẳng vào bệ ngọc quì tâu :

– Hạ thần vâng chỉ đòi Bậc Mã Ôn về đến đây, xin Ngọc Hoàng dạy bảo .

Ngọc Hoàng đòi Ngộ Không đến trước bệ phán :

– Nay ta chiều theo ý muốn, phong cho ngươi chức Tề Thiên Ðại Thánh là tột bực rồi . Vậy từ nay đừng gây chiến mà phạm tội .

Tôn Ngộ Không nhe răng đắc ý, rồi chỉ trả lời gọn hai tiếng : Tạ ơn !

Ngọc Hoàng liền truyền Lò Bang và Trương Bang cất một biệt dinh gọi là Tề Thiên Bàng Thánh gần vườn đào . Trong dinh chia làm hai phòng : Ân Linh tự và Ninh Thần tự , có tiên lại ở thường xuyên để chầu chực . Tiếp đó Ngọc Hoàng ban cho Tề Thiên hai ve ngự tửu , mười cái bông vàng, và sai Ngủ Ðẩu Tinh Quân đưa Tề Thiên về tư-phủ.

Về đến phủ, Tề Thiên bày tiệc rượu đải Ngủ Ðẩu Tinh Quân và các tiên.

Tiệc mản , ai về dinh nấy, còn Tề Thiên ở lại hưởng cảnh thanh nhàn muốn ra vào chẳng ai cấm ngăn.

Related posts

153 Thoughts to “Chương 4: Chức phong bậc mã lòng chưa muốn hiệu gọi tề thiên dạ mới đành”

 1. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 2. Hi to every single one, it’s actually a pleasant for me to visit this web site, it includes helpful Information.

 3. If you wish for to get a good deal from this post then you have to apply these techniques to your won blog.

 4. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 5. Thank you, I’ve recently been searching for info about this topic for a while and yours is the best I’ve came upon so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the supply?

 6. If some one wishes to be updated with most recent technologies after that he must be go to see this web page and be up to date daily.

 7. Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 8. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your publish is just cool and that i could suppose you are knowledgeable in this subject. Well along with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with coming near near post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

 9. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 10. Saved as a favorite, I really like your blog!

 11. Hi, i think that i saw you visited my web site so i got here to go back the desire?.I’m trying to find issues to enhance my web site!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 12. Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is available on net?

 13. I got this site from my buddy who shared with me on the topic of this site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative articles here.

 14. Great weblog here! Additionally your site a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 15. Everything is very open with a very clear description of the challenges. It was definitely informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

 16. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 17. Ahaa, its good discussion concerning this post here at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 18. This is a topic that is close to my heart… Take care! Where are your contact details though?

 19. It’s very easy to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this article at this web site.

 20. I am extremely inspired with your writing abilities as neatly as with the structure for your blog.
  Is that this a paid theme or did you modify
  it your self? Either way stay up the nice high quality
  writing, it is uncommon to see a great blog like this one today..

 21. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 22. You could certainly see your enthusiasm within the article you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 23. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 24. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will ensure that I bookmark
  your blog and will come back down the road. I want
  to encourage you continue your great writing, have
  a nice afternoon!

 25. I all the time used to read paragraph in news papers but now
  as I am a user of net so from now I am using net for articles, thanks to web.

 26. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 27. First of all I want to say excellent blog!

  I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had trouble clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted
  simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or
  tips? Thank you!

 28. At this time it looks like BlogEngine is the top blogging platform available right now.

  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 29. Everything is very open with a clear clarification of the issues.

  It was definitely informative. Your website is useful.

  Many thanks for sharing!

 30. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that
  I have really enjoyed browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your feed and
  I hope you write again soon!

 31. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really
  useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like
  you aided me.

 32. Hello, i think that i noticed you visited my web site so i came to go back
  the want?.I’m attempting to find things to enhance my site!I assume its ok to make use of a few of your ideas!!

 33. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my very own website
  and would like to find out where you got this from or
  exactly what the theme is called. Appreciate it!

 34. Hi there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest
  to my friends. I’m sure they’ll be benefited from
  this website.

 35. Definitely believe that which you stated. Your favorite
  justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also
  defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 36. I constantly spent my half an hour to read
  this blog’s posts daily along with a cup of coffee.

 37. Oh my goodness! Incredible article dude!
  Many thanks, However I am encountering troubles with your RSS.

  I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it.

  Is there anyone else having the same RSS problems?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 38. Thanks for finally talking about >Chương 4: Chức phong bậc mã lòng chưa muốn hiệu gọi tề thiên dạ mới đành | Tây du kí <Loved it!

 39. Fine way of describing, and fastidious piece of writing to obtain information regarding my
  presentation subject, which i am going to deliver in college.

 40. Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy
  reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same subjects? Appreciate it!

 41. Superb, what a website it is! This blog presents useful
  data to us, keep it up.

 42. Hi, yes this piece of writing is really good and I have learned lot of things from it on the topic
  of blogging. thanks.

