Truyện 

Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu ma

Hầu vương từ ngày được tên họ, Tổ Sư truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở, lối cử xử . Và giao việc quét trước dọn sau , tưới hoa nhổ cỏ, làm suốt gần bảy năm trời.

Một hôm trời trong gió mát, nắng dịu lướt qua cửa sổ, rọi vào điện ngọc long lanh, như thiên tào nhìn xem cuộc giảng kinh nơi tiên động . Tổ Sư ngồi trên , dưới điện học trò lẵng lặng nghe lời giảng dạy.

Ngộ Không nghe kinh thấm ý, cào tai , gải mắt, trợn mắt nhướng mày, khoa tay múa chân đến nổi nhảy dựng ra ngoài hàng mà không biết.

Tổ Sư ngạc nhiên kêu hỏi :

– Nhà người sao vô lễ vậy ? Mau vào hàng nghe giảng đạo .

Ngộ Không thưa :

– Ðệ tử nghe lời thầy giảng giải hay quá, khiến cho lòng thành thích ý, nhảy múa không hay.

Tổ Sư nói :

— Ngươi biết được lời hay của kinh giảng, vậy người ở đây bao lâu rồi, có biết chăng ?

Ngộ Không thưa :

– Ðệ tử thưa biết mấy năm mấy tháng. Chỉ nhớ hái củi trên núi này, gặp đào chín ăn được bảy mùa.

Tổ Sư vừa cười vừa nói :

– Núi ấy, tên gọi Lang Ðào mỗi năm một mùa trái chín, mà ngươi ăn được bảy mùa, là bảy năm rồi đó. Nay ngươi đã có trí nhớ ta muốn truyền dạy, chẳng biết ngươi thích học môn nào ?

Ngộ Không thưa :

– Mang ơn thầy dạy bảo, đệ tử xin tùy sự lựa chọn của thầy.

Tổ Sư nói :

– Phép đạo có 360 cửa , ngươi có thích học phép chư thuật không ?

Ngộ Không thưa :

– Phép ấy ra sao ?

Tổ Sư nói :

– Phép này biết trước mọi việc lành dữ, phước đức .

Ngộ Không thưa :

– Vậy có sống lâu đời đời chăng ?

Tổ sư nói :

– Không thể sống lâu đựợc !

Ngộ Không lắc đầu không chịu học.

Tổ Sư hỏi :

– Vậy ngươi chịu học phép chư lưu chăng ?

Ngộ Không thưa :

– Phép ấy thế nào xin thầy cho biết ?

Tổ Sư nói :

– Phép chư lưu làm được thầy, được thuốc được vái và tụng kinh niệm Phật …v.v

– Phép ấy có sống đời đời chăng ?

Tổ Sư nói :

– Học phép nầy muốn sống đời, có khác nào trồng cột, tô vách !

Ngộ không sầm nét mặt suy nghĩ giây lâu, rồi nói :

– Thưa thầy , đệ tử vốn người dốt nát không thấu nổi lời cao kỳ , mong thầy phân rõ .

Tổ sư nhìn Ngộ không như dò ý, nói :

– Ngươi muốn cất nhà cao , trồng cột vào vách, ngoài xây tường. Tuy nhà chắc không ngã, nhưng khi hư rồi, cột nằm trong vách cũng mục nát luôn.

Ngộ không buồn bã đáp :

– Việc không bền , tôi không học , xin thầy thứ tội .

Thấy Ngộ không buồn , Tổ Sư bảo tiếp :

– Không hài lòng, ta sẽ dạy cho phép chư linh có sao đâu mà buồn vậy .

Ngộ không ngước mặt lên, nhìn Tổ Sư như van xin :

Phép ấy thế nào ? Nhờ thầy dạy bảo ?

Tổ Sư đáp :

– Phép tịch cốc này gọi là tham thiền, chỉ ngồi làm thinh tịnh dưỡng tinh thần thôi.

Ngộ Không hỏi vội :

– Ngôi làm thinh tịnh dưỡng, có thể sống hoài được chăng ?

Tổ Sư nói :

– Theo phép này, như đất mới vổ để vào lò gạch.

Ngộ Không ngớ ngẩn hỏi :

– Như thế nghĩa là sao ? Xin thầy giảng rõ ?

