Truyện 

Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu ma

Hầu vương từ ngày được tên họ, Tổ Sư truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở, lối cử xử . Và giao việc quét trước dọn sau , tưới hoa nhổ cỏ, làm suốt gần bảy năm trời.

Một hôm trời trong gió mát, nắng dịu lướt qua cửa sổ, rọi vào điện ngọc long lanh, như thiên tào nhìn xem cuộc giảng kinh nơi tiên động . Tổ Sư ngồi trên , dưới điện học trò lẵng lặng nghe lời giảng dạy.

Ngộ Không nghe kinh thấm ý, cào tai , gải mắt, trợn mắt nhướng mày, khoa tay múa chân đến nổi nhảy dựng ra ngoài hàng mà không biết.

Tổ Sư ngạc nhiên kêu hỏi :

– Nhà người sao vô lễ vậy ? Mau vào hàng nghe giảng đạo .

Ngộ Không thưa :

– Ðệ tử nghe lời thầy giảng giải hay quá, khiến cho lòng thành thích ý, nhảy múa không hay.

Tổ Sư nói :

— Ngươi biết được lời hay của kinh giảng, vậy người ở đây bao lâu rồi, có biết chăng ?

Ngộ Không thưa :

– Ðệ tử thưa biết mấy năm mấy tháng. Chỉ nhớ hái củi trên núi này, gặp đào chín ăn được bảy mùa.

Tổ Sư vừa cười vừa nói :

– Núi ấy, tên gọi Lang Ðào mỗi năm một mùa trái chín, mà ngươi ăn được bảy mùa, là bảy năm rồi đó. Nay ngươi đã có trí nhớ ta muốn truyền dạy, chẳng biết ngươi thích học môn nào ?

Ngộ Không thưa :

– Mang ơn thầy dạy bảo, đệ tử xin tùy sự lựa chọn của thầy.

Tổ Sư nói :

– Phép đạo có 360 cửa , ngươi có thích học phép chư thuật không ?

Ngộ Không thưa :

– Phép ấy ra sao ?

Tổ Sư nói :

– Phép này biết trước mọi việc lành dữ, phước đức .

Ngộ Không thưa :

– Vậy có sống lâu đời đời chăng ?

Tổ sư nói :

– Không thể sống lâu đựợc !

Ngộ Không lắc đầu không chịu học.

Tổ Sư hỏi :

– Vậy ngươi chịu học phép chư lưu chăng ?

Ngộ Không thưa :

– Phép ấy thế nào xin thầy cho biết ?

Tổ Sư nói :

– Phép chư lưu làm được thầy, được thuốc được vái và tụng kinh niệm Phật …v.v

– Phép ấy có sống đời đời chăng ?

Tổ Sư nói :

– Học phép nầy muốn sống đời, có khác nào trồng cột, tô vách !

Ngộ không sầm nét mặt suy nghĩ giây lâu, rồi nói :

– Thưa thầy , đệ tử vốn người dốt nát không thấu nổi lời cao kỳ , mong thầy phân rõ .

Tổ sư nhìn Ngộ không như dò ý, nói :

– Ngươi muốn cất nhà cao , trồng cột vào vách, ngoài xây tường. Tuy nhà chắc không ngã, nhưng khi hư rồi, cột nằm trong vách cũng mục nát luôn.

Ngộ không buồn bã đáp :

– Việc không bền , tôi không học , xin thầy thứ tội .

Thấy Ngộ không buồn , Tổ Sư bảo tiếp :

– Không hài lòng, ta sẽ dạy cho phép chư linh có sao đâu mà buồn vậy .

Ngộ không ngước mặt lên, nhìn Tổ Sư như van xin :

Phép ấy thế nào ? Nhờ thầy dạy bảo ?

Tổ Sư đáp :

– Phép tịch cốc này gọi là tham thiền, chỉ ngồi làm thinh tịnh dưỡng tinh thần thôi.

