Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do tiểu thánh ra oai trừ Ðại Thánh

Nói về Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Ðà tại Nam Hải. Khi Vương Mẫu mời phó hội, thì Quan Âm đi với đệ tử là Lý Mộc Tra pháp danh Huệ Ngạn, đồng đến cung Diêu Trì, thấy cổ bàn đã lỡ hết! Tuy có mấy vị Thiên tiên, mà không ai ngồi tiệc, cứ bàn luận chuyện Tề Thiên… Quan Âm ra mắt các tiên, các tiên đáp lễ, rồi thuật chuyện lại… Quan Âm nói: – Nếu không dự tiệc thì các vị theo bần tăng…

Read More