Chương 4: Chức phong bậc mã lòng chưa muốn hiệu gọi tề thiên dạ mới đành

Tôn Ngộ Không dùng phép cân đẩu vân bay nhanh cơn gió . Thái Bạch đuổi theo nhưng không kịp ! Ngộ Không bay trước tới cửa Nam Thiên , muốn xông vào, bỗng có Tăng trưởng Thiên vương cùng tám vị Thiên Quân là : Ban Thiên Quân, Lưu Thiên Quân, Trương Thiên Quân, Ðào Thiên Quân, Tuân Thiên Quân, Ðặng Thiên Quân, Tân Thiên Quân và Tất Thiên Quân, dàn thiên binh đón lại . Tôn Ngộ Không tức giận nói lớn : – Lão Kim Tinh xảo…

Read More