Ngộ Không hỏi vội :

– Ngôi làm thinh tịnh dưỡng, có thể sống hoài được chăng ?

Tổ Sư nói :

– Theo phép này, như đất mới vổ để vào lò gạch.

Ngộ Không ngớ ngẩn hỏi :

– Như thế nghĩa là sao ? Xin thầy giảng rõ ?

Tổ Sư phì cười :

– Ðất tuy vổ nên hình tấm gạch, song mới để lên lò chưa nung chín, đem ra dùng gặp nước phải rả .

Ngộ Không lắc đầu ý không chịu học .

Tổ Sư bảo :

– Nếu không muốn học chữ tịnh ta lẽ dạy chữ động cho .

Ngộ Không liền cúi đầu thưa :

– Thưa thầy , bất kể động, tịnh , miển được trường sanh bất tử tôi xin thọ giáo .

Tổ Sư nghiêm nét mặt nói :

– Phép ấy, uốn mình, bẻ xương , luyện hơi thở, uống thuốc kim đơn khỏi bệnh, được sống lâu muôn thuở. Mà phép trường sanh đó chẳng khác nào trăng dưới nước !

Ngộ Không vừa mừng vừa ngại, hỏi :

– Ðó , thầy vẫn giấu mẹo hoài, đệ tử biết đường nào theo !

Tổ Sư nói :

– Trăng trên trời rọi xuống nước, tuy có bóng nhưng không có thật .

Ngộ Không ngước lên nhìn Tổ Sư thưa :

– Vật như hư, đệ tử theo học cũng hoài công vô ích !

Tổ Sư đập bàn hét lớn , tay cầm thước bước xuống ghế, chỉ vào mặt Ngộ Không nói :

– Khỉ đột , phép nào cũng chê, mà còn đòi hỏi gì ?

Dứt lời, gõ óc Ngộ không ba cái, chắp tay sau đít quay vào phòng đóng cửa .

Các môn đệ đều thất kinh ! Kẻ oán Ngộ Không, người lo thầy giận.

Còn Ngộ Không chẳng hề sầu não, lại cười giỡn tươi vui .

Vì Ngộ Không biết thầy ra dấu : ” Ðến canh ba lén vào cửa sau vô phòng thầy truyền phép “.

Ðêm hôm ấy, Ngộ Không nằm giả ngủ, chờ mọi người ngon giấc, lén dậy , ngồi nhìn ra cửa sổ . Bấy giờ mây cuộn sao mờ , trăng tà sương đổ , chốc chốc có tiếng gió thổi rì rào, như báo hiệu một đêm đầy hy vọng.

Ngộ Không đợi đúng canh ba lén vào ngõ sau, thấy cửa mở hé một cánh.

Bước vào phòng, Ngộ Không thấy thầy đang quay mặt vào vách ngủ liền quì sát bên giường không hề kinh động. Một lúc sau, Tổ Sư thức dậy duỗi chân ra ngâm mấy vần thơ :

Nhật nguyệt phôi pha nặng cõi trần

Nhàn lai vô sự kiếp tiên nhân

Linh đơn đạo thuật hầu chưa dễ

Chỉ dễ cho ai được hưởng phần

Lời thơ vừa dứt, Ngộ Không cất tiếng thưa :

– Tôi đến chờ thầy từ lúc gà giục gáy.

Tổ Sư nghe Ngộ Không nói, ngồi dậy nạt lớn :

– Loài khỉ, giờ này chưa ngủ, còn đến đây làm gì ?

Ngộ Không cúi đầu cung kính thưa :

– Lúc ban ngày thầy có dạy tôi , vào khoảng canh ba lén đến ngỏ sau thầy truyền phép, nên tôi mới bạo dạn vào phòng giữa lúc đêm khuya , xin thầy lượng thứ.

Tổ Ssư nghe nói, thầm nghĩ :

– Thằng nầy quả làa trời sanh, không phải phàm tục, nên đoán được mẹo ra dấu của ta .