Tổ Sư phì cười :

– Ðất tuy vổ nên hình tấm gạch, song mới để lên lò chưa nung chín, đem ra dùng gặp nước phải rả .

Ngộ Không lắc đầu ý không chịu học .

Tổ Sư bảo :

– Nếu không muốn học chữ tịnh ta lẽ dạy chữ động cho .

Ngộ Không liền cúi đầu thưa :

– Thưa thầy , bất kể động, tịnh , miển được trường sanh bất tử tôi xin thọ giáo .

Tổ Sư nghiêm nét mặt nói :

– Phép ấy, uốn mình, bẻ xương , luyện hơi thở, uống thuốc kim đơn khỏi bệnh, được sống lâu muôn thuở. Mà phép trường sanh đó chẳng khác nào trăng dưới nước !

Ngộ Không vừa mừng vừa ngại, hỏi :

– Ðó , thầy vẫn giấu mẹo hoài, đệ tử biết đường nào theo !

Tổ Sư nói :

– Trăng trên trời rọi xuống nước, tuy có bóng nhưng không có thật .

Ngộ Không ngước lên nhìn Tổ Sư thưa :

– Vật như hư, đệ tử theo học cũng hoài công vô ích !

Tổ Sư đập bàn hét lớn , tay cầm thước bước xuống ghế, chỉ vào mặt Ngộ Không nói :

– Khỉ đột , phép nào cũng chê, mà còn đòi hỏi gì ?

Dứt lời, gõ óc Ngộ không ba cái, chắp tay sau đít quay vào phòng đóng cửa .

Các môn đệ đều thất kinh ! Kẻ oán Ngộ Không, người lo thầy giận.

Còn Ngộ Không chẳng hề sầu não, lại cười giỡn tươi vui .

Vì Ngộ Không biết thầy ra dấu : ” Ðến canh ba lén vào cửa sau vô phòng thầy truyền phép “.

Ðêm hôm ấy, Ngộ Không nằm giả ngủ, chờ mọi người ngon giấc, lén dậy , ngồi nhìn ra cửa sổ . Bấy giờ mây cuộn sao mờ , trăng tà sương đổ , chốc chốc có tiếng gió thổi rì rào, như báo hiệu một đêm đầy hy vọng.

Ngộ Không đợi đúng canh ba lén vào ngõ sau, thấy cửa mở hé một cánh.

Bước vào phòng, Ngộ Không thấy thầy đang quay mặt vào vách ngủ liền quì sát bên giường không hề kinh động. Một lúc sau, Tổ Sư thức dậy duỗi chân ra ngâm mấy vần thơ :

Nhật nguyệt phôi pha nặng cõi trần

Nhàn lai vô sự kiếp tiên nhân

Linh đơn đạo thuật hầu chưa dễ

Chỉ dễ cho ai được hưởng phần

Lời thơ vừa dứt, Ngộ Không cất tiếng thưa :

– Tôi đến chờ thầy từ lúc gà giục gáy.

Tổ Sư nghe Ngộ Không nói, ngồi dậy nạt lớn :

– Loài khỉ, giờ này chưa ngủ, còn đến đây làm gì ?

Ngộ Không cúi đầu cung kính thưa :

– Lúc ban ngày thầy có dạy tôi , vào khoảng canh ba lén đến ngỏ sau thầy truyền phép, nên tôi mới bạo dạn vào phòng giữa lúc đêm khuya , xin thầy lượng thứ.

Tổ Ssư nghe nói, thầm nghĩ :

– Thằng nầy quả làa trời sanh, không phải phàm tục, nên đoán được mẹo ra dấu của ta .

Ngộ Không thấy Tổ Sư trầm ngâm suy nghĩ , liền hỏi :

– Ở đây không có ai, xin thầy truyền phép, tôi chẳng dám quên ơn.

Tổ Ssư nói :

– Ta mến người có phúc, thương kẻ thành tâm . Vả lại ngươi đã đoán ra mẹo của ta, rõ là kẻ phi thường, ta sẳn lòng truyền phép trường sanh bất tử cho.

Ngộ Không vui mừng, lạy tạ, rồi quì bên giường nghe lời chỉ dạy .

Tổ Sư giảng những câu khó hiểu, tưởng như Ngộ Không chậm biết.