 43. Yes! Finally something about tinder dating site.

 44. At this time it sounds like Expression Engine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 45. I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really fastidious article on building up new web site.

 46. I blog quite often and I really thank you for your information. The article has
  really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details
  about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 47. I want to to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it.
  I have got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 48. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog
  website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast offered bright clear idea

 49. Hello mates, how is the whole thing, and what you
  desire to say regarding this article, in my view its in fact amazing in favor of me.

 50. Please let me know if you’re looking for a author for
  your site. You have some really great articles and I
  feel I would be a good asset. If you ever want to take some of
  the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Regards!

 51. This page definitely has all the info I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 52. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?

  I have a blog based on the same subjects you discuss and
  would love to have you share some stories/information.
  I know my audience would enjoy your work. If you are
  even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 53. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good results. If you know
  of any please share. Many thanks!

 54. Hello to all, the contents existing at this web page
  are in fact remarkable for people experience, well, keep up the nice work
  fellows.

 55. Great blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Cheers

 56. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to
  give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 57. What’s up, its pleasant post concerning media print, we all be aware
  of media is a enormous source of information.

 58. Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.

  Any way I will be subscribing for your feeds and even I achievement you get admission to consistently quickly.

 59. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers
  and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have
  done a marvellous job!

 60. Hi, i feel that i noticed you visited my website
  thus i came to go back the want?.I’m trying to
  in finding things to improve my website!I suppose its
  good enough to make use of some of your ideas!!

 61. Very good blog you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that
  cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be
  a part of online community where I can get comments from other experienced people that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me
  know. Kudos!

 62. It’s going to be ending of mine day, however before finish I
  am reading this enormous paragraph to increase my know-how.

 63. Descargar facebook
  Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work?

  I’m brand new to operating a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog
  owners. Thankyou! Descargar facebook

 64. Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in web explorer, would test this?
  IE still is the marketplace leader and a large section of folks will miss your wonderful
  writing due to this problem.

 65. For hottest information you have to pay a quick visit internet and
  on the web I found this web site as a finest web page for hottest updates.

 66. Wow, superb blog structure! How long have you
  been blogging for? you make running a blog look easy.

  The total look of your web site is fantastic, let alone the
  content material!

 67. I think this is among the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark
  on few general things, The website style is perfect, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

 68. wonderful points altogether, you simply gained a new reader.
  What would you suggest in regards to your post that you simply made a few days in the past?
  Any positive?

 69. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except this paragraph is actually a fastidious post,
  keep it up.

 70. Hi there! I know this is kinda off topic but
  I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for
  another platform. I would be great if you could point me in the direction of
  a good platform.

 71. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
  Excellent way of explaining, and pleasant piece of writing to take information on the topic of my presentation subject, which i
  am going to present in institution of higher education. Quest
  bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap

 72. Today, I went to the beach with my children. I
  found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 73. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it is truly informative. I am going to watch out for
  brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 74. This article is actually a good one it assists new net visitors, who
  are wishing for blogging.

 75. Good web site you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays.
  I really appreciate individuals like you! Take care!!

 76. Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through some of the posts I realized it’s new
  to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking
  it and checking back regularly!

 77. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both
  show the same results.

 78. If some one wants expert view regarding running a blog then i propose him/her to visit this website,
  Keep up the nice work.

 79. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m definitely happy
  I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 80. I love it whenever people come together and share opinions.
  Great website, stick with it!

 81. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance”
  between user friendliness and appearance. I must say you’ve done a very good job with this.

  Also, the blog loads super quick for me on Opera. Outstanding Blog!

 82. Excellent article! We are linking to this particularly great
  article on our website. Keep up the good writing.

 83. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I have truly loved surfing around your blog posts.

  After all I’ll be subscribing on your feed and I’m hoping you write once more soon!

 84. Wow, this post is good, my sister is analyzing such things, thus I am going
  to tell her.

 85. Hi there all, here every one is sharing these kinds
  of experience, therefore it’s good to read this website, and I used to visit this web site
  all the time.

 86. Nice blog here! Also your web site loads up very
  fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 87. WOW just what I was looking for. Came here by searching for What
  Equipment is Needed for Sling TV

 88. Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you present.
  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same outdated rehashed information. Fantastic read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google
  account.

 89. Excellent items from you, man. I’ve take into accout
  your stuff prior to and you are just too fantastic.

  I really like what you have obtained here, really like what you’re
  stating and the best way in which you are saying it.
  You make it entertaining and you continue to take care of to
  keep it wise. I can’t wait to learn far more from you. That is
  actually a terrific site.

 90. It’s amazing for me to have a web page, which is beneficial in support of my know-how.
  thanks admin

 91. Why users still make use of to read news papers when in this
  technological globe everything is presented on web?

 92. Very descriptive article, I enjoyed that bit. Will there be a
  part 2?

 93. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  What’s up to all, how is everything, I think every one
  is getting more from this site, and your views are pleasant
  in favor of new users. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 94. I’m not that much of a online reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back
  down the road. Many thanks

 95. Tremendous things here. I am very glad to
  peer your post. Thanks a lot and I am taking a look forward to contact
  you. Will you kindly drop me a e-mail?