Ngộ Không thấy Tổ Sư trầm ngâm suy nghĩ , liền hỏi :

– Ở đây không có ai, xin thầy truyền phép, tôi chẳng dám quên ơn.

Tổ Ssư nói :

– Ta mến người có phúc, thương kẻ thành tâm . Vả lại ngươi đã đoán ra mẹo của ta, rõ là kẻ phi thường, ta sẳn lòng truyền phép trường sanh bất tử cho.

Ngộ Không vui mừng, lạy tạ, rồi quì bên giường nghe lời chỉ dạy .

Tổ Sư giảng những câu khó hiểu, tưởng như Ngộ Không chậm biết.

Nhưng Ngộ Không vốn trời sinh ra có khiếu thông minh sẳn. Vả lại, ở động tiên lâu ngày đã am tường lời của Tổ Sư, nên Ngộ Không nghe qua thì hiểu liền, bèn lạy tạ lui ra nhà trước, ngồi lâm râm môt mình học thuộc lòng. Từ đó cứ đêm đến canh ba, ngày thì đứng bóng, Ngộ Không lén vào thọ giáo tập luyện mãi được ba năm.

Một hôm, Tổ Sư đang giảng kinh nói về việc báo ứng nhân quả , khái lược đại cương , trực nhớ đến Ngộ Không, liền hỏi :

– Ngộ Không đâu, có mặt đây chăng ?

Một tiếng dạ trong đám môn đệ vang lên, Ngộ Không bước đến quì thưa :

– Tôi có đây, thầy cần điều gì dạy bảo ?

Tổ Sư nói :

– Bấy lâu luyện ngươi đã luyện tập như thế nào ?

Ngộ Không thưa :

– Mấy lời thầy dạy đệ tử ngày đêm luyện tập không thiếu sót điều chi .

Tổ Sư đưa mắt nhìn đám môn đệ rồi quay lại nói :

– Tuy ngươi đã thông suốt nguồn cơn, nhưng con ba điều tai nạn đáng lo !

Ngộ Không hồi hồi suy nghĩ . Một lúc sau mới nói ra lời :

– Trong kinh dạy ai học được phép tiên , sánh cùng trời đất, sống lâu muôn thở , tinh thần đầy đủ, không bao giờ bệnh hoạn. Sao còn điều tai biến nào nữa, xin thầy chỉ cho đệ tử biết.

Tổ Sư mĩm cười, nói :

– Ðạo tiên mênh mông rộng lớn ! Ai cướp máy tạo hoá, cải định mệnh trời, quỉ thần không lượng thứ . Nay ngươi vừa luyện đặng phép sống lâu nhưng khó bề tránh khỏi ! Thầy đã đoán biết năm trăm năm về sau, ngươi sẽ bị trời đánh. Nếu ngươi tránh khỏi thì năm trăm năm nữa bị trời đốt. Lửa ấy không phải của trời hay của người, mà do âm khí xông lên, từ bàn chân ngươi ót thấu óc, ngủ tạng đều cháy ra tro, rất uổng công tu luyện ! Ngươi có thần thông tránh qua được tai hoạ ấy , thì cách năm trăm năm nữa, trời cho gió thổi . Gió này độc dữ , không phải gió của bốn phương, mà gió phát xuất từ óc ngươi thổi ngược về quả đất , đi qua lục-phủ ngủ tạng, lồng vào cửu khiếu, làm cho thịt xương rời rã ! Vậy ngươi nhớ lấy lời này, tránh ba tai nạn, kẻo bỏ mình !

Nghe nói Ngộ Không rởn ốc quì xuống thưa :

– Trăm lạy thầy, mở lượng từ bi thương người chân thật, truyền thê m phép lạ, tránh ba điều tai nạn. Tôi nguyện thọ ơn thầy trọn đời .

Tổ Sư cảm động nói :

– Ðiều đó tưở ng chẳng khó gì, chỉ sợ nhà ngươi không gia công luyện tập .