Nhưng Ngộ Không vốn trời sinh ra có khiếu thông minh sẳn. Vả lại, ở động tiên lâu ngày đã am tường lời của Tổ Sư, nên Ngộ Không nghe qua thì hiểu liền, bèn lạy tạ lui ra nhà trước, ngồi lâm râm môt mình học thuộc lòng. Từ đó cứ đêm đến canh ba, ngày thì đứng bóng, Ngộ Không lén vào thọ giáo tập luyện mãi được ba năm.

Một hôm, Tổ Sư đang giảng kinh nói về việc báo ứng nhân quả , khái lược đại cương , trực nhớ đến Ngộ Không, liền hỏi :

– Ngộ Không đâu, có mặt đây chăng ?

Một tiếng dạ trong đám môn đệ vang lên, Ngộ Không bước đến quì thưa :

– Tôi có đây, thầy cần điều gì dạy bảo ?

Tổ Sư nói :

– Bấy lâu luyện ngươi đã luyện tập như thế nào ?

Ngộ Không thưa :

– Mấy lời thầy dạy đệ tử ngày đêm luyện tập không thiếu sót điều chi .

Tổ Sư đưa mắt nhìn đám môn đệ rồi quay lại nói :

– Tuy ngươi đã thông suốt nguồn cơn, nhưng con ba điều tai nạn đáng lo !

Ngộ Không hồi hồi suy nghĩ . Một lúc sau mới nói ra lời :

– Trong kinh dạy ai học được phép tiên , sánh cùng trời đất, sống lâu muôn thở , tinh thần đầy đủ, không bao giờ bệnh hoạn. Sao còn điều tai biến nào nữa, xin thầy chỉ cho đệ tử biết.

Tổ Sư mĩm cười, nói :

– Ðạo tiên mênh mông rộng lớn ! Ai cướp máy tạo hoá, cải định mệnh trời, quỉ thần không lượng thứ . Nay ngươi vừa luyện đặng phép sống lâu nhưng khó bề tránh khỏi ! Thầy đã đoán biết năm trăm năm về sau, ngươi sẽ bị trời đánh. Nếu ngươi tránh khỏi thì năm trăm năm nữa bị trời đốt. Lửa ấy không phải của trời hay của người, mà do âm khí xông lên, từ bàn chân ngươi ót thấu óc, ngủ tạng đều cháy ra tro, rất uổng công tu luyện ! Ngươi có thần thông tránh qua được tai hoạ ấy , thì cách năm trăm năm nữa, trời cho gió thổi . Gió này độc dữ , không phải gió của bốn phương, mà gió phát xuất từ óc ngươi thổi ngược về quả đất , đi qua lục-phủ ngủ tạng, lồng vào cửu khiếu, làm cho thịt xương rời rã ! Vậy ngươi nhớ lấy lời này, tránh ba tai nạn, kẻo bỏ mình !

Nghe nói Ngộ Không rởn ốc quì xuống thưa :

– Trăm lạy thầy, mở lượng từ bi thương người chân thật, truyền thê m phép lạ, tránh ba điều tai nạn. Tôi nguyện thọ ơn thầy trọn đời .

Tổ Sư cảm động nói :

– Ðiều đó tưở ng chẳng khó gì, chỉ sợ nhà ngươi không gia công luyện tập .

Ngộ Không mừng rỡ vội sụp lạy, thưa :

– Lâu nay lòng tôi mong ước luyện được phép trường sinh bất tử dầu khó khăn gian lao, quyết không sờn chi .

Tổ Sư nói :

– Ðạo tiên có ba mươi sáu phép thiên cang, bảy mươi hai phép địa sát . Nhà ngươi muốn luyện phép nào ?

Ngộ Khôngó thưa :

– Tôi xin gắng công học bảy mươi hai phép địa sát để được rộng bề tiện dụng.

Tổ Sư liền gọi Ngộ Không đến gần tai nói nhỏ một hồi. Các môn đệ ngơ ngác không hiểu nói gì có lẻ nhìn Ngộ Không như ganh ghét, có người muốn tò mò nghe ngóng.

Ngộ Không đã sẳn thông phép trước , nên nhớ ngay dễ dàng không một lời thiếu sót.

Từ đó Ngộ Không ngày đêm lo luyện tập bảy mươi hai phép biến hóa thần thông. . .

Một chiều nắng êm, gió dịu . Vườn đào lá rung rào rạc , cánh bướm chập chờn với muốn hoa đua nở . Trước động , Tổ Sư ngồi xem học trò thi nhau luyện môn vật lộn. Ngộ Không ngứa nghề tung tăng chạy từ chổ ngay qua chỗ khác. .

