Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền cực lạc quan âm vâng chỉ xuống Tràng An

Nói về Phật Tổ từ tạ Ngọc Ðế về đến Lôi Âm bửu sái, để các vị Bồ Tát Kim Cang cầm tràng phan bửu sái ra tiếp giá. Như Lai lên ngồi tòa sen, hào quang sáng lòa. Các Bồ Tát Kim Cang chắp tay làm lễ hỏi: – Phá cõi trời, làm rối bàn đào hội, là ai vậy? Như Lai phán các việc đầu đuôi, hết thảy nghe nói đều mừng rỡ lui chầu. Ngày kia Phật Tổ kêu các vị Ấ La, Yết Ðế, Bồ Tát,…

Read More