Ngộ Không mừng rỡ vội sụp lạy, thưa :

– Lâu nay lòng tôi mong ước luyện được phép trường sinh bất tử dầu khó khăn gian lao, quyết không sờn chi .

Tổ Sư nói :

– Ðạo tiên có ba mươi sáu phép thiên cang, bảy mươi hai phép địa sát . Nhà ngươi muốn luyện phép nào ?

Ngộ Khôngó thưa :

– Tôi xin gắng công học bảy mươi hai phép địa sát để được rộng bề tiện dụng.

Tổ Sư liền gọi Ngộ Không đến gần tai nói nhỏ một hồi. Các môn đệ ngơ ngác không hiểu nói gì có lẻ nhìn Ngộ Không như ganh ghét, có người muốn tò mò nghe ngóng.

Ngộ Không đã sẳn thông phép trước , nên nhớ ngay dễ dàng không một lời thiếu sót.

Từ đó Ngộ Không ngày đêm lo luyện tập bảy mươi hai phép biến hóa thần thông. . .

Một chiều nắng êm, gió dịu . Vườn đào lá rung rào rạc , cánh bướm chập chờn với muốn hoa đua nở . Trước động , Tổ Sư ngồi xem học trò thi nhau luyện môn vật lộn. Ngộ Không ngứa nghề tung tăng chạy từ chổ ngay qua chỗ khác. .

Tổ Sư thấy thế hỏi :

– Bảy mươi hai phép, nhà ngươi luyện tập xong chưa, mà mãi lo nhảy nhót vậy ?

Ngộ Không thưa :

– Nhờ ơn thầy truyền phép, tôi luyện tập không sót môn nào, ngoài ra còn bay được lên không trở về như chim én .

Related posts

113 Thoughts to “Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu ma”

 1. Hello to every single one, it’s really a fastidious for me to pay a quick visit this website, it contains important Information.

 2. If you want to obtain a great deal from this post then you have to apply such techniques to your won blog.

 3. Valuable info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am stunned why this twist of fate didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 4. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 5. whoah this weblog is excellent i like studying your articles. Stay up the great work! You recognize, lots of persons are searching round for this info, you can aid them greatly.

 6. I think that is one of the so much important information for me. And i’m satisfied studying your article. But want to observation on few basic issues, The web site taste is great, the articles is truly excellent : D. Just right activity, cheers

 7. magnificent publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 8. Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 9. For newest news you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this web site as a best website for latest updates.

 10. It’s going to be finish of mine day, except before finish I am reading this wonderful piece of writing to improve my know-how.

 11. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

 12. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 13. It’s going to be ending of mine day, except before end I am reading this fantastic post to improve my know-how.

 14. Hi there to every one, for the reason that I am actually keen of reading this blog’s post to be updated on a regular basis. It consists of nice material.

 15. You have made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 16. Undeniably believe that which you said. Your favourite justification appeared to be at
  the internet the simplest factor to be mindful of. I say
  to you, I definitely get irked whilst people think about issues that they just do not know
  about. You controlled to hit the nail upon the highest
  and also defined out the entire thing with no need
  side effect , other people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 17. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people don’t discuss such topics. To the next! Best wishes!!

 18. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 19. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 20. Thank you for every other excellent post. The place else may just anyone get that type of info in such
  a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 21. Hi there, You’ve performed a fantastic job. I’ll definitely digg it and in my view suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

 22. I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it
  a issue on my end? I’ll check back later on and see if the
  problem still exists.

 23. After checking out a few of the blog articles on your site,
  I seriously like your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let
  me know how you feel.

 24. Hi, its pleasant paragraph regarding media print, we all know media
  is a fantastic source of facts.

 25. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not
  100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
  appreciated. Appreciate it

 26. It’s hard to come by knowledgeable people on this topic, but you seem like you know what you’re talking
  about! Thanks

 27. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with web browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The style and design look great though! Hope
  you get the problem fixed soon. Many thanks

 28. You ought to take part in a contest for one
  of the best blogs on the web. I most certainly will highly recommend
  this site!