Tổ Sư thấy thế hỏi :

– Bảy mươi hai phép, nhà ngươi luyện tập xong chưa, mà mãi lo nhảy nhót vậy ?

Ngộ Không thưa :

– Nhờ ơn thầy truyền phép, tôi luyện tập không sót môn nào, ngoài ra còn bay được lên không trở về như chim én .

Related posts

45 Thoughts to “Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu ma”

 1. Hello to every single one, it’s really a fastidious for me to pay a quick visit this website, it contains important Information.

 2. If you want to obtain a great deal from this post then you have to apply such techniques to your won blog.

 3. Valuable info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am stunned why this twist of fate didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 4. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 5. whoah this weblog is excellent i like studying your articles. Stay up the great work! You recognize, lots of persons are searching round for this info, you can aid them greatly.

 6. I think that is one of the so much important information for me. And i’m satisfied studying your article. But want to observation on few basic issues, The web site taste is great, the articles is truly excellent : D. Just right activity, cheers

 7. magnificent publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 8. Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 9. For newest news you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this web site as a best website for latest updates.

 10. It’s going to be finish of mine day, except before finish I am reading this wonderful piece of writing to improve my know-how.

 11. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

 12. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 13. It’s going to be ending of mine day, except before end I am reading this fantastic post to improve my know-how.

 14. Hi there to every one, for the reason that I am actually keen of reading this blog’s post to be updated on a regular basis. It consists of nice material.

 15. You have made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 16. Undeniably believe that which you said. Your favourite justification appeared to be at
  the internet the simplest factor to be mindful of. I say
  to you, I definitely get irked whilst people think about issues that they just do not know
  about. You controlled to hit the nail upon the highest
  and also defined out the entire thing with no need
  side effect , other people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 17. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people don’t discuss such topics. To the next! Best wishes!!

 18. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 19. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 20. Thank you for every other excellent post. The place else may just anyone get that type of info in such
  a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 21. Hi there, You’ve performed a fantastic job. I’ll definitely digg it and in my view suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

 22. I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it
  a issue on my end? I’ll check back later on and see if the
  problem still exists.

 23. After checking out a few of the blog articles on your site,
  I seriously like your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let
  me know how you feel.

 24. Hi, its pleasant paragraph regarding media print, we all know media
  is a fantastic source of facts.

 25. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not
  100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
  appreciated. Appreciate it

 26. It’s hard to come by knowledgeable people on this topic, but you seem like you know what you’re talking
  about! Thanks

 27. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with web browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The style and design look great though! Hope
  you get the problem fixed soon. Many thanks

 28. You ought to take part in a contest for one
  of the best blogs on the web. I most certainly will highly recommend
  this site!

 29. Hi colleagues, how is the whole thing, and what you want to
  say regarding this paragraph, in my view its
  truly awesome in support of me.

 30. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I will definitely return.

 31. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be at the internet the simplest thing to take into accout of.
  I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people think about worries that
  they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the
  entire thing without having side effect , other people could take a signal.
  Will likely be again to get more. Thank you

 32. It’s enormous that you are getting thoughts from this article as well
  as from our argument made at this time.

 33. I feel this is one of the such a lot significant info for
  me. And i’m glad reading your article. However wanna observation on few normal issues, The web
  site taste is great, the articles is really great : D. Just right task, cheers

 34. Fastidious respond in return of this issue with real arguments and telling the whole thing regarding that.

 35. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to
  new posts.

 36. Hi, I do believe your blog might be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your web site in Safari,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic blog!

 37. Fantastic beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how can i subscribe for a
  blog site? The account aided me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 38. Hi there exceptional blog! Does running a blog like this require a large amount of work?
  I’ve absolutely no understanding of computer programming however
  I was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, if you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply wanted to ask.
  Cheers!

 39. Hello There. I found your blog the use of msn. That is an extremely
  neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 40. Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

 41. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers

 42. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb
  site!

 43. Wow! At last I got a web site from where I know how to really
  obtain valuable data concerning my study and
  knowledge.

 44. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the outstanding work!

 45. Hi friends, how is everything, and what you
  would like to say regarding this post, in my view its really remarkable designed for me.

Leave a Comment