 96. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

 97. I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article.
  But wanna remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really
  excellent : D. Good job, cheers

 98. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info specifically the last part :
  ) I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time.

  Thank you and good luck.

 99. I think the admin of this website is truly working hard in support of his site, because here every information is quality based information.

 100. I am genuinely grateful to the owner of this site who has shared this fantastic post at at this time.

 101. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out
  where u got this from. thanks

 102. This post is in fact a fastidious one it assists new internet users,
  who are wishing for blogging.

 103. Silver Star Media là Nhà cung cấp các dịch vụ quảng cáo tại sân bay hiệu quả nhất với giá rẻ nhất Việt
  Nam. Hiện chúng tôi đang sở hữu hai loại hình quảng
  cáo hớp hẫn nhất tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

 104. My partner and I stumbled over here different web page and thought I may as well check things out.

  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your
  web page repeatedly.

 105. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am
  impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and good luck.

 106. I’m really enjoying the design and layout of your blog.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here
  and visit more often. Did you hire out a developer to create
  your theme? Exceptional work!

 107. Very good article! We will be linking to this particularly great
  article on our website. Keep up the great writing.

 108. Thank you for any other informative site. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect method?
  I have a project that I am just now working on, and
  I have been at the glance out for such information.

 109. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and
  would like to find out where u got this from. thank
  you

 110. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something
  new from right here. I did however expertise a few technical
  issues using this site, as I experienced to reload the website
  lots of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing
  with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail
  and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon.

 111. I think everything posted was actually very logical. However, what about this?

  what if you added a little information? I mean, I don’t wish to
  tell you how to run your blog, however suppose you added a title to maybe grab people’s attention?
  I mean Chương 4: Chức phong bậc mã lòng chưa muốn hiệu gọi tề thiên dạ mới đành | Tây du kí is
  a little boring. You might peek at Yahoo’s front page and watch
  how they create article titles to grab people to click.
  You might add a related video or a picture or two to grab people interested about
  everything’ve got to say. In my opinion, it could bring your website a little livelier.

 112. I got this web page from my buddy who informed me regarding this web page
  and at the moment this time I am visiting this web page and
  reading very informative posts here.

 113. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking
  and checking back often!

 114. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, might test this?
  IE still is the marketplace leader and a large component
  of other folks will omit your excellent writing
  because of this problem.

 115. Hmm is anyone else having problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 116. Awesome! Its truly remarkable piece of writing, I have got
  much clear idea concerning from this piece of writing.

 117. Howdy I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was looking on Digg for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for
  a remarkable post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a great deal more, Please do keep
  up the great work.

 118. each time i used to read smaller articles that also clear their motive,
  and that is also happening with this piece of writing which I am
  reading at this place.

 119. Joe

  I think the admin of this web site is actually working hard in favor
  of his site, as here every information is quality based information.

 120. Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your
  web site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided
  brilliant transparent concept

 121. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your
  website is magnificent, as well as the content!

 122. I am extremely impressed with your writing skills
  and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or
  did you modify it yourself? Anyway keep up
  the excellent quality writing, it’s rare to see a
  nice blog like this one today.

 123. Joy

  Fantastic goods from you, man. I have remember your stuff
  previous to and you’re simply extremely great. I really like what you’ve bought right here, certainly like what you are saying and the way
  in which during which you assert it. You are making it enjoyable and you still take care of
  to keep it sensible. I can’t wait to learn much more from you.
  That is actually a tremendous website.

 124. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m
  not writing all that over again. Anyhow, just wanted to
  say great blog!

 125. I don’t even know how I ended up here, but I
  thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you
  are not already 😉 Cheers!

 126. Thanks for any other informative blog. Where else may I get that kind of information written in such an ideal manner?
  I have a mission that I am just now operating on, and I’ve been at the look out for
  such info.

 127. I wanted to thank you for this fantastic read!!

  I definitely loved every little bit of it.
  I have you book marked to check out new things you post…

 128. Having read this I thought it was extremely enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this information together.

  I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading
  and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 129. Your style is unique in comparison to other people I have
  read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity,
  Guess I will just bookmark this site.

 130. Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you
  present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read!

  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 131. Saved as a favorite, I really like your web site!

 132. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 133. always i used to read smaller content that as
  well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading now.

 134. I love it when individuals come together and share thoughts.
  Great site, continue the good work!

 135. I’ve been exploring for a little for any high quality articles
  or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled
  upon this website. Reading this information So i’m glad to show
  that I have an incredibly excellent uncanny feeling
  I found out exactly what I needed. I most no doubt will
  make sure to do not omit this website and provides it a glance regularly.

 136. Howdy, I do believe your website could be having browser compatibility issues.

  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, great blog!

Leave a Comment