 29. Hi colleagues, how is the whole thing, and what you want to
  say regarding this paragraph, in my view its
  truly awesome in support of me.

 30. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I will definitely return.

 31. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be at the internet the simplest thing to take into accout of.
  I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people think about worries that
  they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the
  entire thing without having side effect , other people could take a signal.
  Will likely be again to get more. Thank you

 32. It’s enormous that you are getting thoughts from this article as well
  as from our argument made at this time.

 33. I feel this is one of the such a lot significant info for
  me. And i’m glad reading your article. However wanna observation on few normal issues, The web
  site taste is great, the articles is really great : D. Just right task, cheers

 34. Fastidious respond in return of this issue with real arguments and telling the whole thing regarding that.

 35. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to
  new posts.

 36. Hi, I do believe your blog might be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your web site in Safari,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic blog!

 37. Fantastic beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how can i subscribe for a
  blog site? The account aided me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 38. Hi there exceptional blog! Does running a blog like this require a large amount of work?
  I’ve absolutely no understanding of computer programming however
  I was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, if you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply wanted to ask.
  Cheers!

 39. Hello There. I found your blog the use of msn. That is an extremely
  neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 40. Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

 41. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers

 42. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb
  site!

 43. Wow! At last I got a web site from where I know how to really
  obtain valuable data concerning my study and
  knowledge.

 44. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the outstanding work!

 45. Hi friends, how is everything, and what you
  would like to say regarding this post, in my view its really remarkable designed for me.

 46. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 47. Thank you for the good writeup. It in reality used to be a enjoyment account
  it. Look advanced to far delivered agreeable from you!
  By the way, how could we keep in touch?

 48. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website
  before but after browsing through some of the posts I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I discovered it and
  I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 49. It’s fantastic that you are getting ideas from this post as well as
  from our argument made at this time.

 50. Hey there! I’ve been reading your website for a while now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Huffman Texas! Just wanted to say keep up the good job!

 51. Excellent, what a web site it is! This website provides valuable
  data to us, keep it up.

 52. I enjoy, result in I found exactly what I used to be having a
  look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

  Bye

 53. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
  knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 54. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any suggestions? Appreciate it!

 55. My partner and I stumbled over here from a different
  page and thought I should check things out. I like what I see so now i’m
  following you. Look forward to looking at your web page yet again.

 56. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering
  problems with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

 57. Remarkable! Its genuinely amazing paragraph, I have got much
  clear idea about from this article.

 58. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 59. whoah this weblog is wonderful i like reading your
  articles. Keep up the great work! You realize, lots of individuals
  are looking round for this information, you could aid them greatly.

 60. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 61. This post provides clear idea in favor of the new visitors
  of blogging, that really how to do blogging.

 62. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so
  I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any helpful hints for newbie blog
  writers? I’d certainly appreciate it.

 63. Descargar facebook
  Can you tell us more about this? I’d like to find out more
  details. Descargar facebook

 64. It’s genuinely very difficult in this busy life to
  listen news on Television, so I simply use world wide web for that purpose,
  and get the hottest information.

 65. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and
  am nervous about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

 66. This web site truly has all of the information I wanted about this subject
  and didn’t know who to ask.

 67. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I
  have found It positively helpful and it has helped me out loads.
  I am hoping to contribute & aid different customers like its helped me.
  Great job.

 68. There is certainly a lot to know about this issue. I like all the points you’ve
  made.

 69. Nice post. I used to be checking constantly this blog and
  I am impressed! Extremely helpful info specifically the final phase 🙂 I deal with such info much.
  I was looking for this certain info for a long time.
  Thanks and best of luck.

 70. I appreciate, result in I found exactly what I
  used to be taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 71. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
  I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.

  Did you build this web site yourself? Please reply back as
  I’m planning to create my very own website and would love to
  know where you got this from or exactly what the theme is called.
  Appreciate it! Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap
  516999410492780544 quest bars cheap

 72. Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

  My blog addresses a lot of the same topics as yours
  and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me
  an email. I look forward to hearing from you! Great blog by
  the way!

 73. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and
  it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its helped me.
  Good job.

 74. Thanks designed for sharing such a fastidious opinion, post is nice,
  thats why i have read it fully

 75. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read through articles from other authors and practice a little something from their
  web sites.

 76. great publish, very informative. I ponder why the
  other specialists of this sector do not notice this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 77. I have read so many content on the topic of the blogger lovers however this post is truly a fastidious article, keep it
  up.

 78. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however this piece of writing is really a good article,
  keep it up.

 79. You made some good points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 80. Good info. Lucky me I recently found your site by accident
  (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!

 81. whoah this blog is great i like studying your articles. Stay up the good work!
  You know, a lot of persons are searching round
  for this information, you could aid them greatly.

 82. You made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this
  website.

 83. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

 84. Hi, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing facts,
  that’s actually excellent, keep up writing.

 85. Very good post. I’m dealing with some of these issues as well..

 86. Your method of telling all in this post is really good, all be able to simply understand it, Thanks
  a lot.

 87. Pretty part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get actually
  loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I success you get right of entry to constantly quickly.

 88. Great work! This is the type of info that are meant to be shared across the web.
  Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!

  Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 89. Hello, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely fine, keep up writing.

 90. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how regarding unexpected emotions.

 91. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t
  mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out there.

  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to
  15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Cheers!

 92. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Excellent goods from you, man. I’ve consider your
  stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you’ve received here, really
  like what you’re stating and the best way wherein you are saying it.
  You are making it entertaining and you still care
  for to stay it smart. I can’t wait to learn far more from you.

  That is really a terrific site. Sling tv coupons and
  promo codes for november 2018

 93. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉
  I will come back once again since I book-marked it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
  help other people.

 94. I believe what you typed made a bunch of sense. But, think about this,
  suppose you were to write a awesome headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website,
  but suppose you added a title that makes people
  desire more? I mean Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu
  ma | Tây du kí is kinda vanilla. You ought to look at Yahoo’s front page and note
  how they create news titles to get people interested.
  You might add a video or a related pic or two to grab readers excited about what you’ve
  got to say. In my opinion, it might make your
  blog a little bit more interesting.

 95. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good results. If you know of any please share. Cheers!

 96. Do you mind if I quote a few of your posts as
  long as I provide credit and sources back
  to your website? My website is in the very same area of interest as yours and my users would truly benefit from a
  lot of the information you provide here. Please let me know
  if this ok with you. Many thanks!

 97. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 98. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious experience regarding unexpected emotions.

 99. Its like you read my mind! You seem to know
  so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 100. With havin so much content and articles do you
  ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive
  content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it
  up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d certainly
  appreciate it.

 101. I like it when people get together and share opinions. Great
  site, keep it up!

 102. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 103. Greetings! Very helpful advice within this article!
  It is the little changes which will make the most significant
  changes. Thanks a lot for sharing!

 104. Nice answer back in return of this question with solid arguments and describing everything
  about that.

 105. Saved as a favorite, I really like your blog!

 106. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly
  informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you
  continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 107. This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.
  Kudos!

 108. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complex and
  extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get
  the hang of it!

 109. auto chess all heroeschất lỏng màu trắng (axit) dính dấp sau xe cộ máy cụm từ nàn nhân dịp.

 110. dota auto chess rankingNgoài công long mác, người hát tuồng ông nà đang chăn nuôi heo, gà.

 111. auto chess candy codeluôn sau đấy, 2 bị bướng hoẵng thây tới ngôi nhà hoang toàng ở nhón 11, xã que Nưa, huyện Điện Biên.

Leave a Comment